4.2.1809

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Til: / Den høye Comission for Slottets samt det / nye Raadhuuss igien Opbyggelse.
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1809.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Underdanigst

P:M:

Ved at tilmælde den Høye Comission, at jeg er i fuld Beskiæftigelse med de mig forundte Arbeider til det Kongelige Slot, tager ieg mig her; ved den Friehed i følge Hr Professor Hansens Yttring: at han aldrig vilde være i Forlægenhed med at anbringe enten Statyer, Grupper etc i en saa betydelig stor Bygning, ønskende kun at have noget fra min Haand – Og overbeviist om at den Høye Comission ønsker af mine Arbeider til Slottets Prydelse tager ieg mig den Frihed at anmærke: at uagtet man i Rom kan lettere end nogen anden Sted have duelige Folk til hielp i det Mekaniske udfordres til Marmor Arbeidets Udførelse – lang Tiid og da desuden mine flere Bestillinger holder mig beskiæftiget troer jeg saa meget mere at burde foreslaae den høye Comission nogle af mine Arbeider som jeg for egen Regning haver udført, nemlig nogle Figurer som for et hvert Cabinet ere passende – og ere følgende – En staaende Psyche: i begreb med at aabne Vasen hun skulde bringe Venus; En Venus; i den høyre Haand holdende Æblet modtaget af Paris, tagende med den Venstre haand efter sine Klæder; og en Gruppe forestillende Amor og Psyche; Omnævnte ere alle af det skiønneste hvide Marmor som man vil ønske sig og hvad Arbeidet angaaer smigrer ieg mig, at kunde være det bekiændt og kan ieg overlade disse Arbeider for hosføyede Priser –

Dersom den Høye Comission skulde billig[e] mit Ønske saa beder ieg underdanigst at den Høye Commission snarest muligt vilde behage at meddeele mig dets ærede Svar, da ieg i denne Forventning lover ikke at vedtage nogen Bestemmelse med omnævnte Arbejder indtil ieg des angaaende haver erholdet den høye Commissions ærede Efterretning – Jeg anbefaler mig –

Rom d underdanigst
S. SSI

Oversættelse af dokument

Most humbly

P.M.

By informing the high Building Commission for Christiansborg Palace that I am fully occupied with the works commissioned from me for the royal palace I with this take the liberty following professor Hansen’s remark: that he will never be in trouble placing either statues, groups, etc in such a large building, merely wishing to have works from my hand – And convinced that the high Building Commission wish some of my works for the ornamentation of the palace I take the liberty to point out: that although it is easier in Rome than in any other place to have capable people to help in the mechanical work it takes a long time to work in marble and as furthermore my other commissions keep me occupied I think that I the more so should recommend to the high Building Commission some of my works which I have executed at my own expense, namely some figures which are suitable for any cabinet – and are as follows – A standing Psyche opening the vase she was to bring to Venus; A Venus in her right hand holding the apple received from Paris, with her left hand reaching for her clothes; and a group representing Cupid and Psyche; the mentioned are all of the most beautiful, white marble which you could wish and as for the work I indulge in being satisfied and can hand over these works at the subjoined prices.

If the high Building Commission should approve of my wish I most humbly ask the high Building Commission as soon as possible to please inform me of your esteemed answer as expecting this I promise not to make any decision about the mentioned works until I have received information from the high Building Commission as regards this – I commend myself –

Rome, Most humbly
S. SS

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til det afsendte brev af 4.2.1809. Der er ganske få forskelle mellem udkastet og det færdige brev. Der findes endnu et udkast, som Thorvaldsen selv har skrevet, og som i højere grad afviger fra det færdige brev, og som derfor må antages at være tidligere i skriveprocessen.

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

C.F. Høyer

Arkivplacering

m28, nr. 115

Kommentarer

  1. Det er ikke umiddelbart klart, hvad tanken med disse S’er er. De er anbragt, hvor Thorvaldsen skulle sætte sin signatur.

Sidst opdateret 04.11.2014