Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9089 af 10246
Afsender Dato Modtager
Fritz Paulsen [+]

Afsendersted

Franzensbad / Františkovy Lázně

Afsenderinfo

Rødt laksegl med monogram [X] R.
Poststempler: FRANZENSBAD [XXXX] og Franco GRENZE og DIREZIONE DI ROMA 12 AGO. 42.

29.7.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høyvelbaaren / Herr Conferentsraad A: Thorwaldsen / Storkors Ridder etc. etc. / a / Rome / Via Sistina No 46 / 1o piano

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Franzensbad den 29’ July 1842.

Gode Thorwaldsen

Indtil jeg kunde meddeele Dem med nogen Vished om et tilsyneladende Resultat af Vores Reise og Ophold her ved Brønden i Franzensbad har jeg ikke villet tilskrive Dem directe gode Ven. – Om Vores egentlige Reise og Ankomst hertil vil De have modtaget Meddelelse saavel ved Harthmann som Cesare Butti.
Gud være lovet at jeg kan sige, at Kuren i det hele, saavel med at drikke MineralVand om Morgnen fra Kl 6 til 8, og et Mineral Bad Kl 11 formiddag tilsyneladende have forbedret min gode Elises meget nerveuse Tilstand, saa at jeg med grundet Haab tør smigre mig med en tiltagende Forbedring, som imidlertid gaaer langsom, men jeg haaber saa meget mere sikker fremad. – Jeg er overbevist om at denne Meddelelse er Dem behageligere, end om jeg havde tilskreven Dem flere Breve tidligere med ubetydelige Efterrettninger, og desaarsag tilgiver mig min Taushed til dato os angaaende. – Albert og Augusta befinde dem begge i beste velgaaende, og det nordlige Clima er dem begge serdeles gavnlig. – Ogsaa jeg drikker og bader og befinder mig vel derved. – Ligeledes alle andre som følge mig. –
Kort efter min Ankomst hertil ankom Hans Kongl: Højhed vores Kronprinds med Følge af 3 Herrer hertil, Han afreiste igien i Gaaer over Prag til Streliz hvor han forenes med sin Gemalinde som gaaer tilbage med Ham til Dannemark. – Formodentlig skal Effekten af den giorte Badecuur vise sig i Tiiden, om en Familie Formering deraf kan resultere. –
Formedelst Elises indtraadte Maanedlige Periode den 25e. har Lægen suspendert Kuuren; i Dag har vi den 29e. og hidtil har ingen Convolsion endnu indfunden sig, og gaaer det denne Gang saaledes aldeles over, da er jeg visse paa at Seyren er vunden; om et par Dage skal hun paae nye begynde at fortsette Kuurene i nogen Tiid, hvorlænge veed jeg ikke, og om jeg efter fuldendt Kuur, tør bringe hende til et koldere Climat, til Dannemark for at blive Vinteren over – eller at dette fraraades af Lægen og i saafald komme tilbage til Rom i dette Efteraar, dette vil alt beroe paa hendes Tilstand i Fremtiiden og paa Lægens Formening, thi at gaae, først til Dannemark og derpaa endnu i dette Efteraar tilbage til Rom, kan ikke lade sig giøre for Tiidens Korthed. –
Af ganske Hierte ønsker jeg Dem at leve saa vel som det ønskes Dem af Deres oprigtig hengivne

Fr Paulsen!

At Brønsted er død er Dem formodentlig bekiendt. –

Franzensbrun d 30e July 1842
Denne Plads i mit Brev ville Elise have afbenyttet ved at tilføye nogle Linier, men desværre har hun paa nye havt en Convolsion som jeg haabede ikke havde indfunden sig, da hendes Maanedlige Renselse var vel overstaaet og endt, forhaabende at Virkningen af Kuuren havde sikkret os Udeblivelsen denne Gang, men som desværre dog ikke blev tilfældet. – Ald min tidligere yttrede gode Formodning og Forhaabning er nu for en Deel tilintetgiort, og jeg ved nu ikke hvad jeg skal frygte eller haabe. –
Med Hensyn til den nærværende Tilstand, samt med Hensyn til hvad der for Fremtiiden for mig er at giøre og at vælge enten at gaae fremad eller tilbage, vil jeg have en Consultation af endnu 2 Læger foruden den mig af Hartmann recommanderte Læge Palliardi. – Elise er noget nedslaaet over dette nye Tilfælde, og er derfor ikke i en Stemning at kunne tilskrive Dem efter hendes Bestemmelse, som De gode Ven saaledes ville undskylde. –

Hengivenst venskabeligst Fr Paulsen.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 30
Personer
P.O. Brøndsted · Cesare Buti · Frederik 7. · Alberto Paulsen · Elisa Paulsen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print