No. 9136 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christian Dalgas [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rødt segl og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 16 GIU. 42.

13.6.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illmo Sigr. Cavaliere / Commendatore Thorvaldsen / Via Sestina Nr 46 / Roma

Resumé

Familien Stampe har forladt Livorno, og Dalgas ser frem til at modtage Thorvaldsen i august. Dalgas beder om en liste over de kasser, der skal sendes med fregatten Thetis. Han takker for den fremsendte tegning og portrætbusten af Christine Stampe, jf. A217.

Se original

Højstærede Ven

Livorno d 13de Juny 1842

Vi have havd den Glæde at see Familien Stampe ankomme for tre Dage siden, og ved dem modtaget Deres venlige Hilsen, tilligemed Forsikkring om at vi kan vente Dem i Person til August Maaned for at reise med Fregatten, hvilket vil være os den største Fornøjelse.
Min Søster har sagt at De ønskede jeg skulde tænke paa at giøre accord med en Skipper for transporten fra Rom hertil af Deres Sager, og det skal jeg naturligviis ret gierne beskiæftige mig med, men for at kunde giøre nogenledens en Beregning om Fragten, maa Jeg bede Dem faae Herr Bravo til at sige mig hvor mange Kasser der ere i alt, og om mueligt at opgive mig Maalet enten i franske Fod heller Romerske Palmer nemlig Længden – Breeden – og Dybden af hver Kasse. – Skulde det være vanskelig at maale dem alle, saa er det vel tilstrækkelig om han classifizerer dem og setter sammen flere af en Størrelse og da blot maaler en Kasse af hver Classe. – Er jeg en Gang i Besiddelse af disse notizier og nærmere bekiendt med Fregatten’s sandsynlige Ankomst i Livorno, saa skal jeg sørge for at alt bliver indrettet til Deres Ønske, og at intet bliver forsømt. –
Modtag min Kones varme Taksigelse for den Tegning De har sendt hende med Christine og som hun vil skiønne paa som en kostbar Erindring fra Dem. – Jeg selv udtrykker herved min Erkiendtlighed for det De har at sende mig Christines Buste, en Foræring der vil være mig dobbelt kiærkommen. –

Med Højagtelse og Venskab tegner Deres
hengivne
CA Dalgas.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 25
Thiele
Ikke omtalt i Thiele.
Emneord
Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 · Rejsen til Danmark, oktober 1842
Personer
Johan Bravo · Christine Stampe
Værker
Sidst opdateret 11.12.2015 Print