13.6.1842

Afsender

Christian Dalgas

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Rødt segl og afsenderstempel: C.A. DALGAS & C.
Poststempler: LIVORNO og DIREZIONE DI ROMA 16 GIU. 42.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Illmo Sigr. Cavaliere / Commendatore Thorvaldsen / Via Sestina Nr 46I / Roma

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Familien Stampe har forladt Livorno, og Dalgas ser frem til at modtage Thorvaldsen i august. Dalgas beder om en liste over de kasser, der skal sendes med fregatten Thetis. Han takker for den fremsendte tegning og portrætbusten af Christine Stampe, jf. A217.

Dokument

Højstærede Ven

Livorno d 13de Juny 1842

Vi have havd den Glæde at see Familien StampeII ankomme for tre Dage sidenIII, og ved dem modtaget Deres venlige Hilsen, tilligemed Forsikkring om at vi kan vente Dem i Person til August Maaned for at reise med FregattenIV, hvilket vil være os den største Fornøjelse.
Min SøsterV har sagt at De ønskede jeg skulde tænke paa at giøre accord med en SkipperVI for transporten fra Rom hertil af Deres Sager, og det skal jeg naturligviis ret gierne beskiæftige mig med, men for at kunde giøre nogenledens en Beregning om Fragten, maa Jeg bede Dem faae Herr BravoVII til at sige mig hvor mange KasserVIII der ere i alt, og om mueligt at opgive mig Maalet enten i franske FodIX heller Romerske PalmerX nemlig Længden – Breeden – og Dybden af hver Kasse. – Skulde det være vanskelig at maale dem alle, saa er det vel tilstrækkelig om han classifizerer dem og setter sammen flere af en Størrelse og da blot maaler en Kasse af hver Classe. – Er jeg en Gang i Besiddelse af disse notizier og nærmere bekiendt med Fregatten’s sandsynlige Ankomst i LivornoXI, saa skal jeg sørge for at alt bliver indrettet til Deres Ønske, og at intet bliver forsømt. –
Modtag min KonesXII varme Taksigelse for den TegningXIII De har sendt hende med ChristineXIV og som hun vil skiønne paa som en kostbar Erindring fra Dem. – Jeg selv udtrykker herved min Erkiendtlighed for det De har at sende mig Christines BusteXV, en Foræring der vil være mig dobbelt kiærkommen. –

Med Højagtelse og Venskab tegner Deres
hengivne
CA Dalgas.

Arkivplacering

m24 1842, nr. 25

Thiele

Ikke omtalt i Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A217 Christine Stampe, maj 1842, inv.nr. A217

Kommentarer

 1. Dvs. Thorvaldsens lejlighed i Rom i Casa Buti, Via Sistina nr. 46, se Thorvaldsens bopæle.

 2. Dvs. Christine Stampe og hendes tre børn Christian Stampe, Jeanina Stampe og Elise Stampe. Hendes mand Henrik Stampe havde forladt Rom tidligere, se hans brev af 20.6.1842.

 3. Dvs. 10.6.1842. Brevet dokumenterer denne ankomstdato.

 4. Dvs. fregatten Thetis, som skulle ankomme til Livorno for at afhente Thorvaldsens værker og hans øvrige habengut for at transportere det til København. Det var desuden tanken, at billedhuggeren skulle rejse med skibet – derfor nævner Dalgas i det foregående, at han regnede med at se Thorvaldsen i Livorno i august måned, men det blev ikke til noget. Thorvaldsen ankom først til Livorno 3.10.1842, og nåede da ikke med Thetis, men rejste videre på egen hånd.
  Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842 og Rejsen til Danmark, oktober 1842.

 5. Dvs. ovennævnte Christine Stampe.

 6. Samme skipper, der skulle transportere Thorvaldsens kasser fra Rom til Livorno, bliver også nævnt i Dalgas’ senere brev af 29.6.1842.

 7. Dvs. den dansk-tyske konsul i Rom, Johan Bravo, som var Thorvaldsen behjælpelig i forbindelse med nedpakningen og forsendelsen af hans kasser.

 8. Listen over antallet kasser efterlyser Dalgas igen i sit brev af 29.6.1842.
  Se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

 9. En fransk fod svarer til en pied du roi, dvs. 32,48 cm. I Frankrig indførte man metersystemet under den franske revolution, men i transportbranchen har man åbenbart stadig kunnet benytte denne måleenhed.

 10. 1 romersk palmo = 22,3 cm. Se evt. Mål og vægt.

 11. Fregatten ankom først til Livorno 26.9.1842.

 12. Dvs. Dalgas’ kone Louisa Salvetti (1789-1853).

 13. Denne tegning er p.t. ikke identificeret.
  Se evt. Forsvundne værker af Thorvaldsen.

 14. Dvs. ovennævnte Christine Stampe.

 15. Dvs. Thorvaldsens portrætbuste af Christine Stampe, A217, som han modellerede i Rom i maj 1842. Der har uden tvivl været tale om en gipsafstøbning af denne buste, som Thorvaldsen fik sendt til den portrætteredes bror.

Sidst opdateret 11.12.2015