Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8471 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6.-kommissionen
J.P. With [+]

Afsendersted

Daugård

Afsenderinfo

Rødt laksegl med initialerne “P.W.”

28.7.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrog & & / frb. Kjøbenhavn.

Resumé

J.P. With henvender sig til Thorvaldsen på Frederik 6.-kommissionens vegne, og underretter Thorvaldsen om de fremskredne planer for et monument for Frederik 6. på Skanderborg Slotsbanke. Han beder Thorvaldsen om at udføre nogle relieffer til monumentet og kommer med forslag til deres udformning, samt hvorledes finansieringen skal foregå.

Se original

Høivelbaarne.
Herr Conferentsraad Thorvaldsen!

Efter Anmodning af den Commité som er sammentraadt for at foranstalte et Æresminde opreist for afdøde Kong Frederik den sjette /: af hvilken jeg selv er Medlem /: tillader jeg mig ærbødigst at henvende mig til Dem. – Om en føie Tid vil der fra Indbyderne udgaa Opfordring over hele Danmark at yde Bidrag til en Mindestøtte for Frederik 6te. som skal reises paa et af de skjønneste Steder i Landet nemlig Skanderborg Slotsbakke tæt ved Hovedlandeveien. – Om Pladsen ere vi i Underhandling med Stifts Øvrigheden og vi tvivle ikke paa at Handelen snart bliver afsluttet. – Støtten have vi tænkt os skulde være en fiirkantet Obelisk paa en høi Fod der stod paa 4 Trappetrin, alt af Granit. Paa hver Side skulde være en Medaillon af hvidt Marmor. Den ene skulde forestille Kongens Portrait i Basreleif, og paa de andre 3 skulde afbildes ogsaa i Basrelief Sindbilleder eller Groupper der havde Hensyn til Stavnsbaandets Løsning, Stænder Institutionen og Skoleunderviisningen. Det hele skulde omgives af et Jernstakit og hele Slotsbakken omdannes til en smuk Have. – Vi ønske alle at Deres Høivelbaarenhed ville paatage Dem Forfærdigelsen af Medaillonerne, og at vi i vor Opfordring til Danmarks taknemmelige Borgere maatte bekjendtgjøre dette. – Hele Værkets Størrelse kan naturligviis ei bestemmes førend vi see hvormange Penge der indkommer; men enkelte Sogne have allerede paa det blotte Rygte skudt sammen og sendt mig Pengene og efter den Maalestok antage vi at der fra Jylland alene vil indkomme 14,000 rbd. –

Dersom Deres Høivelbaarenhed vil indlade sig med os paa denne Idee skal jeg tage mig den Frihed nærmere at underrette Dem om Subscriptionens Udfald hvorhos vi aldeles overlade til Dem at gjøre Udkast til hele Støtten. –
Jeg veed ikke om Deres Høivelbaarenhed endnu erindrer mig. – For 20 Aar siden havde jeg den Ære at gjøre Deres Bekjendtskab i Kjøbenhavn, gjennem vor fælleds Ven Professor Schou som da boede hos mig. Jeg var dengang Assessor i Hof og Stadsretten, nu boer jeg som Herredsfoged i Daugaard pr Weile.

Med største Høiagtelse Deres

Daugaard 28 Juli 1840.   ærbødige  

P. With

Generel kommentar

Dette brev er, såvidt vides, den første officielle henvendelse til Thorvaldsen i forbindelse med et monument for den afdøde Frederik 6. Se i øvrigt artiklen Et tvetydigt monument om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Efter en længere, offentlig debat i især Aarhus Stiftstidende, der både vedrørte et monuments berettigelse samt dets kunstneriske udforming, henvendte en kreds af fremtrædende bønder og borgere fra Jylland, sig endelig direkte til Thorvaldsen. Der bliver i brevet lagt tydelig vægt på de elementer i Frederik 6.s regeringsførelse, som man ønskede repræsenteret i monumentet: ophævelsen af stavnsbåndet samt indførelsen af de rådgivende stænderforsamlinger, der bidrog til at styrke bondestandens politiske indflydelse i Danmark.

Arkivplacering
m23 1840, nr. 24
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 107-108.
Emneord
Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke · Frihedsidealer · Lighedsidealer · Monumenter, samtidige personer · Relieffer, allegorier · Thorvaldsens værker, bestilling af · Thorvaldsens værker, idéudvikling af
Personer
Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen · J.F. Schouw
Værker
Sidst opdateret 26.11.2018 Print