The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8471 of 10246
Sender Date Recipient
Frederik 6.-kommissionen
J.P. With [+]

Sender’s Location

Daugård

Information on sender

Rødt laksegl med initialerne “P.W.”

28.7.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorvaldsen / Commandeur af Dannebrog & & / frb. Kjøbenhavn.

Abstract

On behalf of the commission for a monument to Frederik 6. on the hill at Skanderborg Castle, , J.P. With informs Thorvaldsen about the advanced plans for the monument. He asks Thorvaldsen to execute some reliefs for the monument and makes suggestions about their form and the financing.

See Original

Høivelbaarne.
Herr Conferentsraad Thorvaldsen!

Efter Anmodning af den Commité som er sammentraadt for at foranstalte et Æresminde opreist for afdøde Kong Frederik den sjette /: af hvilken jeg selv er Medlem /: tillader jeg mig ærbødigst at henvende mig til Dem. – Om en føie Tid vil der fra Indbyderne udgaa Opfordring over hele Danmark at yde Bidrag til en Mindestøtte for Frederik 6te. som skal reises paa et af de skjønneste Steder i Landet nemlig Skanderborg Slotsbakke tæt ved Hovedlandeveien. – Om Pladsen ere vi i Underhandling med Stifts Øvrigheden og vi tvivle ikke paa at Handelen snart bliver afsluttet. – Støtten have vi tænkt os skulde være en fiirkantet Obelisk paa en høi Fod der stod paa 4 Trappetrin, alt af Granit. Paa hver Side skulde være en Medaillon af hvidt Marmor. Den ene skulde forestille Kongens Portrait i Basreleif, og paa de andre 3 skulde afbildes ogsaa i Basrelief Sindbilleder eller Groupper der havde Hensyn til Stavnsbaandets Løsning, Stænder Institutionen og Skoleunderviisningen. Det hele skulde omgives af et Jernstakit og hele Slotsbakken omdannes til en smuk Have. – Vi ønske alle at Deres Høivelbaarenhed ville paatage Dem Forfærdigelsen af Medaillonerne, og at vi i vor Opfordring til Danmarks taknemmelige Borgere maatte bekjendtgjøre dette. – Hele Værkets Størrelse kan naturligviis ei bestemmes førend vi see hvormange Penge der indkommer; men enkelte Sogne have allerede paa det blotte Rygte skudt sammen og sendt mig Pengene og efter den Maalestok antage vi at der fra Jylland alene vil indkomme 14,000 rbd. –

Dersom Deres Høivelbaarenhed vil indlade sig med os paa denne Idee skal jeg tage mig den Frihed nærmere at underrette Dem om Subscriptionens Udfald hvorhos vi aldeles overlade til Dem at gjøre Udkast til hele Støtten. –
Jeg veed ikke om Deres Høivelbaarenhed endnu erindrer mig. – For 20 Aar siden havde jeg den Ære at gjøre Deres Bekjendtskab i Kjøbenhavn, gjennem vor fælleds Ven Professor Schou som da boede hos mig. Jeg var dengang Assessor i Hof og Stadsretten, nu boer jeg som Herredsfoged i Daugaard pr Weile.

Med største Høiagtelse Deres

Daugaard 28 Juli 1840.   ærbødige  

P. With

General Comment

Dette brev er, såvidt vides, den første officielle henvendelse til Thorvaldsen i forbindelse med et monument for den afdøde Frederik 6. Se i øvrigt artiklen Et tvetydigt monument om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Efter en længere, offentlig debat i især Aarhus Stiftstidende, der både vedrørte et monuments berettigelse samt dets kunstneriske udforming, henvendte en kreds af fremtrædende bønder og borgere fra Jylland, sig endelig direkte til Thorvaldsen. Der bliver i brevet lagt tydelig vægt på de elementer i Frederik 6.s regeringsførelse, som man ønskede repræsenteret i monumentet: ophævelsen af stavnsbåndet samt indførelsen af de rådgivende stænderforsamlinger, der bidrog til at styrke bondestandens politiske indflydelse i Danmark.

Archival Reference
m23 1840, nr. 24
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 107-108.
Subjects
Monument to Frederik 6., Skanderborg, Denmark · Ideals of Liberty · Ideals of Equality · Monuments, Comtemporary Figures · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Conceptualization
Persons
Frederik 6. · Frederik 6.-kommissionen · J.F. Schouw
Works
Last updated 26.11.2018 Print