28.7.1840

Afsender

Frederik 6.-kommissionen, J.P. With

Afsendersted

Daugård

Afsenderinfo

Rødt laksegl med initialerne “P.W.”

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Herr ConferentsraadI Thorvaldsen / CommandeurII af Dannebrog & & / frb. Kjøbenhavn.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

J.P. With henvender sig til Thorvaldsen på Frederik 6.-kommissionens vegne, og underretter Thorvaldsen om de fremskredne planer for et monument for Frederik 6. på Skanderborg Slotsbanke. Han beder Thorvaldsen om at udføre nogle relieffer til monumentet og kommer med forslag til deres udformning, samt hvorledes finansieringen skal foregå.

Dokument

Høivelbaarne.
Herr ConferentsraadIII Thorvaldsen!

Efter Anmodning af den CommitéIV som er sammentraadt for at foranstalte et Æresminde opreist for afdøde Kong Frederik den sjetteV /: af hvilken jeg selv er Medlem /: tillader jeg mig ærbødigst at henvende mig til Dem. – Om en føie Tid vil der fra Indbyderne udgaa Opfordring over hele Danmark at yde Bidrag til en Mindestøtte for Frederik 6te. som skal reises paa et af de skjønneste Steder i Landet nemlig Skanderborg SlotsbakkeVI tæt ved Hovedlandeveien. – Om Pladsen ere vi i Underhandling med Stifts ØvrighedenVII og vi tvivle ikke paa at Handelen snart bliver afsluttet. – Støtten have vi tænkt os skulde være en fiirkantet ObeliskVIII paa en høi Fod der stod paa 4 Trappetrin, alt af Granit. Paa hver Side skulde være en Medaillon af hvidt Marmor. Den ene skulde forestille Kongens Portrait i BasreleifIX, og paa de andre 3 skulde afbildes ogsaa i Basrelief Sindbilleder eller Groupper der havde Hensyn til Stavnsbaandets LøsningX, Stænder InstitutionenXI og SkoleunderviisningenXII. Det hele skulde omgives af et Jernstakit og hele Slotsbakken omdannes til en smuk Have. – Vi ønske alle at Deres Høivelbaarenhed ville paatage Dem Forfærdigelsen af Medaillonerne, og at vi i vor Opfordring til Danmarks taknemmelige Borgere maatte bekjendtgjøre dette. – Hele Værkets Størrelse kan naturligviis ei bestemmes førend vi see hvormange Penge der indkommer; men enkelte Sogne have allerede paa det blotte Rygte skudt sammen og sendt mig Pengene og efter den Maalestok antage vi at der fra Jylland alene vil indkomme 14,000 rbd. –

Dersom Deres Høivelbaarenhed vil indlade sig med os paa denne Idee skal jeg tage mig den Frihed nærmere at underrette Dem om Subscriptionens Udfald hvorhos vi aldeles overlade til Dem at gjøre UdkastXIII til hele Støtten. –
Jeg veed ikke om Deres Høivelbaarenhed endnu erindrer mig. – For 20 Aar siden havde jeg den Ære at gjøre Deres Bekjendtskab i Kjøbenhavn, gjennem vor fælleds Ven Professor SchouXIV som da boede hos mig. Jeg var dengang AssessorXV i Hof og Stadsretten, nu boer jeg som Herredsfoged i Daugaard pr WeileXVI.

Med største Høiagtelse Deres

DaugaardXVII 28 Juli 1840.   ærbødige  

P. With

Generel kommentar

Dette brev er, såvidt vides, den første officielle henvendelse til Thorvaldsen i forbindelse med et monument for den afdøde Frederik 6. Se i øvrigt artiklen Et tvetydigt monument om Frederik 6.s monument, Skanderborg Slotsbanke. Efter en længere, offentlig debat i især Aarhus Stiftstidende, der både vedrørte et monuments berettigelse samt dets kunstneriske udforming, henvendte en kreds af fremtrædende bønder og borgere fra Jylland, sig endelig direkte til Thorvaldsen. Der bliver i brevet lagt tydelig vægt på de elementer i Frederik 6.s regeringsførelse, som man ønskede repræsenteret i monumentet: ophævelsen af stavnsbåndet samt indførelsen af de rådgivende stænderforsamlinger, der bidrog til at styrke bondestandens politiske indflydelse i Danmark.

Arkivplacering

m23 1840, nr. 24

Thiele

Gengivet hos Thiele IV, p. 107-108.

Emneord

Personer

Værker

A604 Stavnsbåndet ophæves, 1842, inv.nr. A604
A605 Provinsialstænderne oprettes, 1842-1843, inv.nr. A605

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til konferentsråd 10.9.1838.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829.

 3. Thorvaldsen blev 10.9.1838 blevet udnævnt til konferentsråd, se artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Der henvises til Frederik 6.-kommissionen. Den trådte dog først formelt sammen 4.8.1841, men flere af medlemmerne havde aktivt arbejdet på at rejse støtten allerede fra 21.1.1840.

 5. Den danske kong Frederik 6., der døde den 3.12.1839.

 6. Skanderborg Slot havde haft sin storhedstid under Frederik 2. og Christian 4., men allerede på Thorvaldsens tid var kun slotskirken tilbage. Arealet hvor slottet havde stået, gik derfor under betegnelsen Skanderborg Slotsbakke eller Skanderborg Slotsbanke.

 7. Dvs. det amtslige forvaltningsorgan, jf. Ordbog over det Danske Sprog, stiftsøvrighed.

 8. With har formentlig Frihedsstøtten ved Vesterport i København i tankerne, der netop er udformet som en obelisk og markerer stavnsbåndets ophævelse.

 9. Det endelige monument kom til at indeholde et portræt af Frederik 6., dog ikke ved et relief men kongens buste i stedet.

 10. Det endelige resultat blev Stavnsbåndets ophævelse, jf. A604.

 11. Det endelige resultat blev Provinsialstænderne oprettes, jf. A605.

 12. Et relief med direkte henvisning til skoleloven af 1814 blev ikke realiseret, i stedet blev et relief Kunsten og videnskaben beskyttes, jf. A607, udført til monumentet.

 13. Dvs. at Thorvaldsen overlades det kunstneriske ansvar.

 14. Denne Schou er identisk med politikeren J.F. Schouw, der havde lært Thorvaldsen at kende i Rom i årene 1816-20.

 15. Dvs. dommer, jf. Ordbog over det danske Sprog, assessor.

 16. Dvs. vore dages Vejle.

 17. Gården Daugaard ved Vejle tilhørte J.P. With.

Sidst opdateret 26.11.2018