Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7496 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

5.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À / Monsieur Thorvaldsen, / Conseill. d’Etat & / Rome.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn, d. 5 Maji
1838.

Kiære Ven

De troer ikke hvormeget De har glædet mig, og en stor Kreds af Deres Venner med den tilsendte Afskrift af Deres Testament, som, naar Donationen af alle Deres Kunstsager til Staden Kiøbenhavn bliver ret bekiendt, vil vække en stor og almindelig Deeltagelse. Jeg har leveret Hans Majestæt Kongen en Oversættelse deraf; han modtog den meget naadig, og lovede strax at give de fornødne Ordrer til Consulen i Livorno ang. Deres Sagers Modtagelse og Omkostningernes Besørgelse.
Det giælder nu om, at faae lagt en forstandig og sindig Plan for Museets Opførelse; men dertil vil jeg ikke giøre noget Skridt førend De Selv kommer og kan give Deres Mening tilkiende. Saavidt jeg veed har Grosserer Puggaard sendt Dem Copie af et Prospect, som Prof. Hetsch har udstillet paa Kunstakademiet, men jeg maa bede Dem ikke at ansee det som noget, der er foranlediget af Comiteen, der vel skal vogte sig for at tage nogen overilet Beslutning i en Sag af den Vigtighed.
Jeg har iøvrigt anmodet Comiteen om at samles i næste Uge for at overveie hvad der ellers var at giøre for at komme Maalet nærmere.

lev vel, kiæreste Etatsraad!
Deres hengivneste
Collin

Arkivplacering
m22 1838, nr. 31
Emneord
Kunstakademiets udstillinger · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter
Personer
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · G.F. Hetsch · Hans Puggaard
Sidst opdateret 25.10.2013 Print