5.5.1838

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: À / Monsieur Thorvaldsen, / Conseill. d’Etat & / Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiøbenhavn, d. 5 Maji
1838.

Kiære Ven

De troer ikke hvormeget De har glædet mig, og en stor Kreds af Deres Venner med den tilsendte Afskrift af Deres Testament, som, naar Donationen af alle Deres Kunstsager til Staden Kiøbenhavn bliver ret bekiendt, vil vække en stor og almindelig Deeltagelse. Jeg har leveret Hans Majestæt Kongen en Oversættelse deraf; han modtog den meget naadig, og lovede strax at give de fornødne Ordrer til Consulen i Livorno ang. Deres Sagers Modtagelse og Omkostningernes Besørgelse.
Det giælder nu om, at faae lagt en forstandig og sindig Plan for Museets Opførelse; men dertil vil jeg ikke giøre noget Skridt førend De Selv kommer og kan give Deres Mening tilkiende. Saavidt jeg veed har Grosserer Puggaard sendt Dem Copie af et Prospect, som Prof. Hetsch har udstilletI paa Kunstakademiet, men jeg maa bede Dem ikke at ansee det som noget, der er foranlediget af Comiteen, der vel skal vogte sig for at tage nogen overilet Beslutning i en Sag af den Vigtighed.
Jeg har iøvrigt anmodet Comiteen om at samles i næste Uge for at overveie hvad der ellers var at giøre for at komme Maalet nærmere.

lev vel, kiæreste Etatsraad!
Deres hengivneste
Collin

Arkivplacering

m22 1838, nr. 31

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, København 1838, kat.nr. 263, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Sidst opdateret 25.10.2013