The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7496 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

5.5.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À / Monsieur Thorvaldsen, / Conseill. d’Etat & / Rome.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiøbenhavn, d. 5 Maji
1838.

Kiære Ven

De troer ikke hvormeget De har glædet mig, og en stor Kreds af Deres Venner med den tilsendte Afskrift af Deres Testament, som, naar Donationen af alle Deres Kunstsager til Staden Kiøbenhavn bliver ret bekiendt, vil vække en stor og almindelig Deeltagelse. Jeg har leveret Hans Majestæt Kongen en Oversættelse deraf; han modtog den meget naadig, og lovede strax at give de fornødne Ordrer til Consulen i Livorno ang. Deres Sagers Modtagelse og Omkostningernes Besørgelse.
Det giælder nu om, at faae lagt en forstandig og sindig Plan for Museets Opførelse; men dertil vil jeg ikke giøre noget Skridt førend De Selv kommer og kan give Deres Mening tilkiende. Saavidt jeg veed har Grosserer Puggaard sendt Dem Copie af et Prospect, som Prof. Hetsch har udstillet paa Kunstakademiet, men jeg maa bede Dem ikke at ansee det som noget, der er foranlediget af Comiteen, der vel skal vogte sig for at tage nogen overilet Beslutning i en Sag af den Vigtighed.
Jeg har iøvrigt anmodet Comiteen om at samles i næste Uge for at overveie hvad der ellers var at giøre for at komme Maalet nærmere.

lev vel, kiæreste Etatsraad!
Deres hengivneste
Collin

Archival Reference
m22 1838, nr. 31
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Wills
Persons
Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum · G.F. Hetsch · Hans Puggaard
Last updated 25.10.2013 Print