Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6384 af 10247
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Ingen.

15.2.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Thorvaldsen, Commandeur af Dbr. D.M.


  Som Følge af en Samtale, jeg havde med vor almeenelskede Konge om Dem og Deres

Kunstværker, fremsatte jeg skriftligen nogle Bemærkninger og Ønsker i den Anledning. Faa Dage efter modtog jeg et Kongeligt Reskript, som jeg glæder mig ved at kunne meddele Dem, i en af to af vore fælleds Venner verificeret Afskrift. Hans Majestæt taler med særdeles Varme og Interesse om at faae Dem snart at see. Da jeg talede om de Kunstskatte, vi kunne vente fra Dem, og den Vigtighed af at faae dem samlede paa en grandios Maade, sagde han, med kiendelig Kiærlighed for Kunstneren: “alt hvad der er muligt skal blive giort derfor, og det skal kaldes Musæum Thorvaldsenianum”; og Akademiet er i disse Dage blevet opfordret til at foranstalte, at de for Dem bestemte Leiligheder paa Charlottenborg ryddeliggiøres og istandsættes snarest muligt.

  Gud give nu, kiære gode Etatsraad Thorvaldsen, at vi havde Dem her, karsk og sund,

som da vi giorde det første Bekiendtskab.

Fra Andersen havde jeg Brev af 21 forrige Maaned, og seer deraf til min Forskrækkelse, at De har været nærved at styrte ned i Deres Attelier, men at De slap aldeles uskadt derfra. Jeg fortalte det til Kongens Cabinetssecretair, Justitsraad Feddersen, som i den Anledning i Gaar tilskrev mig, at han meldte Kongen det, og at Hans Majestæt “yttrede sin Glæde over at Forsynet havde afvendt den Ulykke, som kunde have rammet vor hæderværdige Landsmand”.

Nu maa De, min høistagtede Ven, snart skrive mig til, og uforbeholden meddele mig Deres Ønsker og Forlangender.

De Danske i Rom beder jeg Dem hilse fra mig paa det Venskabeligste. Andersen er formodentligen reist til Neapel; derhen har jeg, efter hans Ønske, allerede tilskrevet ham. Herz er maaskee ogsaa paa Veien derhen. Bødtker bedes takket for det sidst meddeelte; og Petzholdt hilset fortrinligt.

Lev nu inderligt vel, og husk paa snart at skrive mig til.

Deres forbindtligst hengivne

Collin

Kbenhavn, d. 15 Febr 1834.

E. Skr. mit Brev af 23 Nov. f.A. indeholdende adskillige Spør[gsmaal] om Deres Pengesager haaber jeg De har modtaget.

Generel kommentar

Med brevet vedlagde Jonas Collin en kopi af Frederik 6.s erklæring af 11.2.1834.

Arkivplacering
m19 1834, nr. 11
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 520-521.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Elisa Paulsens medgift · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter · Thorvaldsens værksteder
Personer
H.C. Andersen · Ludvig Bødtcher · Frederik 6.
Sidst opdateret 30.08.2016 Print