Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6039 af 10246
Afsender Dato Modtager
C.F. Hansen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Der er et stort hul, hvor der antagelig er blevet udklippet et laksegl.

12.1.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er egentlig: “Kiøbenh: den 12te Januar 1823”, men af poststemplet ses, at brevet er afsendt i 1833. Thieles senere tilføjelse: 1833; fra poststemplet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur / A Thorvaldsen Conseiller D’Etat de sa / Majeste le Roi de Danmarc Comendeur / De Dannebrog et de l’ordre de la couronne / de fer x1 x1: / Franco [xxxxx xx] / à Roma
Poststemplet: “T.T. HAMBURG 18 Jan 33” og “16 Gennaio” samt “DANEMARCK PAR HAMBOURG”

Resumé

Hansen håber på at se Thorvaldsen og hans kunstværker til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke i København til sommer. Han formoder, at Thorvaldsen har fået brev af 17.6.1832, hvori er medsendt to arkitekturtegninger, og han ønsker at vide, hvornår Thorvaldsen agter at tiltræde sin rejse til Danmark, også for at kunne finde andet logi til J.L. Lund, der lige nu bor i Thorvaldsens professorbolig på Kunstakademiet. Kirkebygningskommissionen har erhvervet Thorvaldsens relief Caritas, jf. A598, og Hansen ønsker at indfatte det i en fattigblok til Christiansborg Slotskirke eller Vor Frue Kirke. H.W. Bissens portrætbuste af Thorvaldsen er ankommet til Danmark og skal opstilles i Forsamlingsalen på Kunstakademiet.

Se original [Translation]

Høystærede Herr Etatsraad

Meget ærede Ven!

Med glæde har ieg læst Deres Brev til Slotsbygnings Commissionen der giver os Haab om at se Dem her i næstkommende Sommer, ligesom og den Glæde at kunde vente de omtalte vigtige Arbeider til Slottet og Frue Kirke, og at det er lykkes at udføre Basrelieffen i brendt Leer. Jeg formoder at De har bekommet mit Brev hvor i befandtes et par smaa Tegninger af Ridder Salen, og det Gemak hvor i Deres fortreffelige Basrelieff af Alexanders Triumf skal anbringes. Særdeles heldig vilde det være naar disse Arbeider kunde ankomme naar De selv var tilstæde for at ordne alt efter Deres Ønske ? Som følge heraf tillader De Hoystærede Ven, at ieg ved et par linier maatte blive underrettet om naar De agter at tiltræde Reissen ? Især med Hensyn paa Deres Boelig, der som Dem er bekiendt er beboet af Professor Lund, for at der betimelig kunde sørges for en Leilighed for ham uden for Charlottenbog da alle Boeliger paa Academiet er besadt. Hvad Transporten af de færdige Arbeider betreffer, vil De nærmere blive underrettet om ved en Skrivelse fra Slotsbygnings Commissionen hvilken De med det første vil modtage.
Vie har i disse Dage haft Leilighed til at bekomme et lidet Basrelieff fra Deres Haand forestillende en saa kallet Carita. Som De skal have skiænket til en trængende Familie i Norge, hvor Manden er Død, og hans efterladte har tilbudt Frue Kirke Commissionen det til Salg for 400 Specier. Da ieg fortalte Kongen Omstændighederne befalede allerhøystsamme, at det skulde kiøbes for den forlangte Pries, og da dets første Bestemmelse var Godgiørenhed, saa forekommer det mig formedelst dets ubetydelige Størelse at det kunde anbringes indlagt i en Marmor Piedestal, der kunde indrettes til en Fattiges Blok, enten i Slotskirken eller i Fruekirke. Deres Büste af Bissen som var bestillt af Kunstforeningen er ankommen, og finder megen Biefald; Foreningen har Skienket den til Academiet for at opstilles i Forsamlings Salen. Her er en almindelig Glæde over det Haab at kunde vente at Se Dem her hos os i Aar og i sær ieg der med sand Høyagtelse har den Ære at forblive min Høystærede Vens ganske hengivne
Kiøbenh: den 12te Januar 1823.

CF Hansen

Arkivplacering
m18 1833, nr. 8
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Aflyste rejser til Danmark · Bestillingen til Christiansborg · Christiansborg Slot, Mellemværelset (Thorvaldsens Gemak) · Christiansborg Slot, Riddersalen · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Opfordringer til at komme til Danmark (1820-1838) · Portrætter, forestillende Thorvaldsen · Relieffer, antik mytologi · Relieffer, kristen mytologi · Skulpturer af andre kunstnere · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værker, uden for Thorvaldsens Museum · Thorvaldsens værker, udført i terrakotta
Personer
H.W. Bissen · Frederik 6. · Hans Henrik Gunnerus · Kirkebygningskommissionen · Kunstakademiet, København · Kunstforeningen af 1825 · J.L. Lund · Slotsbygningskommissionen
Værker
Sidst opdateret 22.05.2019 Print