No. 7881 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

11.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Magistraten i Kiøbenhavn.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[Translation]
Det af mig under 5te. denne Maaned oprettede, og under 8de. næstefter allernaadigst confirmerede, Gavebrev til Staden Kiøbenhavn og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af mig i Rom, under 24de. August 1837, udfærdigede, hvorved jeg skienker alle mine Kunstsamlinger til bemeldte min Fødeby, har jeg herved den Fornøielse at tilstille Stadens meget ærede Magistrat, med det Ønske og Haab, at Den og Stadens deputerede Borgere ville, i Forening med Comiteen for Museets Oprettelse, velvilligen og kraftigen virke til, at det af mig tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.
Jeg har den Ære at undertegne mig velbemeldte Magistrats
Kiøbenhavn, d. 11de. December 1838. ærbødigst hengivne
Albert Thorvaldsen
Generel kommentar

Brevet er af Magistraten påtegnet “pr 12 Decb 1838 2 Sret No 3813/1838”.


Der findes et udkast til dette brev.

Arkivplacering
Københavns Magistrats 2. sekretariats arkiv.
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 46-47
Emneord
Thorvaldsens testamenter
Sidst opdateret 17.05.2016 Print