The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7821 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

11.12.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Magistraten i Kiøbenhavn.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]
Det af mig under 5te. denne Maaned oprettede, og under 8de. næstefter allernaadigst confirmerede, Gavebrev til Staden Kiøbenhavn og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af mig i Rom, under 24de. August 1837, udfærdigede, hvorved jeg skienker alle mine Kunstsamlinger til bemeldte min Fødeby, har jeg herved den Fornøielse at tilstille Stadens meget ærede Magistrat, med det Ønske og Haab, at Den og Stadens deputerede Borgere ville, i Forening med Comiteen for Museets Oprettelse, velvilligen og kraftigen virke til, at det af mig tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.
Jeg har den Ære at undertegne mig velbemeldte Magistrats
Kiøbenhavn, d. 11de. December 1838. ærbødigst hengivne
Albert Thorvaldsen
General Comment

Brevet er af Magistraten påtegnet “pr 12 Decb 1838 2 Sret No 3813/1838”.


Der findes et udkast til dette brev.

Archival Reference
Københavns Magistrats 2. sekretariats arkiv.
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 46-47
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Last updated 17.05.2016 Print