11.12.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Københavns Magistrat

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til Magistraten i Kiøbenhavn.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Det af mig under 5te. denne Maaned oprettede, og under 8de. næstefter allernaadigst confirmerede, Gavebrev til Staden Kiøbenhavn og Testament, som er en Gientagelse og Bekræftelse af det af mig i Rom, under 24de. August 1837, udfærdigede, hvorved jeg skienker alle mine Kunstsamlinger til bemeldte min Fødeby, har jeg herved den Fornøielse at tilstille Stadens meget ærede Magistrat, med det Ønske og Haab, at Den og Stadens deputerede Borgere ville, i Forening med Comiteen for Museets Oprettelse, velvilligen og kraftigen virke til, at det af mig tilsigtede Øiemed saasnart som muligt opnaaes.
Jeg har den Ære at undertegne mig velbemeldte Magistrats
Kiøbenhavn, d. 11de. December 1838. ærbødigst hengivne
Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

By this I have the pleasure to forward the deed of gift to the City of Copenhagen and my will drawn up by me the 5th of this month and most graciously confirmed on the 8th, which is a repetition and confirmation of the one drawn up by me in Rome August 24th 1837, by which I donate all my collections of art to my mentioned native city. [I forward it] to the honourable corporation of Copenhagen with the wish and in the hope that the delegate citizens of this and the city jointly with the Committee for the Foundation of the museum will kindly and energetically work for the attaining as soon as possible of the purpose intended by me.
I have the honour to sign myself the mentioned corporation’s

Copenhagen, December 11th 1838 Most sincerely,
Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Brevet er af Magistraten påtegnet “pr 12 Decb 1838 2 Sret No 3813/1838”.


Der findes et udkast til dette brev.

Archival Reference

Københavns Magistrats 2. sekretariats arkiv.

Thiele

Gengivet hos Thiele IV, p. 46-47

Subjects

Last updated 17.05.2016