No. 8685 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

Vinter 1840-41 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Vinter 1840-41.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 15. del af i alt 60.

Se original

[fortsat…]

I denne Vinter bestemte Thor at diktere mig sit Levnet, som jeg opskrev medens han Arbeidede, og især ønskede han det fordie han paastod at Thiele, havde feilet hist og her, i hans Angivelser[.] Det begyndte ganske godt, men da han selv havde ondt ved at hitte rede i følget af sine Arbeider, og sagde at han i Rom havde Anteg[nelser] som kunde benyttes tilhielp, saa bleve vi enige om at opsætte det til vi kom til Rom, som der nu taltes daglig om skulde ske i May maaned, vi sprang nu over til hans komme Her til Landet, 1838, med det forsæt at Continuere det tidligere i Rom[.] x dog der blev alt udsat og glemt, kuns husker jeg i Rom at da en hvis Græker, kom med en hvis Skribentinde[?], for at bede mig om hielp og bidrag[,] da hun ønskede at skrive Thorv: Levnet, sagde Thorv.: [“]de skal ikke indlade dem med disse, han er en Vindmager, det kan de senere giøre bedre selv,[”] og paa heele Reisen drev han ivrig paa jeg skulde ikke forsømme at notere i min dagbog osv[.]

Her hvad han dikterte mig først ‒

[“]Min Fader var en Iislænder, som hed Gotskalk Thorvaldsen, min Moder var en Jyde, og hed Kar[e]n Grønlund, Jeg er født i Kiøbenhavn d. 19 Nov: 1770, Mine forældre vare fatige, kunne ingen Opdragelse give mig og jeg selv synes best, om at drive om kring, efter min egen Ville[.] til mit 12te Aar, drev jeg saa dan, endelig tog min fader mig til hielp ved Ornamentskiæringen i Træe hvilken var hans Næringsvei, jeg havde Altid løst til at tegne, og ved mine Smørerier paa Dørre og vægge, saae een af min faders Venner at jeg havde Anlæg, og sagde til min Fader:[“]hvorfor lader Du ikke Drengen Gaae paa Akademiet?[”] hvortil han svarede: [“]han er nu saa dan en stor Gavtyv, naar han kommer blandt De Drenge, hvad vil der da blive af ham,[”] jeg som ønskede det meget, drev paa den omtalte Ven, om at overtale min fader hvilket han til sist og giorde, Jeg kan ikke nægte at da jeg kom der op, fik jeg ikke det beste Rygte

2/
paa mig, for min Artighed, imidlert[id] avanserede jeg dog snart fra den eene Skole til den Anden, intil jeg kom paa Gips Skoelen, hvor jeg begyndte at Modelere efter Gips, og avanserte til Model Skoelen, og ligeledes Modelerte, men efter Nat[uren] og vandt omsider den store og den lille Sølvmedalle, og saaledes in[te] vilde gaae videre i Academiet, da jeg ikke havde Øvelse, en[d] hvad for de ervervet i de 2 Timer da[glig] paa Academiet, og ikke turde inla[de] mig at Conkurrere for de større Gul[d] Medallier[.]
Ved frihaands tegning havde jeg Lert saa meget at jeg kunde være min fader, til hielp med at giøre figurer, og Gallioner til Skibene som han selv ikke kunde tage sig paa da han ikke kunde tegne andet e[nd] Ornamenter, ‒ Nu blev jeg An[co]u[rageret] af mine Venner, og Kamerater, til at forsætte Academiets kari[ere] og Conkurere til de andre Medall[er] hvilket jeg frøgtede, da jeg ikke haver haft den Øvelse, som dertil fordres[.] nu gik jeg med dødsens Angst til Con[courrence] for at giøre Skitze til den Givne Opgave, som var Heliodorus, røvende Templet, i Jerusalem, min Skitze blev antaget, jeg

3
udførte den og fik den lille Guld Medalle[.] dette encouragerede mig, saa at jeg laae træeskiereriet fare, og beskieftigede mig allene med Kunsten, intil næste Conkurs, hvor jeg fik den større Gul[d] medalle, i Conkursen hvor Gienstanden var Petrus som helbreder den lamme ved Templets dør, og et Aar efter det fik reise Stipendium, og reiste med fregatten Thetis, ankom til Rom den 8de Marz 1797, nu var jeg der hvor fransmændene slebte Kunstsagerne bort, uden at kunne andet Sprog en[d] Dansk, og havde Hiemvee saa jeg stærkt tænkte paa at vende hiem igien, hvilket allene den Tanke holdt mig fra at man vilde giøre narr af mig naar jeg kom tilbage, dog lidt efter lidt blev jeg bekiendt paa Stedet, uden dog at tage fatt ved Arbeidet, som der gik en lang tid hen, før skedte, endelig begyndte jeg en Statye Jason[,] den var saa stor, og den gefaldt mig ikke, og jeg havde ikke raad til at lade den støbe, saa jeg slog den sammen[.] Nu Copierede jeg adskillige Byster efter Antiker for at øve mig i Marmor, og Aaret 1800 tog igien fat paa Jason, som fr: Bruun lod støbe i Gips, saa kom Englænderen Thomas Hop[e] fra en Reise i Grækenland over Rom tilbage[,]

4/
saae Jason, og bestilte den i Marmor hvorved der gaves mig Leilighed at giøre mig bekiendt, jeg fik andre Arbei[der,] medens Jason blev eboschert i Marmor giorde jeg Basrelievet Achilles og Brisæis[,] dernæst blev jeg syg[,] tog til Montenoro, hvor jeg giorde Musernes Dands paa Helikon[,] Amor og Psyche, dette siste Basrelief, udførte jeg senere i Marmor, for Grevinde Woronzoff i Rusland. ‒
1805, foretog jeg mig udførelsen af 4 Statyer i halv naturligstørrelse, Nemlig Bacchus: 4 fod 3 tommer,; (som Grevinde Woronzoff fik den første[,] senere Prinds Putbus, den Anden) Ganymed 4 fod 3 tom et for Grevinde Woronzoff, og et Exemplar for Grev Warinskie, Polak i Berlin, samt et som jeg selv eier):) Apollo 4 fod 3 tom efter at have udført denne Statye i Marmor for Grevinde Woronzoff, blev Modellen slaaet istykker og No 4 Wenus med Æblet 4 fod 3 tom, første Udførelse var for Grevinde Woronzoff og anden gang for Hr von Ropp i Mitau[.] da jeg ikke var fornøiet med den størellelse slog jeg Modellen i stykker og senere fra 1813 til 1816 har jeg giort i legemstørelse 1 for Lord Lucan, 2 Hertugen af Devonshire[,] 3 for Laboucheer i England og et 4 som jeg selv eier, der ikke er fulendt.
1807 giorde jeg, paa Grevinde Schimmelmanns Bestilling en Døbefont til Brahe Trolleborgs Kirke, med 4 Basreliefs, nemlig

5)
N 1 Christi Daab[,] N 2 Maria md Barnet Jesus og Johannes[,] N 3 Christus som vælsigner Børnene og N 4, 3 Svævende Engle, det Andet Exemplar giorde jeg for Myklebye Kirke paa Island og er der paa denne, den forandring at en Krands af Roser omfatter Døbefadet, jeg forærte den, dertil, af Interesse for min Faders Føde bye ‒
1808, Modelerte jeg efter bestilling fra Kiøbenhavn en Fronton til Slottet forestillende; Jupiter, Minerva, Memesis og Oceanus, og Jorden, dernæst til Raad og Dom Huuset: 1819 Salomons Dom, men begge disse Basreliever ere hidtil, kuns Skitzerede. ‒
Samme aar fik jeg bestilling, paa 4 Medallons til Slottets Portall, N 1: Minerva og Prometheus 4 fod 9 tom, N 2: Herkules og Hebe 4 fod 9 tom, N 3: Jupiter og Memesis og N 4: Æskulap og Hygæa, 4 fod 9 tom, disse Medalloner vare ferdige 1810, og kom 1825 til Kiøbenhavn hvor de ere insatte efter Bestemmelse, et Andet Exemplar af disse 4 Medallons i Marmor, findes hos Grev Schonborg paa hans Landsted ved Gei[s]bach, og et 3e Mindre findes i mit Studie[.]
1810 fullendte jeg min Adonis Bestilt af Kronprinsen af Bayren,[”] forsætter senere i Rom[,] begynder, hvor Thiele slapp ‒

[siden er blank]

[siden er blank]

[fortsættes…]

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 15.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 91-94.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Råd- og Domhuset · Christine Stampes manus · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gotskalk Thorvaldsens indlemmelse på Vartov 1805 · Jason og Hopes bestilling · Karakteristikker af Thorvaldsens person · Kunstakademiet, den store guldmedalje · Kunstakademiet, stipendium · Ludwig 1. af Bayerns bestillinger · Putbus' bestilling · Rejsen til Italien 1796-1797 · Ropps bestilling 1804-05 · Schönborns bestilling · Thetis · Thorvaldsen som Thor · Thorvaldsens dannelse · Thorvaldsens forældre · Thorvaldsens helbred · Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse
Personer
Richard Bingham · Friederike Brun · William Cavendish · Thomas Hope · Pierre César Labouchère · Ludwig 1. · Wilhelm Malte Putbus · Atanazy Raczyński · Theodor von der Ropp · Charlotte Schimmelmann · Franz Erwein von Schönborn · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Irina Vorontsova
Værker
Sidst opdateret 30.08.2020 Print