Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til R

Atanazy Raczyński

Teksten til denne biografi er under udarbejdelse.

Raczyńskis Ganymedes med ørnen

Raczyński kom – så vidt vides – første gang i kontakt med Thorvaldsen, da han senest i 1818 bestilte et marmoreksemplar af den stående Ganymedes rækker skålen, der i dag er en del af Raczyński-samlingen på Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum Poznań.

Ganymedes rækker skålen, Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum Poznań Ganymedes rækker skålen, Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum Poznań

Thorvaldsen: Ganymedes rækker skålen, Muzeum Narodowe w Poznaniu

Det må formodes, at Raczyński bestilte statuen under et p.t. ukendt besøg i Rom i 1. halvår af 1818, da det ud fra det første brev af 11.6.1818 i den bevarede korrespondance indirekte fremgår, at bestillingen må være blevet aftalt mundtligt mellem Thorvaldsen og Raczyński. Det vides, at Raczyński rejste i Italien i årene efter 1814.
Han var helt sikkert i Rom i 1820-21, og fortæller selv, at han i 1821 “flere gange besøgte ham [Thorvaldsen] i hans værksted”, jf. Raczyński, op. cit., 1841, note, p. 277.
Det var også under dette Rom-besøg, at sidste rate af betalingen blev foretaget i marts 1821, som derfor må regnes for tidspunktet for statuens færdiggørelse.

Raczyńskis eksemplar af Ganymedes-statuen adskiller sig fra de øvrige eksemplarer af statuen ved, at der sidder en ørn ved statuens venstre underben. I eksemplarerne af værket på Thorvaldsens Museum – A41 og A854 - er ørnen erstattet af en træstamme – den mere traditionelle støtteanordning for marmorstatuer.
Varianten af Ganymedes-statuen med ørnen kendes også i et andet eksemplar som en del af Vorontsovas bestilling.

Ganymedes rækker skålen, detalje, Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum Poznań
Ganymedes, detalje
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Den danske kunsthistoriker Else Kai Sass genopdagede, beskrev og fotograferede Raczyńskis statue i 1947 i artiklen Thorvaldsens Værker i Polen efter Krigen:

Thorvaldsen: Ganymedes med ørnen, marmor, Muzeum Narodowe w Poznaniu, foto 1947
Ganymedes
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Foto Else Kai Sass 1947

Selve Figuren svarer iøvrigt i det store og hele nøje til Gibsafstøbningen af Ganymedes i Thorvaldsens Museum, A41, mens den i Detailler afviger fra Marmoreksemplaret sammesteds, A854. Dog er paa alle Museets Ganymedes-Statuer Ørnen erstattet af en Træstamme til Støtte for venstre Ben. Poznań-Eksemplaret er smukt udført, men skæmmes nu af Ar af mange Sammenføjninger — allerede i 1846 maatte den tyske Billedhugger Rauch foretage en Restauration af Statuen, efter at den havde lidt adskillig Molest paa sine lange Rejser fra Rom til Polen og derfra igen til Berlin. Efter den sidste Krig blev Statuen fundet i mange Stykker, og den er først for et halvt Aars Tid siden blevet restaureret igen og derpaa udstillet.

Statuens skader omfatter brud på halsen, brud på begge ben og i begge fødder samt adskillige andre mindre småskader og brud overalt på figuren. Det er p.t. uvist, hvor mange af skaderne der blev udbedret af Thorvaldsens ven og kollega Christian Daniel Rauch i 1846, og hvor mange der opstod som følge af 2. verdenskrig.

Det er p.t. også uklart, om statuen blev fragtet til Berlin eller Poznań i 1821 (eller årene umiddelbart derefter), men antagelig var Poznań statuens første destination.

Den samlede pris for statuen kendes p.t. ikke, men Raczyński sendte 11.6.1818 250 scudi, som dækkede over 1. rate af betalingen, da han i samme brev nævner, at 2. rate vil følge.
Thorvaldsen modtog normalt 1. rate ved bestillingen i Rom, og senere i al fald en 2. og ofte også en 3. rate, se Thorvaldsens værker, betaling i rater.
Der har i dette tilfælde antagelig været tale om 3 rater à 250 scudi, da den sidste rate på 250 scudi blev betalt 31.3.1821.
Statuens pris har i så fald sandsynligvis været på i alt 3×250 scudi, hvilket ligger en smule under prisniveauet for Thorvaldsens marmorstatuer af denne størrelse. Se mere herom i Thorvaldsens værker, priser.
Scudi er en romersk møntenhed.

Statuen er signeret med Thorvaldsens monogram:

Ganymedes rækker skålen, detalje, Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum Poznań
Ganymedes, monogram
Muzeum Narodowe w Poznaniu

Thorvaldsen i Raczyńskis kunsthistorie

I 1836-41 udgav Raczyński et omfattende og rigt udstyret tre-binds-værk over tysk kunsthistorie – Geschichte der neueren deutschen Kunst, jf. Raczyński, op. cit. Værket udkom samtidigt på både fransk og tysk, og det var den første større sammenfatning af samtidskunsten i Tyskland og de omgivende lande. Thorvaldsen spiller en væsentlig rolle i fremstillingen. I værkets 3. bind er afsnittet p. 268-300 udelukkende helliget billedhuggeren. Og som et udtryk for Thorvaldsens dengang fremtrædende placering i tysk kunsthistorie optræder han på titelbladet til 2. bind sammen med tre andre tyske kunstnere: Peter von Cornelius, Wilhelm Schadow og Karl Friedrich Schinkel.

A. Raczyński: Geschichte der Neueren Deutschen Kunst, titelblad, bd. 2 A. Raczyński: Geschichte der Neueren Deutschen Kunst, titelblad, bd. 2, detalje med Thorvaldsen og Schinkel

Titelbladet på Geschichte der neueren deutschen Kunst, Bd. 2
Udsnit med Thorvaldsen og Schinkel

Thorvaldsen erhvervede flerbinds-værket, 1. bind på fransk: Histoire de L’Art Moderne en Allemagne, Paris 1836, og de to øvrige bind i den tyske udgave. De tre bind var ledsaget af et illustrationsbind i folioformat. Heri optræder to plancher, der gengiver Alexander den Stores indtog i Babylon, jf. A503. Frisen er stukket i kobber og signeret “F.G. Wagner jun, Berlin“. Denne kobberstikker er p.t. ikke nærmere identificeret.
Hele bogværket findes den dag i dag i Thorvaldsens bibliotek, M242.

Raczyńskis Ganymedes-statue er omtalt i hans kunsthistorie, vol. 2, note, p. 277. Her gengives statuen i en litografi efter en tegning, som Raczyński 11.6.1818 bad Thorvaldsen udføre, og som billedhuggeren da sendte med sit brev af 6.11.1818. Denne tegning er i dag bevaret i Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum Poznań.

Raczyńskis kunstsamling

Fra begyndelsen af 1800-tallet samlede Raczyński på kunst. Han erhvervede sig gennem årene et stor samling, først af italiensk og nederlandsk 1500- og 1600-tals kunst, dernæst af sin egen samtids kunst som fx Christian Daniel Rauch, Wilhelm Schadow, Peter von Cornelius, Johann Friedrich Overbeck, Karl Friedrich Schinkel og Thorvaldsen, jf. Michałowski, op. cit, p. 15-16.

Det var først tanken, at Raczyński ville vise sin samling i Poznań i en galleribygning tegnet til formålet af Karl Friedrich Schinkel. Denne bygning stod færdig i 1828 og blev opført side om side med det bibliotek, som Raczyńskis bror Edward Raczyński (1786-1845) var stifteren af. De to brødre ønskede at skabe en opblomstring for polsk kultur i området omkring Poznań, det såkaldte Storpolen / Wielkopolska, jf. Michałowski, op. cit., p. 17. Poznań skulle være et “polsk Athen” og de to brødre blev kaldt “Poznańs Medicier”, ibid.

Men Atanazy Raczyński ændrede planer og slog sig ned i Berlin. Fra 1836 åbnede hans samling i et palæ på Unter den Linden. Siden stillede den prøjsiske konge Friedrich Wilhelm 3. en grund til rådighed for Raczyński på Königsplatz (nuv. Platz der Republik) i midten af Berlin mod, at han gjorde sin kunstsamling offentlig tilgængelig i det Palais Raczyński, som blev opført 1844-47.
Da Raczyński formelt set ikke ejede grunden, blev bygningen efter Raczyńskis død i 1874 afhændet til den prøjsiske stat, som nedrev den 1883 og opførte Rigsdagen på stedet. Raczyńskis efterkommere indgik en 20-årig lejeaftale med Preussen om at vise kunstsamlingen på Nationalgalerie i Berlin. Her befandt den sig indtil 1903, hvorefter den blev flyttet til Poznań i det, der i dag er Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum.

Raczyński skrev et katalog over sin samling, der udkom i flere udgaver fra 1830erne og indtil et år før hans død: Katalog der Raczynskischen Bilder-Sammlung, Berlin 1873.

Portræt af Thorvaldsen

Raczyński erhvervede i 1855 et portrætmaleri af Thorvaldsen udført 1841 af den tyske maler Karl Joseph Begas. Portrættet befinder sig i dag i Raczyński-samlingen på National Museum i Poznań, jf. Kalinowski & Heilmann, op. cit.
Portrættet blev til 5.6.1841, hvor Thorvaldsen opholdt sig i Berlin og på denne dag blev portrætteret af hele fire berlinske malere på én gang i Begas’ atelier – Eduard Magnus, Wilhelm Hensel, B437, Franz Krüger og Begas’ selv, jf. Raczyński 1873, op. cit., p. 101.
Raczyński fortæller portrættets historie i kataloget over sin samling og nævner bl.a., at Begas’ søn, maleren Oscar Begas (1828-1881) også var til stede under portræt-sessionen som 12-årig dreng. Begas junior tegnede ved den lejlighed et blyantsportræt af Thorvaldsen, jf. Raczyński 1873, op. cit., p. 101 og Stampe, op. cit.

Raczyńskis baggrund

Raczyński tilhørte en af de vigtigste polske adelsfamilier. Han voksede op i Warszawa og på slottet Rogalin ved Poznań i det nuv. vestlige Polen.

Fra 1806-11 kæmpede han med sin bror Edward i den polske hær bl.a. under Józef Poniatowski. Hæren var støttet af Napoleon.

Raczyński gjorde herefter karriere i diplomatiet. Først var han repræsentant i Paris for den franske vasalstat, hertugdømmet Warszawa i årene 1811-14. I årene 1830-34 var han chargé d’affaire for kongeriget Preussen i København. 1842-48 og 1848-52 var han prøjsisk gesandt i hhv. Lissabon og Madrid.
Under sit ophold i København fik han kontakt med det danske kunstliv.

Portræt

Portrættet øverst til højre af Raczyński er et udsnit af et maleri af Karl Wilhelm Wach udført 1826. Det befinder sig på Muzeum Narodowe w Poznaniu / National Museum, Poznań.

Referencer

  • Anna Dobrzycka: ‘Ganymède. Trois lettres inédites de Thorvaldsen à Athanase Raczyński’, in: Bulletin du Musée National de Varsovie, vol. VII, no. 1 1966, p. 27-32.
  • Konstanty Kalinowski & Christoph Heilmann (ed.): Sammlung Graf Raczyński. Malerei der Spätromantik aus dem Nationalmuseum Poznań, Kat.No. 28 (hævder fejlagtigt, at Raczyński skulle have besøgt Thorvaldsen i Rom flere gange i 1820, men det har først været efter 16.12.1820, da billedhuggeren først ankom til byen da).
  • Piotr Michałowski: ‘Count Atanazy Raczyński and his Art Collection’, in: Books and Art. The Heritage of Edward and Atanazy Raczyński, Poznań 2013, p. 13-22.
  • Atanazy Raczyński: Histoire de L’Art Moderne en Allemagne, Tome Premier, Paris 1836, Geschichte der Neueren Deutschen Kunst. Auf dem Französischen übersetzt von Friedr. Heinr. von der Hagen, Zweiter und Dritter Band, Berlin 1840-41, M242.
  • Atanazy Raczyński: Katalog der Raczynskischen Bilder-Sammlung, Berlin 1873.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 121.

Sidst opdateret 15.10.2019

Karl Wilhelm Wach: Atanazy Raczyński, 1826, detalje

Atanazy Raczyński

1788-1874 Polsk Kunstsamler, tegner, kunsthistoriker, diplomat, greve
Fra Thorvaldsen3 dok.
Til Thorvaldsen3 dok.
I alt6 dok.

Til og fra andre2 dok.
Omtalt i6 dok.