No. 7732 af 10318
Afsender Dato Modtager
Christine Stampe [+]

Afsendersted

Nysø

September 1838–juni 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til September 1838–juni 1839.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 1. del af i alt 60.

Se original

Min Interesse for Thorvaldsen [xx xxx] havde først Leilighed at vise sig da jeg [xxx] Efter opf[xx]d[xxxx] giorde jeg saa anstalter stod til mig d[xxxx] ved at [xxxxx] meest Understøttelse fik jeg intet [xxx] den ved at opmuntre osv til B[xx] i 1836[.]
Min Interesse for Thorvaldsens Museum blev særdeles vakt ved Medfølgende Planer Skrevet af Pf: Høien, som jeg her lader medfølge fordie jeg troer det kunde interessere adskillige at læse dem igien og nu troede jeg at kunde idet min[d]ste giøre noget, naar jeg opmuntrede og opfordrede, i min kreds til Bidrag, dette giorde jeg efter Evne, og det lykkedes ikke saa daarligt, skiønt jeg jo udenom maatte høre [Meget] lige som saa mange andre, der ikke vare ligegyldige ved alt hvad der ikke ere dem Selv, maatte bagtales[,] fordreies hvad jeg havde sagt, og underkaste mig manges Spott osv for min Iver. hvor jeg ventede [meest Understøttelse, fik jeg Intet.]

i hvilken Anledning adskillige smaae Eventyre blandt andet, Brevet N, fra en fornem Dame, (i den anledning opdage ved en Odience hos hendes Majestæt, Foraaret i April 1844, at denne havde troet at mit Svar til bevi[d]ste Dame, indeholdt Hentydning paa hende osv. Kort Insamlingen lykkedes trods dette, nogenlunde, og 1838 den 17de Spt: kom Thorv: til Kiøbenhavn.
I den Anledning en heel Deel Fæster osv. Modtagelsen kand jeg ikke forbiegaae og skal følge den. ‒ Man havde lovet at lade os det vide saa betids, at vi kunde komme med til hans Modtagelse, dog det skedte ikke, og d. 17de om Midagen vare vi til Diner, hos Secr. Wolf, hvor man fortalte at have hørt Kanonerne paa Beckeskov fra Helsingør, jeg havde strax løst at reise til Kiøbenhavn, dog skammede mig at vise saa megen Interesse, især da intet Brev kom fra Schou som altid beroeligede min Samvittighed en heel Deel, ved den Varme de selv viste; nu nøiedes vi med Beretn[ingen] om alle paafølgende Feter; fra Aviserne, og fra Breve,

Jeg tog først til Kiøbenhavn om ForAaret April og besøgte da strax Torv. med Sysette, og skiønt han var inviteret og engageret hver dag, saa kom han dog hver Dag til Schouws, i de 3 Dage jeg var i Byen; der blev det aftalt at han skulde besøge os, paa Nysøe[.] Alle slags Forberedelser vare trufne til hans Komme og alt godt skulde giemmes, og forskiønnes til Thorvalsens Komme (blandt andet blev der spurgt Schow: hvad vi skulde giøre med noget feilslagen Broderie, et par Tøfler til Thorv,: (den gang var han endnu ikke kommet til Landet) Disse staaer endnu her paa hans Værelse og har han brugt dem hver Morgen her paa Nysøe; Basreliefs vare bestilte for at forskiøne Thorv. Cabinet[.] diße kom saa seent at det ikke kunde blive fertig til hans komme, hvor for han selv var med ved Anordningen af det[,] og i May Maaned skrev Sysette mig at han skulde staae Fader hos Skawenius, og fra denne Kuur vilde kommet til Nysøe[.] dog jeg skrev strax tilbage at hun endelig maatte forpurre den Plann, til senere hen, da intet var grønt endnu, og jeg, gierne vilde vise Nysøe paa sin bæste Tid, jeg kiendte for lidt til Thorvaldsen for at vide at han kunde være Glad baade Vinter og Sommer, naar han var paa Nysøe, kort, han kom alt saa ikke, og Een dag kom Forvalteren hiem og sagde en Reisende havde fortalt at have seet Thorvaldsen, paa Udstillingen, og at han havde hørt ham sige: at han om nogle dage ventede at blive [he]ntet paa Landet, nu faldt [det] mig ind [at] han maaskee ventede at jeg skulde

hente ham, og strax giorde jeg anstalter for om Aftenen at reise til Byen hvor jeg om Morgenen tog Schows paa Sængen, og blev modtaget med de Ord, af min Søster: [“]men hvad kommer Du efter, har du ikke faaet mit Brev[?”] det var kommet efter jeg var reist hiemmefra og inde holdt den Efteretning, at Thorv: havde begyndt paa Holbergs Byste, og det var ham umuligt at forlade Byen, før den var ferdig, (:han havde været hos Schouws i Sælskab med Øhrsted osv Aftenen tilforn:) nu blev jeg Flaue, og bad min Søster staa op og gaae med mig der hen, for at anvænde hendes Indflydelse: (hun kiendte ham jo nu meget bedre en[d] jeg:) dog hun svarede[: “]det kan du selv meget bedre[”], dog gik hun med mig, og jeg sagde strax min Historie til Thorv: , : at jeg var reist heele Natten, og om han nu kunde nenne at lade mig reise allene bort igien, derpaa fik jeg til Svar, [“]Nei! jeg er hos dig naar du vil[”], og jeg som endnu havde ventet en heel deel Invændinger blev meget glad. Senere har Thorv. sagt mig, at jeg havde noget saa Aabent[,] ligefrem, og Hierteligt som tiltalte ham i saa høi grad, at han strax holdt af mig, og næste Morgen, reiste vi 2 ganske Alene, heele Veien var han siæle glad og Mun[ter.]

I Kiøge spiste vi til Midag, og maatte bede i 2 Timer, dog blev Tiden os ikke lang[.] Der var nok at fortælle, og Thv: var meget oprømt; Om Aftenen d. 4 Juni 1839 blev han venlig modtaget af Stampe og alle Børnene, og Henrik og Holger løste deres Kanoner; han sov godt, Næste Morgen, godt Veir og Th: lod til at befinde sig særdeles væl, han fandt alt deiligt, og vi vare alle meget lykkelige over at have den store, og især at bemærke hvor elskværdig han var, hos os; ‒ Vi spadserede meget sammen, lange[,] lange ture og Thrs sagde ofte Luften bekom ham saa godt at han slet ikke følte han havde noget Angina, heele Egnen giorde nu Visitter, og alle vare lykkelige, ved at see den store Mand Ansigt, til Ansigt, og nu blev der giort diner, og ved disse Sange, f ex af “Kh: Neergaard, Secretair Wolf, Stampe, og s v[.] Hos Fabricius, var et smukt Fyrværkerie i den Anledning og 3 Gratzier som opvartede der [og] satte Thor i ikke liden Forlegenhed[.] hos Rabens spilte Fruen sit beste Stykke[.] paa Bæk[k]eskov toge Malvasier frem og andre endnu viste da, og fremdeles til Enden, megen Hiertelighed og Agtelse.

[fortsættes…]

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 1.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 3-4, 6-8.
Emneord
Christine Stampes manus · Idolisering af Thorvaldsen · Karakteristikker af Thorvaldsens person · Landsindsamlingen til Thorvaldsens Museum · Nysø · Selskabsliv i Danmark · Thorvaldsens hjemkomst 1838 · Thorvaldsens levnedsløb, samtidig beskrivelse · Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Personer
August Beck · N.L. Høyen · Johan Ferdinand de Neergaard · Carl Vilhelm Raben-Levetzau · Peder Brønnum Scavenius · J.F. Schouw · Susette Schouw · Christian Stampe · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Jeanina Stampe · Henrik Stampe den yngre · Holger Stampe-Charisius · Benjamin Wolff · H.C. Ørsted
Værker
Sidst opdateret 02.09.2020 Print