No. 7722 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Aftonbladet [+]

Afsendersted

Stockholm

25.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til denne avisreportage er under udarbejdelse.

Se original

BLANDADE ÄMNEN.
Thorvaldsens emottagande vid hans hemkomst till Danmark.

Thorvaldsen ankom den 17 sistl. på fregatten Rota till Köpenhamn. Han hade dagen förut, då fregatten måst för motvind kasta ankar i sundet vid Hornbeksbugten, mottagit den första välkomsthelsningen af det Danska ångfartyget “Dronning Maria,” som enkom för sådant ändamål gjort ett besök i Helsingborg, för att äfven derifrån medtaga passagerare. Under förenad Svensk och Fransk flagg, och musik af Skånska Hussarmusikkorpsen samt hurrarop från åtskilliga från Svenska sidan medföljde småbåtar, hade ångfartyget begifvit sig ut till Rota och gjort en tur rundt kring fregatten, hvarefter Thorvaldsen hedrat ångbåten med ett besök. Den 17 klockan omkring 4 på eftermiddagen ankom fregatten på Köpenhamns redd mellan Tre kronor och Toldboden. På samma tid satte sig en mängd båtar med olika korpser och samfund i rörelse för att skynda ut till Rota; i detsamma den första musikbåten, som med en Vulkan i flaggan anförde industriföreningens tåg, passerade Toldbodbommen, upphörde den dittills regniga väderleken, och en praktfull regnbåge framsteg på himlahvalfvet. I en nästan oöfverskådlig sträcka följde nu båt efter båt, många smyckade med löf och blommor, de flesta med festliga flaggor, som alla förde emblemer med hänsyftning på dagens serskilda betydelse. Bland dessa utmärkte sig förnämst en Neptun, hvilken fördes af en liten båt, hvars befålhafvare, en sjöofficer, ledde flottiljen; en föreställande Minerva, med färger på hvit grund, och hvilken, inrättad som en antik romersk processionsfana, tjenade studentföreningen till hufvudbaner; och af konstnärernas flaggor synnerligast Thorvaldsens “Morgon”, omgifven af briljanta, mångfärgade dekorationer på hvitt, “de trenne gratierna”, “den lyraspelande Amor” och en “Bellona”. Alla båtar, som icke hade större flagga, förde röda standarer med olika emblemer. Då alla dessa båtar under klingande spel från åtskilliga musik-körer, samlat sig kring fregatten, gingo Hrr Freund och Thiele, medlemmar af konstakademien, på en antikt dekorerad båt om bord på fartyget, och då Thorvaldsen i detsamma visade sig, uppstämdes ett entusiastiskt jubel. Under fullstämmigt musikackompanjemang blef derpå en af Prof. Heiberg författad välkomstsång afsjungen, efterföljd af flerfaldigt upprepade hurrarop. Thorvaldsen tackade för sången med många vänliga helsningar; och en mängd af flottiljens passagerare stego nu om bord på fregatten, för att personligen komplimentera den stora konstnären. Thorvaldsens affärd från skeppet i dettas chefsslup satte naturligtvis hela flottan af båtar åter i rörelse, och nu uppstod en regatta, som gaf scenen en högst intressant liflighet. På Toldboden mottogs Thorvaldsen af Konferensrådet Hansen i spetsen för konstakademiens öfriga professorer, samt helsades af vakten med militärisk honnör; då han var uppstigen i den vagn, som här väntade honom, blefvo hästarna i ett ögonblick frånspända, och vagnen gled nu, dragen af folkmassan, Amaliegatan uppför, öfver Amalienborg till Charlottenborg, ledsagad af oupphörliga vivatrop. Fönster, trappsteg, vagnar, o. d. voro uppfyllda med åskådare hela vägen, som detta triumftåg passerade. På “Kongens Nytorv” stadnade folket, intilldess Thorvaldsen visade sig på Charlottenborgs altan, då ett gränslöst och slutligt jubel åter helsade honom: Ännu samma afton mottog Thorvaldsen af de i staden vistande unga konstnärer en serskild helsning. I den botaniska trädgården, vid hvillken Thorvaldsens boning är belägen, hade nemligen omkring 150 artister församlat sig, hvilka, med facklor och en musikkorps i spetsen, marscherade genom trädgården fram under hans fönster, der de afsjöngo en af Christian Winter författad sång. – Så har ännu icke en Dansk man blifvit af sitt folk firad och ärad.

Generel kommentar

Denne reportage om Thorvaldsens tilbagekomst til København 17.9.1838 stammer fra den svenske avis Aftonbladet Nr. 58 (224), 25.9.1838.

Emneord
Idolisering af Thorvaldsen · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig · Thorvaldsens bopæle · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Hermann Ernst Freund · C.F. Hansen · J.L. Heiberg · Kunstakademiet, København · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Christian Winther
Sidst opdateret 19.09.2017 Print