No. 7721 af 10318
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Post- och Inrikes Tidningar [+]

Afsendersted

Stockholm

25.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne tekst blev trykt.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette avisreportage er under udarbejdelse.

Se original

[...]

Helsingborg den 18 Sept. Redan länge har man i Danmark återväntat fregatten Rotha, som utgick för att från Italien hemföra den verldskunnige Albert Thorwaldsen med dess atelier, och i Fredags ankom en skrifvelse till Borgmästaren Lundberg från våra grannar Helsingörsboerne med förfrågan: om Helsingborgs innevånare ville deltaga uti en tillställning, som af de förre blifvit ordnad, till ära för deras utmärkte landsman. Med nöje omfattades detta anbud att få göra bekantskap med den store mannen, genom hvars mästarehand bildhuggarekonsten blifvit höjd till en så utmärkt ståndpunkt. I hast bildade sig ett stort antal deltagare och i Lördags afton ingick den underrättelse, att fregatten var synlig i Kattegatt, men troddes för motvind ej kunna arbeta sig upp på Helsingörs redd. Söndags morgon låg den ännu för ankar vid Nackehufvud, och våra artiga genboer skickade en Deputation från ångfartyget Dronning Maria, hvilket, förande Danska och Svenska flaggorna, lagt sig för ankar utanför Helsingborgs hamn, med förnyad anhållan, att Svenskarne gemensamt med dem ville utgå till fregatten för att beneventera Thorwaldsen.
– En mängd passagerare anlände till bryggan och ett stort antal båtar intogos strax; den ena båten, svajande med Helsingsborgs Stads samt den af Helsingörsboerne skänkta fana, förde Frivilliga Brandkorpsen; en annan intog Skånska Hussar-musik-korpsen; och de öfriga besattes med andra af stadens innevånare; Svenska båtarna började under full musik deras tåg ur hamnen. En båt satte sina passagerare om bord på ångfartyget, hvilka der helsades med tredubbelt hurrarop af de Danska om bord varande vännerne – de öfriga båtarna loverade förbi under starka hurrarop å ömse sidor, och gingo derpå vidare ut i Sundet, då angfartyget ej kunde rymma hela antalet af passagerare och de dessutom hoppades att den förut afgångna boxerings-ångbåten skulle föra fregatten närmare Helsingörs redd. Strömmens häftighet hindrade lik väl fregattens bogsering, och den låg ännu qvar vid Nackehufvud. Efter 3/4 timmas segling kastade ångfartyget ankar vid sidan af fregatten, och de under passagen utsedde Deputerade lade ut med slupen och gingo om bord på fregatten för att helsa Thorwaldsen vara välkommen till sitt fädernesland. Äfven de få om bord varande Svenskarne hade under tiden blifvit anmodade utse en, som skulle medfölja deputationen; och valet föll på Ryttmästaren vid Kronprinsens Hussar-Regemente N. Ståhle, som, efter att hafva blifvit presenterad för Thorwaldsen, i korta, men kraftiga ord tolkade de känslor, som äfven lifvade hans landsmän vid återseendet af den utmärkte mannen. Efter slutad presentation afsjöngos, under ackompagnement af den i Helsingör förlagda Regements-musik-korps, för tillfället författade verser.
En slup utlades från fregatten och förde Thorwaldsen till ångfartyget, der han i hjertliga ordalag tackade samtlige för den utmärkta artighet, honom blifvit bevisad. Straxt derefter utskickade Chefen å fregatten, Kommendör-Kapiten Dallerup, en Löjtnant till ångfartyget, med invitation till hela sällskapet att gå om bord på fregatten och intaga förfriskning; men då ångfartyget på bestämd tid skulle vara i Helsingör, kunde ingen begagna sig af denna vänliga inbjudning. Under mångdubbelt förnyade hurrarop å ömsa sidor lyfte ångfartyget ankar och förde sina, med denna vackra hyllning för konstnären, väl belåtna passagerare, omkring 140 till antalet, långs åt den utmärkt sköna Danska kusten tillbaka till Helsingör, vid hvars hamn de Svenska båtarne under full musik mottogo sällskapet.
– På hemvägen från fregatten uppstämde de Danska vännerna deras National- och andra sånger, samt uppstämde hurrarop för de Svenskar, som deltagit uti tillställningen, och beklagade alt de andra båtarnes passagerare ej kommit med. Svenskarne å deras sida tackade för de smickrande vänskapsprof, hvarmed de blifvit bemötte, så väl nu som vid så många andra tillfällen. – Efter en stunds uppehåll i Helsingör återvände båtarna, och ångfartyget förde sina Svenska passagerare tillbaka till Helsingborgs hamn.
I gär vid middagstiden bogserades fregatten Rotha genom Sundet uppåt Köpenhamn. Vid detta tillfälle voro äfven några af stadens innevånare, åtföljde af Skånska Hussar-musik-korpsen, ute i båtar och helsade den vidtfrejdade Konstnären med lifliga hurrarop och musik, som lika lifligt besvarades från fregatten, och hvarvid Hr Thorvaldsen visade sig vid relingen, vänligt hälsande våra landsmän. Kl. 5 e. m. hördes fregattens salut för Köpenhamn.

(Nyare Helsingborgs-Posten.)

Generel kommentar

Denne tekst er en trykt artikel fra den svenske avis Post- Och Inrikes Tidningar Nr. 224, 25.9.1838. Den beskriver den hyldning, Thorvaldsen var genstand for, da fregatten Rota lå underdrejet nordvest for Helsingør 16.9.1838 på skibets vej til København under billedhuggerens hjemrejse fra Italien i 1838.

Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838 · Rejsen til Danmark, august-september 1838 · Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Edvard August Dahlerup · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 19.09.2017 Print