Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6454 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

12.5.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Universitet
Slotsbygningskommissionen
[+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Proferssorerne / DHrr Rector og Professorer / ved Kbh Universitet

Resumé

Et udkast til breve til Københavns Universitet og Slotsbygningskommissionen, hvori Collin, på Thorvaldsens vegne, beder om betaling for udførte kunstværker til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot. Collin opkræver 8.000 rigsbankdaler rede sølv fra Københavns Universitet som betaling for Johannes Døberens prædiken, jf. A59-A70, og 32.000 rigsbankdaler rede sølv fra Slotsbygningskommissionen som betaling for fire medaljoner, jf. A317-A320, Alexanderfrisen, jf. A503, og to karyatider, jf. A55-A56.

Se original

12 Maji 1834

Etatsraad Thorvaldsen overdrog mig i Ocbr: Maaned f. A., at besørge den Medgift, 20000 Specier, som han havde skænket sin Datter ved hendes Indtrædelse i Ægteskab med Oberst Paulsen, indsat i Nationalbanken, og dertil brugte de Summer, han havde tilgode for de af ham til Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot hidsendte Værker. Afskrift af [xxx] [xxx] Da hans Skriv. af 26 October 1833, vedlægges hvorefter en Afskrift vedlægges, intet indeholdt om hvormeget, jeg skulde have hos hver af de vedkommende Autoriteter, skulde jeg paa hans Vegne ligesom deri også sendtes Bestemmelse om i hvilke Effecter hiim Sum skulde nedlægges, maatte jeg derom forlange nærmere Oplysning.

Denne har jeg nu faaet, i et brev dateret 16 April d: A, hvori han opgiver, at have tilgode [xxx] for følgende Verker blandt flere, for Christus Figur 6000 Sp. og for Frontonen til Vor Frue Kirke 4000 Sp. (hvorom ved hvilken sidste Sum han tilfiøier ”ikkun mit eget Udlæg”)

Af disse Summer behøver jeg til Opfyldelse af den mig modtagne Commission kun 4000 Sp. som jeg maa anmode Dhrr. R og Prr. om at foranstalte anvist mod min Qvittering paa EtR. Thorvaldsens Vegne.

Skulde forinden Anviisningens Udfærdigelse en Notarial Afskrift af Brevet af 26. Oct. f. a. forlanges, vil den ufortøvet blive indsendt

Til den Kgl Slotsbygnings Commission

EtR Th.

– til Christiansborg Slot og Vor Frue Kirke.

For følgende Værker, blandt flere, for de 4 Medailloner til Slotsportalet 2000 Sp.

o for Frisen og de 2 Charyatider 12000 Sp.

Disse 32000 r S. For at udføre den mig af Etr. Th. givne Commission hvorom Hs. Majst. Kongen er underrettet, maa ieg altsaa ærbødigst anmode den Kgl. Sl. B. C. om behageligen at forestille bemeldte 32000r– r. S. anviste med en Quitering paa EtR. Thorvaldsens Vegne.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 12
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Christiansborg Slot, Hovedportalen · Elisa og Fritz Paulsens giftermål · Elisa Paulsens medgift · Thorvaldsens økonomi
Personer
Frederik 6. · Nationalbanken i Kjøbenhavn · Elisa Paulsen · Fritz Paulsen · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 12.06.2020 Print