Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9812 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN 30.11.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Af en Kunstners Breve.

–––––––––

Jeg seer af Dit sidste Brev, at du med Interesse har gjennemlæst min kritiske Beretning over Kunstforeningens indkjøbte og bortloddede Malerier, det skal derfor være mig en desto større Fornøielse at opfylde dit Ønske, saa godt, som det staaer i min Magt, at gjøre dig Savnet af et Ophold i Hovedstaden saa lidt føleligt, som muligt, ved at give dig al den Underretning om vore Kunstnere og deres Virksomhed, som Omstændighederne tillade mig.

At “Gefion” er lykkelig arriveret fra Livorno med en Mængde Kasser indeholdende Kunstsager tilhørende Thorvaldsen’s Museum, af hvilke største Delen ere Thorvaldsen’s egne Arbeider, vil du alt have erfaret af Bladene; jeg vil, da jeg endnu ikke kan give dig nogen detailleret Beskrivelse over disse Kassers Indhold, ikke opholde mig videre herved for denne Gang; hvad du derimod ikke vil have erfaret af Bladene, er at din Ven, vor talentfulde Melbye, der som jeg skrev dig til afgik med “Hekla” til Tanger, er kommen tilbage med “Gefion”, medbringende en Masse Studier, ikke alene henhørende til Marinemaleriet, men ogsaa i andre Genre, saasom architektoniske Sager, Costumer samt Scener af Folkelivet i Syden. Endskjøndt jeg alt flere Gange har gjennemseet hans Mappe, formaaer jeg dog endnu ikke at give dig nogen Beskrivelse over Enkelthederne af dens Indhold, da det endnu ikke er muligt for mig at orientere mig i den Masse af Tegninger, han har hjembragt; du maa derfor indtil videre finde dig i, at jeg ikke kan tilfredsstille din Nysgjerrighed. Det Første, Melbye vil lægge Haand paa efter sin Hjemkomst, bliver et betydeligt Billede, forestillende det Øieblik af Slaget i Kjøgebugt, da den udødelige Søhelt Hvidtfeldt, for at redde den danske Flaade, finder sin Død, idet hans brændende Skib springer i Luften; det er bestilt af Grev Moltke til Glorup for en Priis af 700 Species. — Gertner er for Øieblikket fraværende paa en lille Reise i Tydskland; han forlod Kjøbenhavn i Selskab med Prof. Dahl fra Dresden, som for nylig har opholdt sig her paa sin Hjemrejse fra et Besøg i hans Fødeland Norge. Han skal efter Forlydende have modtaget Bestilling paa at male det russiske Krigsskib “Ingermanland’s” Forliis, for den russiske Keiser. Gertner havde kort før sin Afrejse ladet udstille et Portrait i Kunstacademiet, for at blive agreeret; men paa Grund af at han endnu ikke havde benyttet det ham tilstaaede Rejsestipendium, kunde Academiet ikke indlade sig paa at opfylde hans Ønske. Formen synes at være Hovedsagen for Academiet, og det lader næsten til, at der snarere udfordres en vis Alder, en Slags Kunstner-Anciennetet, end Talent og Dygtighed hos den, der skal kunne opnaae den Ære at faae Foden indenfor Akademiets Døre. Maa det ikke løbe En koldt ned ad Ryggen, naar man tænker paa, af hvem de yngre Kunstneres Skjæbne for største Delen er afhængig! er det ikke meget opmuntrende for et fremadstræbende Talent at vide, at f. Ex. en Mand, der staaer fint udenfor al Kunst som Professor Ursin, som Medlem af Academiet for en Deel kan indvirke paa hans fremtidige Kunstnerbane? — Er det muligt for den opvoxende Kunstnergeneration at have Agtelse for en Autoritet, der er sammensat af saa forskjelligartede Elementer, af hvilke nogle, mildest talt, kun have saare lidet at betyde i Kunstens Rige. Det følger af sig selv, at man ikke kan skjære Alle over een Kam, og til Lykke findes der endnu blandt Akademiets Medlemmer høist udmærkede Kunstnere; jeg behøver saaledes blot at minde dig om Marstrand, hvis ypperlige Receptionsstykke straaler som en glimrende Stjerne gjennem den Taage, som, paa ganske faa Undtagelser nær, de andre Herrer Medlemmer have fremstillet i deres Receptionsarbeider. Men een Svale gjør ingen Sommer, og de faa sande Kunstnere, der have Sæde i det academiske Collegium, kunne ikke veie op mod de mange Ukaldede, der have indsneget sig paa en Plads, der ikke tilkommer dem og hvilken de ikke kunne udfylde paa en værdig Maade. Hvad troer du, at Academiet vilde sige, hvis Melbye forlangte at blive agreeret? — Jeg hører ikke til dem, der forgude Melbye eller ubetinget finde Alt, hvad han har præsteret, fortræffeligt; men dog kan jeg ikke nægte, at Melbye efter min Mening som Marinemaler staaer langt over Kloss, der alt i længere Tid har havt Sæde i Academiets Forsamling. Men Melbye har endnu ikke engang kunnet erholde Academiets Stipendium, han kan derfor slet ikke komme i Betragtning, om han end var en Apelles i sin Kunst. Nei! naar han har beskjæftiget sig med Kunsten i saa og saa mange Aar og da kan producere Attester og Beviser for, at alle Former ere rigtigt iagttagne, da kan han melde sig, og da er det muligt, at han kan komme i Betragtning. At Roed og Miniaturmaler Møller ere blevne agreerede, har du vel seet af Bladene; — de havde Alderen og øvrige formelle Adkomster.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Kjøbenhavns Teaterblad 30.11.1844.

Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavns Teaterblad 30.11.
Personer
J.C. Dahl · J.V. Gertner · T. Kloss · Wilhelm Marstrand · Anton Melbye · Adam Gottlob Detlef Moltke · Jørgen Roed · Bertel Thorvaldsen · G.F. Ursin
Sidst opdateret 07.03.2016 Print