17.9.1827

Sender

C.F. Hansen

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er sendt over Hamborg med poststempel fra den 25. september, tillige er det stemplet den 11. oktober. Antagelig er lakseglet skåret ud, da der er et 5 cm kvadratisk hul i brevet.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur Monsieur / le ProfésseurI Thorvaldsen, conseiller d’ÉtatII / de sa Majesté le Roi de Danmark, chevailler / de dannbrogIII. x:x: / a Rome

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

C.F. Hansen has read a letter from Hermann Ernst Freund concerning the forthcoming transportation of Thorvaldsen’s art works. He is now worried that Christ in plaster, cf. A82, two candelabra and Baptismal Angel Kneeling, cf. A112, will not be on board the ship Therese when it arrives to Copenhagen spring 1828.

Document

Hoystærede Herr EtatsraadIV

Meget ærede Ven;

Jeg giver mig herved den Frihed at lade Dem vide at Etatsraad WithsV SkibVI er afgaaet herfra til AlgierVII i forige UgeVIII, og vil i JanuariIX Maaned være i Livorno, for at indtage de SagerX, som De hoystærede har haft den Godhed at sende fra Rom der henXI, for at bringe dem hertilXII. Jeg blev meget bedrøvet da Prinds ChristianXIII Sagde mig at have faaet BrevXIV fra FreundtXV der underrettede ham om at vie kunde vente med Withs Skib de 12 ApostlerXVI til Frue KirkeXVII i Gibs, samt de 2de. CariatiderXVIII i Marmor til SlottetXIX, mens meldte intet om Christus FigurenXX i Gibs, ey heller om de 2de CandilabreXXI og DaabenXXII, hvilket alt er høyst nødvendig førend Kirken kan komme i Brug. Naar De altsaa min Ven vil unde en Gammel Veteran, der snart maa forlade denne Verdens skue PladsXXIII den Glæde, at se det af sine ArbeiderXXIV ferdig, der har den Lykke at Prydes med saa vigtige Arbeider af Deres Mesterhaand, Saa Glæd mig med den Efterretning, at ieg kan vente sammeXXV med dette Skib. Jeg yttrede nylig min FrytXXVI for KongenXXVII, om sammes Udeblivelse, da Freund ey havde nævnet disse Ting, Og allerhoysamme befalede mig at melde Dem hvor kiært det vilde være ham, at faa samme, for at kunde faa Kirken i Brug, da der er truffet saadan Foranstaltning, at naar vie senere er saa lykkelig, at faa Christus Figuren i Marmor, saa kan samme uden Vanskelighed omskiftesXXVIII, og min Glæde vilde være fuldkommen, naar ieg kunde opleve dette Oyeblik, da værXXIX Aar, ja vær Maanet er at ansee som Tilgift, naar man har oplevet det halvfiersendstyvende Aar.
Den af Dem saa ypperlig udtænkte Prydelse af Kirkens PortalXXX, maa ieg nok lade mig noye med at see i IndbildningXXXI. Imidlertid kan ieg dog melde Dem, at ieg har været betænkt paa, hvorledes Basrelieffen i FrontongenXXXII af tynd Bronce kunde anbringes, saa at Gesimsen ey vilde lide af lastenXXXIII.
De 2de. Basrelieffer, DaabenXXXIV og NadverenXXXV, har SkibetXXXVI faaet med, tillige med den ommelte Kasse med BøgerXXXVII.
Formodentlig kommer den Dem af Navn vist ey ubekiendte Herr SchlickXXXVIII til Rom, han har været her igien, og giordt BlæstXXXIX paa nye nu er han Reist til Paris, og det heder at naar han først har Beæret det Franske AkademieXL med sin nærværelse, vil han Reisse til Rom. Jeg haaber han vil være noksom bekiendt der, saa det ey vil være saa let at føre Academiet St. LucaXLI, der ved saa mange leyligheder har vist at hævde sin Agtelse, bag Lyset, som det har været tilfældet ved det Pariser.
Mange Hilsener fra MallingXLII og HetschXLIII, samt mine BørnXLIV, og i sær fra mig, der med sand og skyldig Hoyagtelse har den Ære at forblive

Kiøbenh. den 17de Septemb. 1827

Deres ganske hengivne Ven og Tiener

CF Hansen

Oversættelse af dokument

Esteemed Sir,

Honourable friend,

By this I take the liberty to let you know that Councillor Hvidt’s ship left from here to Algeria last week and will be in Leghorn in the month of January to take on board the things which you, Sir have been so kind as to send there from Rome to bring them to here. I was deeply distressed, when Prince Christian told me that he had received a letter from Freund, which informed him that with Hvidt’s ship we could expect the 12 Apostles for the Church of Our Lady in plaster as well as the two caryatids in marble for the Palace, but said nothing about the figure of Christ in plaster nor of the two candelabra or the baptism [the kneeling angel] which are all rather necessary before the church can be used. So my friend when you will grant an old veteran, who is soon to leave this world the pleasure to see that of his works finished which has the privilege to be ornamented with such important works from you master hand, then please make me happy with the message that I can expect these with this ship. Recently I mentioned my fear to the King about the absence of these works as Freund had not mentioned them and his highness asked me to inform you how dear it would be to him to receive these to be able to start using the church. Measures have been taken so that when we are later so happy to get the figure of Christ in marble then it can be exchanged without difficulty and my joy would be perfect if I could witness this moment, as every year, even every month is considered a gift, when one has lived his 70th year. I think I must be content with seeing the ornaments of the portal of the church so excellently thought out by you in my imagination. However, I can tell you that I have considered how the bas-relief in the fronton of thin bronze could be placed so that the cornice would not be damaged by the weight. The two bas-reliefs, the baptism and the sacrament have been sent with the ship as well as the mentioned box of books.
Probably the to you not unknown by name Mr Schlick will come to Rome, he has been here again and again made a fuss, now he has gone to Paris and he is said to go on to Rome once he has favoured the French Academy with his presence. I hope he is better known there, so that it will not be so easy to deceive the Academy St. Luca, which on several occasions has maintained its respect as it has been to deceive the Parisian.
Many regards from Malling and Hetsch, as well as from my children and especially from me who have the honour to remain

Copenhagen, September 17th 1827

Your sincere friend and servant.

CF Hansen

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m12 1827, nr. 113

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A94 Judas Thaddæus, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A94
A95 Andreas, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A95
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A112 Dåbens engel, knælende, Antagelig 1829, inv.nr. A112
A67 En jæger, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sit barn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A66
A68 To børn, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sin søn, Tidligst oktober 1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, Tidligst november 1821 - Senest oktober 1822, inv.nr. A70
A557 Kristi dåb, januar 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, Tidligst 1820, inv.nr. A558

Commentaries

 1. Thorvaldsen var professor i billedhuggerkunst ved Kunstakademierne i Firenze, København og Rom. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Den danske handelsmand, skibsreder og politiker L.N. Hvidt.

 6. Handelsskibet Therese.

 7. Handelsskibet Therese skulle til Tunesien – ikke Algeriet – med en såkaldt “presentladning” – en form for beskyttelsespenge, jf. referenceartiklen Barbareskstaterne og Thorvaldsen.

 8. Se kronologien primo september 1827.

 9. Se kronologien 14.12.1827.

 10. Handelsskibet Therese skulle på tilbageturen fra Tunesien medbringe de af Thorvaldsens kunstværker, der skulle til København, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 11. Dvs. til Livorno.

 12. Dvs. København.

 13. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 14. * Uidentificeret brev af 30.6.1827 fra Hermann Ernst Freund (Thorvaldsen) til Christian (8.) Frederik (Slotsbygningskommissionen og C.F. Hansen).

 15. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 16. De tolv apostle i gips, jf. Peter, A86, Matthæus, A87, Johannes, A89, Jakob den Yngre, A91, Philip, A93, Thomas, A96, Jakob den Ældre, A98, Bartholomæus, A99, Simon Zelotes, A101, Paulus, A103, Judas Thaddæus, A105 og Andreas, A108, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 17. Dvs. Vor Frue Kirke, København, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 18. Karyatider, marmorversioner, jf. A55 og A56, tidligere tronsalen, Christiansborg Slot. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 19. Dvs. Christiansborg Slot, København. Se også referenceartiklen Bestillingen til Christiansborg.

 20. Dvs. Kristus, i gips jf. A82. Læs mere i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 21. Thorvaldsen havde modtaget bestilling på to kandelabre i marmor. Disse skulle flankere Kristus-figuren. Det blev dog ikke Thorvaldsen, men i stedet den tyske arkitekt G.F. Hetsch, der i samarbejde med den danske bronzestøber Jørgen Dalhoff, 1828 udførte, ikke to, men fire store kandelabre i bronze til alteret i Vor Frue Kirke, jf. D828.

 22. Dåbens engel knælende, jf. A112.

 23. I sine breve til Thorvaldsen klager C.F. Hansen ofte over, at han er gammel og snart dør, og at han forinden gerne ser Thorvaldsens udsmykningsopgaver til sine byggeprojekter færdige – altså en form for tilskyndelse til at arbejde hurtigere.

 24. Dvs. Vor Frue Kirke, København, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 25. Altså Kristus, jf. A82, kandelabre og Dåbens engel knælende, jf. A112.

 26. Dvs. “frygt”.

 27. Den danske kong Frederik 6.

 28. Man havde ellers tidligere meddelt Thorvaldsen, at en ombytning af gipsfigur med marmorfigur ville være for besværlig – altså et forsøg på at få Thorvaldsen til at fremskynde processen med Kristus i marmor, så den kunne placeres inden kirkens indvielse.

 29. Dvs. “hvert”.

 30. Thorvaldsen havde foreslået, at gammeltestamentlige sibyller og profeter, der havde spået Kristus’ komme, skulle flankere Vor Frue Kirkes indgangsportal, jf. brev af 7.2.1827. Se også referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 31. Thorvaldsens forslag var blevet nedstemt af gejstligheden, jf. brev af 7.5.1827 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 32. Thorvaldsen ønskede, at udendørs-skulpturgruppen til kirkens trekantgavl, Johannes Døberens prædiken, blev udført i det vejrbestandige materiale bronze, jf. brev af 7.2.1827.

 33. Problemet var om gesimsen kunne tåle tyngden. Thorvaldsen havde derfor foreslået, at bronzefigurerne blev hæftet til muren med stænger.

 34. Kristi dåb, originalmodel, 1820, jf. A557, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 35. Den hellige nadver indstiftes, originalmodel, 1820, jf. A558, jf. referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 36. Handelsskibet Therese.

 37. Thorvaldsens bøger, som han havde bedt om, blev sendt med.

 38. Den dansk-tyske arkitekt og maler Benjamin Schlick.

 39. I betydningen at “prale”, “gøre sig vigtig”, “vigte sig”, “gøre et stort nummer ud af”, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 40. Det franske kunstakademi Institut de France.

 41. Det romerske kunstakademi Accademia di S. Luca.

 42. Sandsynligvis den danske arkitekt Peder Malling.

 43. Den danske arkitekt G.F. Hetsch.

 44. C.F. Hansens børn er endnu uidentificerede.

Last updated 22.05.2019