The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4191 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

7.5.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen
Abstract

C.F. Hansen is very disappointed about the postponement of the shipment to Denmark of Thorvaldsen’s artworks to the spring of 1828. He sends a list of the works for the Church of Our Lady and Christiansborg Palace which he should like to be ready by then. He mentions various ideas for the decoration of the Church of Our Lady in response to Thorvaldsen’s ideas about sibyls and prophets for the entrance.

See Original [Translation]

Høystærede Herr Etatsraad!

Med megen Glæde modtog ieg min Høystærede Vens Brev, hvor af ieg saa tydelig kan Spore den Intresse De viiser for at forskiønne mine Arbeider ved Arbeide fra Deres Mesterhaand, til Prydelse for vor kiære Fædreland, Mens hvor Modløes blev ieg ikke da ieg hørte at Fregatten ey skulde afgaa i Aar, og altsaa min Glæde at see Frue Kirke ferdig til efter-Aaret, forsvunden; Og Gud ved om ieg nu Oplever det herlige syn at see dette Aandelige Kunst Museum, der vil Indbefatte de herligste Arbeider af Europas første Billethugger ferdig ? da naar man først har oplevet det 70de Aar er vær Dag herefter kun en liden Tilgift – Alt det øvrige denne Sag betreffende gaar ieg forbi med Taushed, mens da en deel af de Kongelige Gemakker skal være færdig til Prindsens Formæling, og ieg derfor maa have de 2de Cariatider til Thronen, saa er man betænkt paa at faa samme med et privat Skib der tilhører Etatsraad Hvidt, som i Septemb. gaar herfra til Tunis med Præsenter, og siden gaar til Livorno for at Indtage de Sager som der staar ferdig for Slottet og Frue Kirke, Skibet vil nok komme der i Januar næste Aar, og være her tilbage i Aprill, Jeg maa derfor min Hoystærede Ven lægge Dem følgende Sager paa Hiertet, der kunde staa i Livorno naar Hvidts Skib kommer, da Slots Commißionen, og Frue Kirke Commißion har fællets betinget Fragten saaledes, at Skibet skal have fuld Ladning, nemlig for Slottet de 2de. Cariatider, og for Kirken de 12 Apostler og Christus Figuren i Gibs, de 2de Candilabre som De var saa god at love mig at lade forfærdige i Rom i Marmor, og hvortil De modtog en liden Tegning for Størelsens skyld, Ifald denne skulde være bortkommet? sender ieg her med en nye, og overlader til Dem selv at lade dem giøre herefter eller hvad anden Form, De skulde finde for Godt at give samme –
Ligeledes mangler ieg Daaben, Tillad at ieg giør et Forslag i saa Hensehende, vilde De ey tillade at i fald den Skiønne Engel De havde bestemt for Frue Kirke, der kommer til at staa i Choret, ey skulde kunde blive ferdig til den Tid? at ieg maatte for det første benytte den der skulde sendes til Island, saa længe til den anden blev ferdig? Paa denne maade kunde det være muelig at faa Kirken Indviet i Løbet af Sommeren 1828 – Der er naar man træder ind i Kirken paa vær side af Døren en Nidske, som sees i Planen ved Bogstavet a –- I disse var det efter min uforgribelige Mening passende at sette Luther, og Melanton, Mens da disse neppe bør giøres i Rom, untagen at de kunde gaa under et andet Navn. Saa udbeder ieg mig Deres Tanker, over hvad der ellers kunde være passende i disse Nidsker? da de ey behøves for det første.         Nu kommer vie til den udvendige Decoration af Kirken, hvor med det ey saa meget haster, nemlig Basrelieffen i Frontongen, og bag Portalet over Indgangen samt de 4re Figurer i Niskerne, dette burde være af Bronce, i sær hvad først, og sidstnævnte Post betreffer, Basrelieffen bag Colonaden kunde vel være af Stuk, Jeg har overlagt den Sag nøyere, i hensehende til Fontongen hvorledes man kunde befestige de fristaaende Figurer, saa Lasten ey kom til at trykke paa Gesimsen, dog maatte de Støbes saa tynde som muelig; Jeg skal derfor bede Dem min høystærede Ven, at underrette mig om, af hvor mange Figurer den bestaar, hvad de samtlig kunde Veie, og hvad ongefær den hele Bekostning kunde være? Vel har vie nu for haanden ingen Evne til, at lade den udføre paa denne maade; mens der kunde dog vel, naar først Kirken er i Brug, aabne sig udsigt der til. De har fuldkommen ret at det vilde være mere Passende at vælge andre Figurer i Nidskerne udvendig i stæden for Evangelisterne, hvor af 2de. som Apostler kommer indvendig i Kirken, Mens Sübiller vil vores Gejstlighed ey kiendes ved, – det er der for faldet mig ind, om man ikke kunde tage de 4re. Store Propheter, Jeseias, Jeremias, Hesekiel og Daniel? Disse kan have en Høyde af 3 Alen 18 Tomme dansk maal, da ieg maa bemærke at Freunds Lucas er for Stor for Nidsken
Prindsen har vildet forsikkre mig om at baade Christus Figuren, og Basrelieffen til Slottet i Marmor vilde i Løbet af næste Sommer 1828 være færdig, for at komme med Fregatten, som man i dette tilfælde vilde sende til Livorno. Jeg skulde derfor bie med at opsette Christus Figuren til den kom i Marmor, hvilket jo rigtig nok var bedre (da det vil være besværlig, naar først Kirken er ferdig og er i Brug at faa dem Ombyttet [)], Mens hvorvidt det er muelig? kan ingen bedre bedømme end De min Ven, og da ieg skal have Cariatiderne før den Tid, saa var det jo ønskelig at faa alle Gibs Figurer der hører til Kirken Indvendig; og de 2de. Candilabre i Marmor med, da Fragten helst vilde blive for kostbar, for de 2de. Cariatider allene.         Afstøbninger af de 2de Basrelieffs som De forfærdigte her, Daaben og Nadveren, sender ieg med Skibet, ligesom og den Ommelte Kasse med Bøger – Vil De nu glæde mig, saa lad mig med det allerførste, ved et par Linier vide hvad ieg har at Haabe?
Mange Hilsener fra mine Børn, der ofte Taler om de glade Timer vie havde ved Deres nærværelse her, ligeledes fra Malling, Hetsch og øvrige Bekientere, Hvornæst ieg har den Ære med sand og skyldig Hoyagtelse at forblive

Kiøbenhavn den 7de May
1827
Deres ganske hengivne Ven og
Tiener
CF Hansen
General Comment

Læs mere om Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke og Christiansborg Slot i referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke, Thorvaldsen og Vor Frue Kirke og Bestillingen til Christiansborg.
Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af, hvilke kunstværker der var med i transporten samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 55
Thiele
Omtalt og gengivet hos Thiele III, p. 307 og 312-315.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Christiansborg Palace and Church, H.E. Freund’s Works of Art · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States · Reliefs, Classical Mythology · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Danish Kingship · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Conceptualization · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Christian 8. · Frederik 7. · Hermann Ernst Freund · G.F. Hetsch · L.N. Hvidt · Kirkebygningskommissionen · Peder Malling · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 21.05.2019 Print