9.12.1797

Sender

Karen Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Abelgaard Professeur / et Conseiller de L’accademie / des beaux arts / a / Copenhague
Udskriften er ikke skrevet med Karen Thorvaldsens hånd. Brevet må være stilet til Abildgaard, for at han kunne sende det videre fra Kunstakademiet muligvis sammen med andre breve.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Karen Thorvaldsen længes meget stærkt efter sin søn. Hun er ikke tilfreds med sit liv og sin mand. Han giver hende kun få af de penge, han har tjent ved salg af afstøbningerne af Thorvaldsens portrætter af A.P. Bernstorff.
Hun er meget bekymret for, at Thorvaldsen skal blive i Italien i mere end tre år og beder ham afslå en evt. forlængelse af rejsestipendiet for hendes skyld – ellers vil hun dø af sorg. Hun tænker på ham hele tiden og beder ham skrive snarest.

Document

Min aller kiæreste og gode søn

ieg længes meget efter dig gud give dete meet brev maae træfe dig ve god hilsenI og et foernøye siend da skal det endelig glæde mig.
Hvad mig angaaer da lever ieg ikke som ieg ønsker[,] din faderII har ieg ofte bedet om at skrive dig tilIII men forgieves. Hvad akademiet angaaer da kan ieg lade dig vide at du er ves Paae at beholde dine PengeIV men du maae hvert aaer skrive dem til og lade dem vide hvor du er for det er efter lovenV[.] ieg taker dig mangfoldig for di styker af berrenstofVI 60tyve er der solt af dem og din fader har faet 2 Rix DalerVII for styke og 12 bysterVIII men ieg har kuns bekomme lidet der afIX[.] 16 Rix har han faae af RevenklavX og 10 Rix af kroen PrensXI men hvor han har giort af dem ved ieg ikke for nar han har noget saa er han sielden hiem hos mig som du vel selv ved[.] Dog er han vær[r]e og ikke bedreXII[.] Det giør mig ont at han har sat i PlanenXIII at du skulle have dem over til digXIV det er for at bilde folk noget ind[.]
mien kiære søn der som diXV skul forlange af dig at bliv der længer en dine 3 aaerXVI Da maa Du negte det for min skyld for skal det vare længere sa maa ieg Død af sorig[.] vil Gud at ieg maae leve at see Dig igienXVII sa er al min sorig ent[.] Du er aldrig af mine tanker hverken Nat eller Dag da du er mig en kiær og god Søn[.] gud velsigne og bevare Dig fra alt ont og gud give Dig et glædelig nytaar Det ønsker ieg din Moder[.] Du maa ey glæme at skrive mig til med det første for nu venter ieg Paae brev fra DigXVIII[.] ieg er og forbliver Din oprigtige Moder til min Død

Kiøbenhavn d 9 Desember

1797

Oversættelse af dokument

My beloved and good son
I miss you very greatly. God grant that this letter of mine may find you in good health and a happy mind, and that will give me pleasure.
As for me, I am not living as I would wish. I have often asked your father to write to you, but in vain.
As for the academy [i.e. the Royal Danish Academy of Fine Arts], I can tell you that you are certain to keep your money, but you must write to them every year and let them know where you are, for that is according to the law[.] Thank you very much for the pieces of berrenstof [i.e. A.P. Bernstorff] 26 of them have been sold and your father has got 2 rix-dollars for each and 12 busts but I have only had a bit of it[.] He has got 16 rix-dollars from Revenklav [i.e.Christian Ditlev Reventlow] and 10 from the Crown Prince Inn but what he has done with them I don’t know for when he’s got something he’s not often at home with me, as you surely well know[.] But he’s worse not better[.] It hurts me that he’s planned that they should be sent over to you it is to give people a false impression[.] my dear son if they [the Royal Danish Academy of Fine Arts] should demand that you stay there more than your 3 years you must refuse for my sake for if it takes longer I shall die of sorrow[.] God grant that I might live to see you again, then all my sorrows are ended[.] You are never out of my thoughts either night or day as you are a beloved and good son to me[.] god bless and keep you from all evil and god give you a happy new year I, your mother wish that for you[.] You must not forget to write to me soon for I am now waiting for a letter from you[.] I am and remain your true mother to my death

Copenhagen the 9th of December

1797

[Address:] A Monsieur / Monsieur Abelgaard [i.e. Nicolai Abildgaard] Professeur / et Conseiller de L’academi / des beaux arts / a / Copenhague

Translation by Glyn Jones.

General Comment

Dette brev er det eneste kendte fra Thorvaldsens mor til sønnen. Skriften er stor og kantet, så hun var tydeligvis uvant med at skrive breve. Skriftbilledet er meget udtryksfuldt, råt og direkte, og for nutidsbetragteren synes det at forstærke den moderlige hengivenhed, brevet røber, og den emotionelle appel og hele det moderlige pres, hun lægger på sin søn.

På brevet ses et meget svagt blyantsrids af en liggende figur; tre ovaler med blæk; nogle streger med blyant og sortkridt og nogle regnestykker. Det hele antagelig af Thorvaldsen.

Archival Reference

m1 1797, nr. 7

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 121-122.

Other references

Subjects

Persons

Works

A856 A.P. Bernstorff, 1795, inv.nr. A856
A817 A.P. Bernstorff, 1796, inv.nr. A817

Commentaries

 1. Det vil sige ved godt helbred, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 2. Thorvaldsens far, Gotskalk Thorvaldsen.

 3. I tiden fra Thorvaldsens afrejse fra København til Karen Thorvaldsen skrev sit brev kendes to breve fra Gotskalk Thorvaldsen til sønnen: Et fra 1.11.1796 og et andet fra 8.5.1797. Dette har øjensynlig været for lidt set fra moderens synsvinkel.
  Thorvaldsen tog øjensynlig moderens parti, for umiddelbart efter at have modtaget moderens brev, skrev han i sit næste, nu forsvundne brev af 20.1.1798 til faderen og bebrejdede ham, at han ikke skrev oftere. Se brev af 23.3.1798 fra faderen til sønnen.

 4. Dvs. Kunstakademiets rejsestipendium.

 5. Iflg. Kunstakademiets instruks af 23.8.1796 til Thorvaldsen pålå det kunstneren “hver siette Maaned efter hans Afrejse, at underrette Academiet om sit Opholdssted”.
  Jf. Thorvaldsens indberetning af 20.1.1798 til Akademiet.

 6. Dvs. afstøbninger af portrætmedaljonen i gips af A.P. Bernstorff, A817, modelleret i København 1796.

 7. Dvs. rigsdaler, se evt. referenceartikel om møntenheder.

 8. Thorvaldsen havde i 1795 modelleret en portrætbuste af A.P. Bernstorff, A856. Se Thiele I, p. 41-43, 46, 115, 117-118. Han havde ved sin afrejse til Italien efterladt en form af busten, så Gotskalk Thorvaldsen kunne sælge afstøbninger deraf, se hans annonce af 17.7.1797.
  Jf. også brev af 8.5.1797 fra Gotskalk Thorvaldsen.

 9. Ifølge brev af 8.5.1797 fra Gotskalk Thorvaldsen til sønnen gav han sin kone to rigsdaler hver uge.

 10. Statsminister og greve Christian Ditlev Reventlow.

 11. Kronprins Frederik (6.).
  De 10 rigsdaler, som Gotskalk Thorvaldsen havde modtaget af kronprinsen, må have udgjort betaling for en gipsafstøbning af busten af A.P. Bernstorff, A856, sådan som det synes at fremgå af sammenhængen. Der findes da også en kvittering af 3.11.1796 fra Gotskalk Thorvaldsen til kronprinsen for levering af busten. Prisen var netop 10 rigsdaler.

 12. Forholdet mellem ægtefællerne har ikke været det bedste, også faderens breve bærer præg heraf. Han skrev fx 8.5.1797 til sønnen: “Din Moder har veret temmelig bister i Vinter Jeg har givet hende 2 rd hver Uge siden du reiste hun har og faaet litt Klæder og Linet og dog aldrig fornøyet.”

 13. Dvs. subskriptionen eller annonceringen for busten af A.P. Bernstorff, A856. I Københavns Adresseavis 17.7.1797, ses følgende annonce, der formodentlig gengiver “planens” ordlyd:
  “Kort for [før] sin Reise til Italien haver min Søn B. Thorvaldsen forfærdiget den uforglemmelige Statsminister Grev Bernstorffs Brystbillede af Gips naturlig Størrelse, og overdraget til mig allene, saa længe han er borte, at besørge samme Buste udgivet; skulde nogen af det høistærede Publicum vilde tegne sig for samme Buste, vilde de behage at melde dem paa Speilfabriken paa Østergade No. 49, hvor Busten kan tages i Øjesyn og hos mig Undertegnede; Prisen er 10 Rd. pr. Exemplar og udenbyes 8 Mk mere for Kost [sic! Post?] og Indpakning.
  G. Thorvaldsen, Billedhugger
  boende i Amaliegade Litr. D.E. i Sidehuset paa venstre Haand.”

 14. Moderen må mene, at Gotskalk Thorvaldsen overfor mulige kunder “bildte dem ind”, at pengene for busten og reliefportrættet af A.P. Bernstorff skulle sendes til Thorvaldsen i Italien – “…over til dig…”. Noget sådant fremgik imidlertid ikke af avertissementet i Adresseavisen, se kommentaren ovenfor, men måske har kunderne opfattet det sådan.
  Tværtimod var det Thorvaldsens hensigt, at de indkomne penge skulle være til støtte for forældrene, så moderens utilfredshed med sin ægtemand skyldes måske, at hun ikke så nok af de penge, som salget indbragte.

 15. Dvs. Kunstakademiet, København.

 16. Dvs. de tre år, Thorvaldsens udlandsstipendium varede.
  Det almindelige var tidligere, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter rejste i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Nicolai Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun forlængedes til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, op. cit., p. 105.
  I Kunstakademiets instruks af 23.8.1796 til Thorvaldsen står, at han fra 1.7.1796 “nyder Academiets Rejse Stipendium 400r aarlig, for det første i 3 Aar”. Måske har Thorvaldsen ved afrejsen ikke nænnet at fortælle sin mor, at der var mulighed for, at han kunne blive borte i seks år.

 17. Karen Thorvaldsen så aldrig sin søn igen.

 18. Thorvaldsen svarede faktisk ret hurtigt på sin mors brev. Han skrev til forældrene 20.1.1798, hvilket fremgår af brev af 23.3.1798 fra faderen til sønnen. Thorvaldsens svarbrev er i dag forsvundet, se evt. listen over forsvundne brev.

Last updated 09.10.2018