28.11.1826

Sender

Kirkebygningskommissionen

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med et L og et uidentificeret motiv.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al CavallierI Alberto Thovaldsen / Scultore celebre / Palazzo Tomaso, Via Sistina / a / Roma
Tilskrift: Til / Hr EtatsraadII og Professor Thorvaldsen / Ridder af DannebrogIII og af Jern-/Krone OrdenenIV
Poststempel: DANNEMARCK PAR HAMBOURG

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The Building Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen, is looking forward to receiving the sculptures for the church. They want to know how much it will cost to pack and ship the works to Leghorn for the planned transportation to Denmark in the spring of 1827.

Document

Naar Hr. EtatsraadenV modtager disse Linier, vil De efter al Formodning allerede have erholdt BrevVI fra Commissionen for Christiansborg SlotVII hvilket Brev med sidste Post herfra er afgaaet.
Det vil have underrettet Dem om, at Hans Majestæt KongenVIII allernaadigst har befalet, at i næste Aar skal udsendes en FregatIX til at afhente fra Livorno de af Hr: Etatsraaden forfærdigede KunstsagerX, som ere bestemte til Christiansborg SlotXI og til Frue KirkeXII her i Staden, og at denne Fregat skal være færdig til herfra at afgaae ved FartensXIII AabningXIV.
Med ovenmeldte Brev fra Slots Bygnings Commissionen fulgte tillige et BrevXV fra mig undertegnede HansenXVI, hvori jeg yttrede mig om det Specielle, som kunde angaae Kunstarbeiderne for Frue Kirke.
Undertegnede Commission, som ved denne Leilighed med Høiagtelse tilbyder Hr: Etatsraaden sin venskabeligste Hilsen, har til Indholdet af ovenmeldte tvende BreveXVII dette at tilføie, at den paa det Bedste anbefaler Kirkens Sag med Hensyn til de for den bestemte Kunstarbeider til Deres Omhu og Forsorg, og glæder sig ved at kunne see den Tid imøde, da Kirken, som nu er istand til at modtage og prydes med de Skatte, som fra Deres Mesterhaand kunne ventes, derved vil blive et Mindesmærke baade for Deres sjældne Kunst og for Deres ædle Iver til at tænke og virke for Fædrenelandet og dets Ære.
Man er forvisset om, at ligesom Kirken vil have sine HovedprydelserXVIII fra Deres Mesterhaand alene, saa vil den ogsaa blive i Norden et værdigt MindeXIX om Deres udmærkede vidtomfattende Talenter.
I Henseende til Omkostningerne, som De formoder at kunne medgaae til Indpakning og Forsendelse til Livorno af de for Kirken bestemte Kunstsager, saavelsom hvad angaaer anden Pengesag disse Kunstsager vedkommende, da udbeder Commissionen sig Hr: Etatsraadens Yttring i behageligt SvarXX jo før jo hellere, paa det at man her ved Anviisning eller paa anden Maade kan foranstalte det Fornødne.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 28 Novbr. 1826.

MallingXXI CF HansenXXII LassenXXIII

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference

m11 1826, nr. 83

Thiele

Omtalt hos Thiele III, p. 293.

Subjects

Persons

Works

A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til østrigsk ridder af Jernkroneordenens tredje Klasse 10.6.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Jf. brev af 22.11.1826 fra Slotsbygningskommissionen til Thorvaldsen.

 7. Dvs. Slotsbygningskommissionen.

 8. Dvs. Frederik 6.

 9. Det blev dog ikke den i brevet omtalte fregat (Minerva), der hjemtog Thorvaldsens kunst i foråret 1827, men i stedet det danske handelsskib Therese, der alligevel skulle til Tunesien med en såkaldt “presentladning” til beyen af Tunis, Al-Husayn II ibn Mahmud, læs mere herom i referenceartiklerne Barbareskstaterne og Thorvaldsen og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 10. Det drejede sig om Thorvaldsens Karyatider, marmorversioner til tronsalen, Christiansborg, jf. A55 og A56, henholdsvis Kristus, jf. A82, og de tolv apostle, jf. A86, A87, A89, A91, A93, A96, A98, A99, A101, A103, A105 og A108.

 11. Jf. referenceartiklerne Bestillingen til Christiansborg og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 12. Jf. referenceartiklerne Bestillingen til Vor Frue Kirke og Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828.

 13. Dvs. sejladsen; trafikken til søs, jf. “Fart”, 1.3 i Ordbog over det Danske sprog.

 14. Dvs. den tid på året (ikke vinter), hvor man igen kunne sejle på havene.

 15. Jf. brev af 24.11.1826 fra C.F. Hansen til Thorvaldsen.

 16. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 17. Dvs. brev af 22.11.1826 fra Slotsbygningskommissionen og brev af 24.11.1826 fra C.F. Hansen.

 18. Se en samlet oversigt over Thorvaldsens kunstværker til Vor Frue Kirke i referenceartiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 19. Når Kirkebygningskommissionen her omtaler Vor Frue Kirke som “et værdigt minde”, så mente man angiveligt, at kirken kom til at fungere som en slags museum for Thorvaldsens kunst, før man vel at mærke vidste noget om det nuværende Thorvaldsens Museum.
  Dette underbygges i et senere brev af 8.7.1828 fra Kirkebygningskommissionen til Thorvaldsen:
  “Vor Frue Kirke blev da et Musæum for Thorvaldsens Kunstværker og for dem alene, og denne Commission vilde agte sig lykkelig ved at have havt Bestyrelsen af et saadant herligt Musæum i Norden, som sikkert vilde drage Fremmede til Kjøbenhavn, for at beskue en saadan Sjeldenhed.”

  Læs mere om de tidlige tilløb til Thorvaldsens Museum i referenceartiklen Thorvaldsens fire før-museer i København.

 20. Thorvaldsen skrev 12.2.1827 til Kirkebygningskommissionen og forklarede, at han ikke forud kunne beregne omkostningerne til indpakning og forsendelse. Disse blev i stedet efterfølgende udspecificeret i brev af 19.1.1828 til (Kirke- og) Slotsbygningskommissionen.

 21. Den danske historiker og geheimestatsminister Ove Malling.

 22. Den danske arkitekt C.F. Hansen.

 23. Den danske jurist, højesteretsassessor Caspar Friderich Lassen.

Last updated 27.04.2015