Ca. 1.7.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

NN

Recipient’s Location

København?

Information on recipient

Brevudkastet er skrevet på et ældre brev, hvor rester af en tidligere udskrift ses: [...] Thorvaldsen / [...]ia di belle arti di / [...] Roma

Dating based on

Dette brevudkast stammer fra tiden før Thorvaldsens afrejse fra Rom til Livorno 5.8.1838, fordi billedhuggeren omtaler de 62 kasser med hans værker og ejendele, som blev transporteret med fregatten Rota til København i 1838 i forbindelse med Thorvaldsens hjemkomst til Danmark. Antallet af kasser svarer til transporten i 1838 og ikke til andre transporter af Thorvaldsens gods fra Italien til Danmark. Se evt. hertil Thorvaldsens eksemplar af listen over kasser, der blev sendt til Livorno, dateret 15.6.1838.
Ydermere skriver Thorvaldsen, at fregatten ikke er ankommet endnu. Da fregatten ankom til Livorno 10.7.1838, må brevudkastet stamme fra tiden lige før. Billedhuggeren nævner også, at de 62 kasser er ankommet (fra Rom) til Livorno, hvilket skete 22.6.1838. Brevudkastet må altså være blevet til i perioden mellem disse to datoer.

Abstract

Thorvaldsen regrets that he cannot travel to Denmark after all. He has been robbed during the packing of his works and collections and has to remain until the case has been solved. The frigate Rota has not yet arrived at Leghorn, where 62 crates with his belongings have already arrived in order to be shipped to Denmark.

Document

Jeg tar Pennen med tarenre taarene i Øynene for at sige at jeg ikke kommerI. ved at pakke inpakke [af] mine sagerII er jeg bleven bestiolletIII paa det undforskam[xxx]. jeg maa see til om ieg kan faa ved politiet føren jeg kan Reise herfra

Med taarene i Øynene tar ieg Pennen for at med sige at jeg ikke kommer for de første. Jeg er bleven bestiollen paa den udforskamlist maade ved enpakningen af mine sager, det er anmel ved Poletiet her og min Nærværerelse nødvendig for at see jeg om jeg kan komme paa spor efter det noget
jeg har 62
FregatenIV er ikke ankommen[.] 62 KasserV med malerier Bøger Statuer og anticheta, ere ankom tel LivornoVI

Oversættelse af dokument

I take up the pen with tear tears in my eyes to say that I shall not come. At the packin packing up of my things I have been robbed in the most impudent way. I must see if I can get [help] at the police before I can leave this place

With tears in my eyes I take up the pen to with say that I shall not come soon. I have been robbed in the most impudent way at the packing of my things, it has been reported to the police here and my presence is necessary to see I whether I can get on the track of it something
I have 62
The frigate has not arrived. 62 crates with paintings, books, statues, and antiquities have arrived at Leghorn


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Disse to udkast til et dansksproget brev har sandsynligvis været tiltænkt en person i København, som Thiele, op. cit. foreslår. I forbindelse med sin tidligere afskrift af dette udkast (Thieles Excerpter, 1838, nr. 1) foreslog Thiele imidlertid, at modtageren af et færdigt brev var Hans Birch Dahlerup, kaptajnen på fregatten Rota, der ankom til Livorno 10.7.1838. Men Thiele er øjensynlig blevet opmærksom på, at det ikke kan være tilfældet, da Thorvaldsen i brevudkastet nævner, at fregatten endnu ikke er ankommet, og det ville han naturligvis ikke have skrevet til skibets kaptajn.


Hvem modtageren så har været, vides p.t. ikke, men gode bud kunne være embedsmanden Jonas Collin eller kronprinsen, den senere Christian 8. Thorvaldsen havde forudgående modtaget og skrevet flere breve med begge vedr. den forestående hjemrejse. Et lidt mere privat bud kunne være handelsmanden Hans Puggaard med familie, der talrige gange havde opfordret billedhuggeren til at komme til Danmark. Alle parter var dybt involverede i oprettelsen af Thorvaldsens Museum og har derfor haft krav på at vide besked om en udsættelse af hjemkomsten.


Et færdigt brev kendes ikke, og det blev sandsynligvis aldrig afsendt, da Thorvaldsen 9.8.1838 faktisk kom afsted med fregatten.


Thorvaldsens normafvigende stavning er et sikkert vidnesbyrd om hans ordblindhed, se mere herom i Thorvaldsens tale- og skriftsprog.


At Thorvaldsen var blevet, eller i hvert fald troede sig bestjålet, fremgår af flere samtidige kilder. Se hertil den danske maler Wilhelm Marstrands brev af 17.7.1838 og Aarhus Stifts-tidende 3.8.1838. Både Thiele og Jørnæs, op. cit., skriver, at der var tale om en misforståelse i forbindelse med nedpakningen. Dette er endnu ikke afklaret endeligt.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

C440v

Thiele

Delvis gengivet hos Thiele III, p. 610.

Other references

Subjects

Works

C440r Zephyr og Psyche. Pan og en nymfe. Psyche, Ca. 1838, inv.nr. C440r

Commentaries

  1. Dvs. den længe udskudte og på dette tidspunkt endelig planlagte rejse til Danmark, der endte med at finde sted 5.8.1838 til 17.9.1838.

  2. Thorvaldsen havde ad flere omgange sendt dele af sine værker og samlinger til København til det kommende Thorvaldsens Museum. I denne ombæring drejede det sig om 62 kasser, der var blevet pakket med Thorvaldsens ejendele, jf. nedenfor og dokumenter tilknyttet emneordet Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.

  3. Ifølge Thiele og Jørnes, op. cit., viste dette tyveri sig ikke at have fundet sted alligevel. Hvorpå dette bygges, vides p.t. ikke. Der var ifølge begge i stedet tale om en misforståelse, der skyldtes forvirring og usystematisk nedpakning, parret med mistænksomhed fra Thorvaldsens side, da han tidligere var blevet bestjålet. Se hertil Thiele, op. cit. p. 609-610, og erklæring af 14.4.1829 vedr. et af disse tidligere tyverier. Se også den generelle kommentar

  4. Dvs. fregatten Rota, der ankom til Livorno 10.7.1838.

  5. Thorvaldsen refererer til de 62 kasser, som blev transporteret med fregatten Rota fra Livorno til København, jf. Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1838.
    Omtalen af lige netop dette antal kasser, er den kendsgerning, der daterer dette brevudkast til 1838, se dateringsbegrundelsen for mere herom.

  6. Thorvaldsen havde sendt de 62 kasser, der skulle transporteres til København med fregatten Rota, fra Rom til Livorno med et transportskib, der ankom 22.6.1838.
    Denne oplysning medvirker dermed også til at præcisere dateringen af dette brevudkast.

Last updated 18.10.2018