The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3275 of 10246
Sender Date Recipient
Søren Jørgensen Breder [+]

Sender’s Location

Halden

Information on sender

Papirtildækket laksegl med præg af et skib. Formentlig påført af den omtalte notarius publicus.

23.8.1823 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Hans Henrik Gunnerus [+]

Recipient’s Location

Halden

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The clergyman Søren Jørgensen Breder describes Hans Henrik Gunnerus as an honest man and a loving parent, who is in desperate need of help because of the lawsuit filed against him.

See Original

Paa Forlangende bevidnes herved: at Hrr Toldcasserer og Assessor Gunnerus under sit Ophold i Frederikshalds Menighed har været mig bekjendt som en kjerlig Ægtemand og en for sine Børn særdeles omhyggelig Fader. Bitterlig maatte derfor denne elskværdige Familie komme til at savne ham som Forsørger og Fader, ifald Dommen i den for Retten nu i 3 Aar verserende Sag skulde falde ham imod ved Højesteret som ved Underretten. En højstagtværdig Kone med 7 uforsørgede Børn gaaer da den mørkeste Fremtid imøde, og hvo, der har kjendt deres blidere Kaar, maae med den inderligste Deeltagelse beklage deres tunge Lod, som Gud i Naade ville afvende ved at aabne ædle Menneskevenners Hjerte for dem!

Frederikshald 23de August 1823. Breder
Provst og Sognepræst


[med anden skrift:]
At Herr Provst Breder egenhændig har skrevet og underskrevet Forestaaende, attesteres herved efter Forlangende under min Haand og Stedets Notorial Segl.

Frederikshald d. 25e Augusti 1823.

Svendsen
Stedets Øvrighedsperson
og Notarius publicus

General Comment

Denne erklæring er et bilag til Gunnerus’ brev af 1.9.1823 og skal ses som del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Archival Reference
m8 1823, nr. 77
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation or introduction letter, others · Thorvaldsen's Helpfulness · Thorvaldsen's Donation to Hans Henrik Gunnerus · Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Hans Henrik Gunnerus
Last updated 07.01.2013 Print