23.8.1823

Sender

Søren Jørgensen Breder

Sender’s Location

Halden

Information on sender

Papirtildækket laksegl med præg af et skib. Formentlig påført af den omtalte notarius publicus.

Recipient

Hans Henrik Gunnerus

Recipient’s Location

Halden

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Erklæring fra præsten Søren Jørgensen Breder på vegne af Hans Henrik Gunnerus. Breder beskriver Gunnerus som en hæderlig mand og familiefar, der har brug for hjælp pga. retssagen mod ham.

Document

Paa Forlangende bevidnes herved: at Hrr Toldcasserer og Assessor GunnerusI under sit Ophold i Frederikshalds Menighed har været mig bekjendt som en kjerlig Ægtemand og en for sine Børn særdeles omhyggelig Fader. Bitterlig maatte derfor denne elskværdige Familie komme til at savne ham som Forsørger og Fader, ifald Dommen i den for Retten nu i 3 Aar verserende SagII skulde falde ham imod ved HøjesteretIII som ved Underretten. En højstagtværdig Kone med 7 uforsørgede BørnIV gaaer da den mørkeste Fremtid imøde, og hvo, der har kjendt deres blidere Kaar, maae med den inderligste Deeltagelse beklage deres tunge Lod, som Gud i Naade ville afvende ved at aabne ædle Menneskevenners Hjerte for dem!

Frederikshald 23de August 1823. Breder
Provst og Sognepræst


[med anden skrift:]
At Herr Provst Breder egenhændig har skrevet og underskrevet Forestaaende, attesteres herved efter Forlangende under min Haand og Stedets Notorial Segl.

Frederikshald d. 25e Augusti 1823.

Svendsen
Stedets Øvrighedsperson
og Notarius publicus

General Comment

Denne erklæring er et bilag til Gunnerus’ brev af 1.9.1823 og skal ses som del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Archival Reference

m8 1823, nr. 77

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Den norske toldkasserer Hans Henrik Gunnerus.

  2. Gunnerus var anklaget af den norske regering for underslæb og havde siddet fængslet i Frederiksten fæstning siden 1820. For mere om sagen, se referenceartikel.

  3. Gunnerus blev ved Højesteret 3.6.1824 dømt til at fratræde sit embede som kasserer og tilbagebetale den kassemangel, han ifølge anklagerne var ansvarlig for, jf. journalsagerne på Thorvaldsen Museum, THM j.nr. 7 II, 1/1974.

  4. Anna Gotharda Gunnerus (født Gadebusch) og deres børn Ditlev Gunnerus, Anna Marie, Lorentze Sophie, Franziska, Caroline, Johan Ernst og Elisabeth, jf. brev af 21.8.1822.

Last updated 07.01.2013