Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3275 af 10246
Afsender Dato Modtager
Søren Jørgensen Breder [+]

Afsendersted

Halden

Afsenderinfo

Papirtildækket laksegl med præg af et skib. Formentlig påført af den omtalte notarius publicus.

23.8.1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Hans Henrik Gunnerus [+]

Modtagersted

Halden

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Erklæring fra præsten Søren Jørgensen Breder på vegne af Hans Henrik Gunnerus. Breder beskriver Gunnerus som en hæderlig mand og familiefar, der har brug for hjælp pga. retssagen mod ham.

Se original

Paa Forlangende bevidnes herved: at Hrr Toldcasserer og Assessor Gunnerus under sit Ophold i Frederikshalds Menighed har været mig bekjendt som en kjerlig Ægtemand og en for sine Børn særdeles omhyggelig Fader. Bitterlig maatte derfor denne elskværdige Familie komme til at savne ham som Forsørger og Fader, ifald Dommen i den for Retten nu i 3 Aar verserende Sag skulde falde ham imod ved Højesteret som ved Underretten. En højstagtværdig Kone med 7 uforsørgede Børn gaaer da den mørkeste Fremtid imøde, og hvo, der har kjendt deres blidere Kaar, maae med den inderligste Deeltagelse beklage deres tunge Lod, som Gud i Naade ville afvende ved at aabne ædle Menneskevenners Hjerte for dem!

Frederikshald 23de August 1823. Breder
Provst og Sognepræst


[med anden skrift:]
At Herr Provst Breder egenhændig har skrevet og underskrevet Forestaaende, attesteres herved efter Forlangende under min Haand og Stedets Notorial Segl.

Frederikshald d. 25e Augusti 1823.

Svendsen
Stedets Øvrighedsperson
og Notarius publicus

Generel kommentar

Denne erklæring er et bilag til Gunnerus’ brev af 1.9.1823 og skal ses som del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Arkivplacering
m8 1823, nr. 77
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling eller introduktionsskrivelse, øvrige · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens værkdonation til Hans Henrik Gunnerus · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Hans Henrik Gunnerus
Sidst opdateret 07.01.2013 Print