The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1038 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

8.4.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 8d April 1811

Deres Brev af den 2en April min bedste Thorwaldsen har overmaade glædet mig. Jeg skal stræbe at svare til den Tillid som De sætter i mig, og hvad jeg kan udvirke til Deres Hæld, skal jeg vidst udvirke; ja selv skal jeg tale med vor gode Konge om vor Danske Praxiteles. Kaaberne vare mig velkomne. Gid jeg havde faaet fleere; thi jeg ønskede at kunde giøre Deres Arbeide Bekiendt i Fædrenelandet. Vær saa god at skik mig en Note paa alle de Arbeyder saavel Statuer som Basreliefs som De nogensinde har forfærdiget, med Størrelsen, og for hvem De har giordt dem; men denne Note som vil være mig og Dem vigtig, maae jeg endelig have førend min Afreise som er uryggelig bestemt til Aftenen af den 15de April, følgelig i dag aatte Dage.

Til Huth havde jeg skikket en Vexel paa 50 Scudi som han havde forlangt af mig. Nu da De har forestrakt ham Penge, og at han er afreist til Neapel, har jeg foranstaltet at disse Scudi 50 ikke blive ham udbetalt. Derimod sender jeg Dem herved en Assignation paa Scudi 80 og 2 baj som strax skal blive Dem udbetalt af Gian Gherardo de Rossi. disse tilfoyet til de 29 Sc 8 bj som De blev Sterboen skyldig udgiør net op 110 Scudi som Huths Vexel lyder paa. Jeg haaber at den bliver betalt skiøndt mine sidste Breve fra Slesvic syntes at stadfæste at H v Warnsted ikke giærne vil paatage sig vor Gode Huths Pengevæsens Bestridelse.

De kan tænke Dem kiære Thorwaldsen hvad Følelser i dette Øyeblik omgive mit Hierte. Paa den eene Side den Glæde at giensee Fædrenelandet, Venner, Slægtninger, og min elskede Konge, og paa den anden, den Bedrøvelse som jeg føler ved at forlade min dyrebare Elisa. Disse Følelser stride imod hverandre.

Kochs raderede Landskaber ere ret brave. Deres Dandsende Muser ere meget vel stukne; men nogle af de andre Kaaberstøkker ere noget haarde –

Herved følger Qvitteringen for Deres aflagde Regenskab med tusind Taksigelser fordi De har havt saa meget Bryderie med denne Ting.

Jeg stoeler paa at De ufeilbar skikker mig den forlangte Nota paa Deres Arbeider. Den vil være mig yderst vigtig til de Planer som jeg har udkastet til Deres Kaars Bedring.

Mit Venskab er Dem for evig tilsvoren. De kan i Alt og overalt forlade Dem paa

Deres oprigtige Ven
B[aron] de Schubart

Jeg har idag Brev fra den elskværdige
Grevinde Piccolomini i Siena. Hendes
ældste Datter ægter en smuk, riig,
og agtværdig Mand. De have ofte
bedet mig at hilse Dem.

Archival Reference
m3 1811, nr. 11
Subjects
Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles
Persons
Frederik 6. · Wilhelm von Huth · Joseph Anton Koch · Giovanni Gherardo de Rossi · Jacqueline Schubart · Georg Zoëga
Last updated 07.08.2013 Print