The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 405 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

24.9.1804 [+]

Dating based on

Skønt fragmentet er udateret, lader det sig gøre at datere det til 24.9.1804. Brevet må for det første stamme fra september 1804, da Thorvaldsens rejse med Schubart til Genova omtales. Rejsen fandt sted fra medio august, hvorefter de to venner vendte tilbage til Montenero o. 10.9.1804.
For det andet kan brevet tidligst stamme fra midt i september 1804 pga. af omtalen af det “prægtige Basrelief”, dvs. Musernes dans på Helikon, A705, som Thorvaldsen modellerede som gave til Jacqueline Schubart i anledning af hendes fødselsdag 10.9.1804.
Pga. tidsfæstelsen til september 1804 må fragmentet stamme fra det brev, som C.F.F. Stanley takker for i sit brev af 9.10.1804 til Herman Schubart, hvor han skriver: “Med hvilken inderlig Glæde modtog og Leste, Deres Excellences Brev af 24 Septemb:, er mig umulig at udtrykke, saa meget mere, som jeg havde gaaet i stendig Frygt, for ved midt første Brev af Junii at have tabt, Deres mig saa dyrebare Gunst”. Stanley havde altså ikke siden sommeren hørt fra Schubart, så nærværende fragment må være første livstegn i lang tid fra Schubart, som da også beder Stanley tilgive sin “Stiltienhed”.

C.F.F. Stanley [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Stanley / Architecte Danois / à / Naples

Abstract

Thorvaldsen is at Montenero, and Schubart writes enthusiastically about The Dance of the Muses on Helicon, cf. A705, and the two busts of him and his wife, A718 and A719.
The Schubarts are planning to return to Naples in October or November. He apologizes for not having written for a long time.

See Original

[…]ikke forestille Dem. Dette prægtige Basrelief har han forfærdiget siden vor Tilbagekomst fra Genua, følgelig i mindre end fiorten Dage, og dog var der 13 Figurer. Det er et sandt Vidunder, og ikke mindre skiønne ere to Buster som han i Collosalsk Størrelse har giordt af mig og min Kone. Alle beundrer Ligheden, og Arbeidet. Han vil nu udføre dem i Marmor, naar han kommer til Rom. Vor gode Thorwaldsen er blevet gandske oplivet paa Montenero, hvor vi har søgt at opmuntre hans Siæl og at overbevise hans Hierte om, at Venskab ikke bestaaer i blotte Ord. Han har dybt følt at der endnu paa denne Jord gives sande Glæder og gode Mennesker; thi den Kreds vi have trukket om os, bestaaer af fortreffelige Mennesker og yndige Muser. Min Kone som elsker lidenskabelig Musik og Kunsten i Almindelighed, havde med sig hendes fortreffelige Capel-Mester fra Pisa, en Mand hvis siældne Egenskaber udmærker ham blandt alle Italienere, og beviiser der endog iblandt disse sydlige Folk findes ret eyegode Mennesker. Vi levede i den lykkeligste forening her i Montenero, og at vi vil favne vor Thorwaldsen, vil De let begribe. Hans Hierte er saa godt, saa ædelt, at man maae ynde ham.
Vi tænke sidst i Oct: eller først i Novemb: at vende tilbage til Neapel, og da vi tage Veyen over Rom, haaber jeg i et hvert Tilfælde at see min gode Ven og Landsmand Stanley, det være sig i Rom eller Neapel.
Deres Breve foraarsage mig stedse Glæde, og jeg beder Dem ikke at bedømme denne efter min Taushed, som jeg herefterdags vil aflade med. Skriv mig snart til! Giv mig gode Efterretninger om Deres Helbred, og Forsikringer om, at De tilgiver mig min Stiltienhed

Deres oprigtige H. Schubart

General Comment

Dette er et fragment af et brev, hvor begyndelsen ikke kendes.

Archival Reference
m30 II, nr. 4
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele I, p. 246-247.
Subjects
Prejudices about Italians · Characterizations of Thorvaldsen · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Montenero · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen's Italian Journeys
Persons
Adamo Marcuori · Jacqueline Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 03.06.2019 Print