The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2802 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Rom

27.3.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The Prince has passed on C.F. Hansen’s proposal for work that Hermann Ernst Freund can execute for the Building Commission for Christiansborg Palace as compensation for having lost the commission for the Apostles. Both Freund and Thorvaldsen are satisfied with the proposal. Freund has been given the dimensions of the niches of the palace staircases, and Thorvaldsen has started modelling both Christ, A85, and the two apostles, Peter and Paul, A104. Some but not many plaster casts of Thorvaldsen’s sculptures might also be used for the palace staircases, and then Freund is to make fewer. Thorvaldsen is experimenting with firing terracotta in preparation for the outdoor figures for Christiansborg Palace Chapel and the Church of Out Lady in Copenhagen. Christian Frederik also expresses his views on different architects, artists, and academy business.

See Original

Rom d. 27 Marts 1821

Hr Etatsraad Hansen! Deres Skrivelse af 26 Januar har giort mig saameget desmeere Fornøjelse som jeg deraf erkiender Deres Omsorg for vore unge Kunstnere og er det især væsentligt at Kochs og Freunds Studier ej afbrÿdes og godt at Academiet ej behøver at opofre noget overordentligt derpaa. Koch har i den samme Tid været flittig ved tegnebordet for at kunne indlevere eller forevise tvende udarbejdede Projecter til Academiet St Lucca i hvilket han attraaer at optages til Medlem, jeg haaber at hans Duelighed skal bane ham Vejen dertil – I næste Maaned afrejser han til Over Italien! Freund har jeg strax meddeelt Deres Brevs Indhold, forsaavidt det angik ham og de opgivne Maal sætter ham i Stand til strax at tage fat paa Modelleringen af de store Figurer og Grupper der kan tiene til Decoration paa Slotstrapperne. Nogle skiøndt ej mange af Afstøbningerne af Thorvaldsens Statuer kunne anvendes i disse Nischer, men Hensyn hertil giør Freund færre – Thorvaldsen som jeg ligeledes har underrettet om denne Deel af Deres Brevs Indhold var meget tilfreds derover og har strax begyndt paa at modellere Schizzerne til Christus og Apostelfigurerne. Christus staaer med udbredte Hænder, den ene Arm ud af Gevandtet og Hovedet opløftet mod Himmelen. Han troer at det vil giøre godt i den store Nische over Altaret at have givet Figuren noget mere Bredde og tænker han at giøre den 12 Fod høj Den burde bestilles i Marmor, især siden Altaret er af Marmor – St. Peder staaer i en værdig eftertænksom Stilling med Nøglerne i den højre Haand, den venstre i Gevandtet for Brystet, St. Paul staaer i en talende Stilling med Sværdet hvorpaa han læner sig i venstre Haand. Han gaaer strax i færd med at modellere dem i det store –
Naar Thorvaldsen faaer udføre sine Forsøg med at lade Figurer forfærdige af brændt Leer kan nærmere Bestemmelse tages om de to Figurer i Portalet af Slotskirken og da gaaer han og i færd med at modellere Frontonerne til Frue Kirke, som han ønskede udført med saadanne fritstaaende Figurer –
Dahl vilde jeg ønske fik Understøttelse til Rejse for saameget mere at binde ham til Danmark – Jensen venter paa Kongens Bestemmelse om Betalingen for en meget roesværdig Copie af Madonna di Foligno hvilken jeg har foreslaaet til 600 Scudi at betale i tre Qvartaler med 200 Scudi quart. ønskeligt for ham at en Bestemmelse blev fattet –
Bissen understøtter jeg til Concursen i Sommer Harrings Duelighed maae først erkiendes men det skal fornøje mig naar De vil tage Dem noget af den begge –
Jeg har sidstleeden atter tilskrevet Academiet om Professoratet i Perspektiven. Jeg skïonner ikke rettere end at Academiets Bedste kunde tilraade at indgaae med Forestilling til Kongen om saadant Professorats Oprettelse, men af Brev fra Lector Hansen seer jeg at han har indgivet Ansøgning om denne Plads hvis den blev oprettet og at han har indleveret en udarbejdet Lærebog i Perspektiven. Der indtræder altsaa det Tilfælde at dette Professorat, om Kongen bevilliger sammes Oprettelse, maa opslaaes som andre vacante Lærestole og at Hansens Lærebog saavelsom hvad Hetsch har udarbejdet maae bedømmes af en af Academiet valgt Committé som maa berette til Academiet førend der vælges. Jeg har omtalt dette Tilfælde i mit Brev af 23 Decbr til Academiet og de ville i forefaldende Tilfælde meddele Directeuren denne Yttring hvis De ej, som jeg meget vilde ønske, selv er det Ingen vilde kunne gavne Academiet meere end De og Kongen vilde vist see det med Fornøjelse. Jeg haaber endnu det bedste naar De blot ej selv har forekommet det
Jeg takker Dem meget for Omsorgen med Prof Lunds Sag De ville nu kun sørge for at han faaer de bestemte Summer anviste – Betalingen finder jeg endog vel stærk Koch erkiender tilfulde Deres Omsorg for ham hvad angaaer det ledige Embede og haaber at ved Deres Foranstaltning hans Forsømmelse ej strax at indsende Ansøgning kan afbødes.
Desværre nærmer sig Tiden da vi maae forlade Rom for endnu at kunne opholde os en Maanedstid i Florenz og siden foretage Rejsen giennem OverItalien og Schweitz i magelighed altid i den Hensigt førend Sommerens Hede at indtreffe i Danmark
Vi ere meget vel befindende og jeg haaber at erfare at De ligeledes er vel og tilfreds hvilket altid skal være overensstemmende med hvad der ønskes Dem af

Deres velvillige og forbundne
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 69
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Albert Fabritius, Finn Friis & Else Kornerup (ed.): Kong Christian VIII.s dagbøger og optegnelser, 1815-1821, II, 2. halvbind, København 1973.

Subjects
Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Christian 8.’s Journey Abroad 1818-1822 · Christiansborg Palace and Church, H.E. Freund’s Works of Art · Christiansborg Palace, Main Staircases · Artistic Environment in Copenhagen
Persons
Accademia di San Luca · H.W. Bissen · J.C. Dahl · Nicolai Dajon · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · Hans Hansen · Harro Harring · G.F. Hetsch · C.A. Jensen · Jørgen Koch · Kunstakademiet, København · J.L. Lund
Works
Last updated 04.04.2017 Print