No. 8068 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

København

April 1839 [+]

Dating based on

Kun måned og år fremgår af brevudkastet, dagen er uvis.

Johan Bravo [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original [Translation]
Til Hr Bravo i Rom. Kiøbenhavn d. Ap 1839


Under 30 Mart[s] d.A. har Conferentsraad Collin ved at meddele Dem Underretning om den Understøttelse, Hans Majestæt har bevilget Dem, tillige paa mine Vegne underrettet Dem om at den Kongelige Corvet Galathea vil i Sommer komme til Livorno for at afhente en stor Deel af mine Sager, og at det er mit Ønske og venskabelige Begiering, at De med sædvanlig Velvillie og Omsorg, vil besørge alle disse Sager forsvarligen indpakkede og afsendte til Livorno. Naar Skibet kommer, kan jeg ikke sige med Vished, men ønskeligt var det om alt kunde være parat til Indskibning først i Juliimaaned. Jeg haaber at De i rette Tid har modtaget Collins Brev, og at De altsaa nu er i fuldt Arbeide med Indpakningen, som jeg paa det bedste anbefaler til Dem; ligesom jeg ogsaa venter, at vi snart see noget fra Dem desangaaende. Imidlertid har jeg ikke villet undlade herved at gientage min, igiennem Collins Brev, fremsatte Begiering og fremsender en Liste paa de Sager, som fortrinsviis denne Gang skulle afsendes.

[tilføjet med blyant, ikke autograf:] Thorv.

Archival Reference
m28, nr. 89
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Jonas Collin
Persons
Jonas Collin
Last updated 18.05.2016 Print