No. 8068 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

København

April 1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Kun måned og år fremgår af brevudkastet, dagen er uvis.

Johan Bravo [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Se original [Translation]
Til Hr Bravo i Rom. Kiøbenhavn d. Ap 1839


Under 30 Mart[s] d.A. har Conferentsraad Collin ved at meddele Dem Underretning om den Understøttelse, Hans Majestæt har bevilget Dem, tillige paa mine Vegne underrettet Dem om at den Kongelige Corvet Galathea vil i Sommer komme til Livorno for at afhente en stor Deel af mine Sager, og at det er mit Ønske og venskabelige Begiering, at De med sædvanlig Velvillie og Omsorg, vil besørge alle disse Sager forsvarligen indpakkede og afsendte til Livorno. Naar Skibet kommer, kan jeg ikke sige med Vished, men ønskeligt var det om alt kunde være parat til Indskibning først i Juliimaaned. Jeg haaber at De i rette Tid har modtaget Collins Brev, og at De altsaa nu er i fuldt Arbeide med Indpakningen, som jeg paa det bedste anbefaler til Dem; ligesom jeg ogsaa venter, at vi snart see noget fra Dem desangaaende. Imidlertid har jeg ikke villet undlade herved at gientage min, igiennem Collins Brev, fremsatte Begiering og fremsender en Liste paa de Sager, som fortrinsviis denne Gang skulle afsendes.

[tilføjet med blyant, ikke autograf:] Thorv.

Arkivplacering
m28, nr. 89
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Jonas Collin
Personer
Jonas Collin
Sidst opdateret 18.05.2016 Print