The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1692 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Antagelig 25.5.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet. Indholdet ligner dog indholdet i to andre breve (hhv. til Slotsbygningskommissionen og til C.F. Hansen), der begge stammer fra 25. maj 1817. På den anden side fremgår datoen 10.9.[1817] af et andet koncept til samme brev.
Indholdet i de to koncepter er med få undtagelser identisk – blot er det senere udkast omarbejdet til datidsform, hvilket understøtter dateringen af nærværende koncept til maj måned, hvor nutidsformen stadig var relevant. Nærmere undersøgelser vil blive foretaget i forbindelse med brevets kommentering.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original [Translation]

Deres Kongelige Høiheds mig saa smigrende Skrivelse af 26 Febr: har nu mere end mere formeret min Længsel efter at see mit Fædreneland igien med da den Ov Overbevisning at være paaskiønnet af og velkommen for Dem forener sig dermed, imidlertid giør det mig ondt at maatte tilføie, at jeg endnu for en ubestemt men dog kort som jeg haaber kun en kort Tid maae opsætte Udførelsen af dette Ønske; Hvor megen Umage jeg end havde giort mig for i dette Foraar for nogen Tid at kunne løsrive mig fra mine Arbeider og indgaaede Forpligtelser her, som seer jeg mig dog nu mig næsten i dette Øieblik da jeg vilde lave giøre mig til færdig til Reisen, pludselig tilbageholdt ved et Brev fra Hertugen af Bedford, der underretter mig om at han seer sig nødt til at standse med Arbeidet i en begyndt Bygning, hvis han ikke saa ufortøvet som muelig kan erholde nogle hos mig bestilte Basrelief: et Arbeide, som jeg havde i Sinde at opsætte til min Tilbagekomst, men som nu dette Brev nøder mig til at fuldende forinden. Det glæder mig at kunne føie til at Baron Schubart, der dog selv saa ivrig ønsker denne Reise, og med mig beklager dette Forefald dog er fuldkommen enig med mig om, at jeg – i denne Sag maae give efter for Nødvendigheden og mine Forpligtelser. Hind[r]er nu end denne [u]forudseete Opsættelse mig saa fra, saasnart som jeg ønskede at kunne fremstille mig for Drs Kogl. Høihed – vil den dog aldrig kunne svække den Høiagtelse og Erkiendtlighed hvormed jeg anseer de skiønne Kunsters varme Ven og Beskytter i mit Fædreland, og henlever Deres

Archival Reference
m28, nr. 131
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Lauritz Kruse
Last updated 28.09.2016 Print