The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1742 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

10.9.1817 [+]

Dating based on

Dateringen 10.9. fremgår af brevet, og da brevet fra Christian Frederik, som der hentydes til, er dateret 26.2.1817, kan årstallet fastsættes herudfra. Brevet er stort set identisk med et tidligere brevudkast, der formentlig stammer fra maj måned samme år. Blot er teksten i nærværende udkast omskrevet til datid. Velsagtens fordi, Thorvaldsen ikke har fået renskrevet og afsendt brevet i tide til at nutidsformen kunne bibeholdes. Nærmere undersøgelser vil blive foretaget i forbindelse med brevets kommentering.

Christian 8. [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Deres Kongelige Høiheds mig saa smigrende Skrivelse af 26 Febr: har end mere formeret min Længsel efter at see mit Fædreneland igien da den Overbevisning at være paaskiønnet af og velkommen for Dem forener sig dermed, imidlertid giør det mig ondt at maatte tilføie, at jeg endnu for en ubestemt men dog som jeg haaber kun en kort Tid maae opsætte Udførelsen af dette Ønske. Hvor megen Umage jeg end havde giort mig for nogen Tid at kunne løsrive mig fra mine Arbeider og indgaaede Forpligtelser her, -som saae jeg mig dog næsten i dette Øieblik da jeg vilde giøre mig færdig til Reisen, pludselig tilbageholdt ved et Brev fra Hertugen af Bedford, der underrettede mig om, at han saae sig nødt til at standse med Arbeidet i en begyndt Bygning, hvis han ikke saa ufortøvet som muelig kunde erholde nogle hos mig bestilte Basreliefs, et Arbeide, som jeg havde i Sinde at opsætte til min Tilbagekomst, men som nu dette Brev har nødt mig til at fuldende. Det glæder mig at kunne føie til, at Baron Schubart, der dog selv saa ivrig ønskede denne Reise, og med mig beklager dette Forefald dog var fuldkommen enig med mig om, at jeg i denne Sag maae give efter for Nødvendigheden og mine Forpligtelser.. Hindrer nu denne uforudseete Opsættelse mig fra, saasnart som jeg ønskede at kunne fremstille mig for Deres K. H., vil den dog aldrig kunde svække den Høiagtelse og Erkiendtlighed, hvormed jeg anseer de skiønne Kunsters Ven og Beskytter i mit Fædreland.
I det jeg anbefaler mig d. K. H. Bevaagenhed, har jeg den Ære at henleve

D. K H.

Rom d 10 Septbr. underdanigste A.T.


[Nedenfor er tilføjet med blyant og med anden hånd:]

À Son Altesse Royale
Monseigneur le Prince Chrétien Frédérik
à Odenseè par Hambourg.

Archival Reference
m28A II, nr. 6
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Lauritz Kruse
Thiele
Thiele II, p. 312-313.
Last updated 10.01.2020 Print