The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1694 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

25.5.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift, da der er tale om et udkast.
Tilskrift: Til Prof Hansen.

Abstract

Thorvaldsen besvarer C.F. Hansens brev af 24.8.1816. Han fortæller, at hans rejse til Danmark er udsat, og undskylder sig med antallet af bestillinger. Disse bestillinger skal gøres færdige, før han kan rejse. Endelig beder Thorvaldsen C.F. Hansen om at hilse Eckersberg, Malling og resten af hans venner.

See Original [Translation]

Til Prof. Hansen

Rom d 25 Maj: 1817.

Høistærede Hr Etatsraad!

Deres ærede og hoistvelkomne Skrivelse af f:A: tilgive De mig at jeg nu forst besvarer; det er saa yderst sielden at mine Forhold tillade mig at komme til Skriverbordet, og jeg havde bestandig haabet ret snart, og bedre mundtlig end skrivtlig at kunde bevidne Dem min Agtelse og min Erkiendelse af Deres Fortienester. Da min Reise pludselig igien for de første er udsat, af Aarsager, hvilke De af mit Brev til Kommissionen vil erfare. Vel har jeg i forløbne Vinter, af den Mængde Reisende især Engellænder, som giennemstrømmede Italien modtaget endeel Bestillinger hvis Fuldførelse jeg næsten reddes ved at tænke paa; dog er min faste Hensigt at opsette de fleste til min Tilbagekomst; men af ældre Bestillinger ere mine Forpligtelser af den Natur, at jeg uden at sætte min Skyldighed tilside, og svigte den Tillid og Velvillie hvormed jeg er beæret, maae fuldende hine, førend jeg kan være ganske Herre over min Tid; dette var Tilfælde med hvad Hertugen af Bedford har bestilt hos mig; som nu holder mig tilbage, hvormeget jeg end længes efter at kunde virke i Forening med Dem – Jeg takker Dem meget for Efterretningen af Eckersbergs Ankomst, og forundrer mig kun over ikke endnu at have seet nogle Efterretninger fra ham selv. Jeg beder Dem hilse ham, Malling og mine Venner, i det jeg anbefaler mig i Hr Etatsraadens Erindring med al den Høiagtelse og det Venskab hvormed jeg forbliver Deres hengivneste –

General Comment

Dette udkast er antagelig et svar på brevet, som Thorvaldsen modtog 26.8.1816.
Thorvaldsen underrettede Slotbygningskommissionen samme dag i brevudkastet af 25.5.1817 om, at han var blevet nødt til at udskyde sin afrejse til Danmark.

Archival Reference
m28A II, nr. 3
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis Lauritz Kruse
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 311.
Subjects
Commission for Christiansborg · Sojourn in Denmark, 1819-20 · Amanuenses
Persons
C.W. Eckersberg · Peder Malling
Last updated 08.10.2014 Print