The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 942 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Efter 28.7.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men det må være fremsendt efter Scheels brev til Thorvaldsen 28.7.1810, da Thorvaldsens brev er svar på dette.

Poul Scheel [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen svarer på lægen Poul Scheels afbestilling af busten af fødselslægen Mathias Saxtorph. Han beklager, at Scheel fejlagtigt er blevet informeret om, at busten ikke er påbegyndt. Den har tværtimod stået færdig længe, og Thorvaldsen forklarer, hvorfor han ikke har sendt den til København. Han mener at have opfyldt bestillingen. Afslutningsvis bemærker han, at det går ham godt i Rom og sender hengivne hilsener.

See Original [Translation]

Kiære gode Ven! Saa kiært det haver været mig at see Brev fra Dem som saa venskabelig spørger til mit Befindende[,] saa giør det mig i midlertiid undt at erfare at De saa urigtig er bleven underrettet om Sal: Saxtorpts Byste – maaske denne urigtige Underretning maa have til Aarsag: at De har savnet Brev fra mig; Nevnte Byste blev strax udført efter Deres Bestilling og altsaa har staaet siden hin Tiid færdig i mit Værkstæd med tilhørende Pedistal – hvorfore ieg ikke haver hiemsendt Samme er: fordi ieg troede at forlade Rom og vilde da efter Aftale saa som Lades Kaaberstik fandtes utilstrækkelig retusere det i Kbhvn; senere har ieg immer ventet at kunde skikke Samme tillige med andre mine Arbeider til Kiøbenhavn, men saaledes ventende paa Lejlighed kom den uventede Krig og Søetransporten afskiæres Danemark; Jeg har følgeligen troet at Transporten tillands for et eneste Byste vilde blive for kostbar; naar Samme ikke kunde skikkes tillige med andre Arbeider af Værdi. Desuden for at afsendes til lands udfordres Adresse paa en Mand i Hamburg – som af Dem bemyndiges til at betale Omkostningerne fra Rom dertil og siden igen derfra besørger det til Khvn –
Jeg tror her ved Kiære Ven! at have meddeelt Dem den ønskede Efterretning: hvoraf De behagelig erfarer, at ieg paa det nøyeste haver opfyldt vores Aftale Sal S Byste angaaende.
Hvad mig selv angaar bør ieg /med Hensyn til vores krigerske Periode hvor ved Kunsten kommer i Forglemmelse/ kalde mig lykkelig; at ieg til nu ikke har mangletr Arbeide – Men om nogen Kunstner kan glæde sig ved at tænke Fremtiiden vil Tiiden lære. – Lev vel og lykkelig – kiære Ven, og erindre Dem undertiids Deres ganske hengivne

General Comment

Dette udkast til et brev kan ikke bekræftes at være afsendt. Tværtimod fremgår det af brevet fra Scheel antagelig september 1810, at subskribenterne ikke har hørt fra Thorvaldsen i fire år. Måske har koncepten været formuleret så sent, at Scheels næste brev er kommet afsendelsen i forkøbet. For yderligere informationer om Saxtorphs buste, se referenceartiklen herom.

Archival Reference
m28, nr. 123
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Replies to Reminders
Persons
G.L. Lahde · Mathias Saxtorph
Works
Last updated 30.10.2015 Print