The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 905 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.
Poststemplet: “DECIMES”, “113 LIVOURNE”

9.3.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigr / Sig Cavaliere Alberto Thorwaldsen / Professore di Scultora nell’accademia / delle belle arte di Copenhagen / a / Roma / Ca[xx]e B[x]rcha[x]io.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 9d Marts 1810

Disse Linier ere blot bestemt til at tilmælde Dem min bedste Thorwaldsen at Hs Majestæt vor allernaadigste Konge har tilskikket mig Decorationen af Dannebrogue Ordenen med Befaling at sende Dem den. Den ankom for en halv time siden; men De faaer den ikke førend paa Mandag fordi jeg vil vejlede Dem i Deres Svar til Ordens Capitulet, og de andre Ting som bliver fornøden at iagttage, da jeg kiender Titulaturen og Formaliteterne bedre end De, som ville have været i største Forlegenhed om jeg ligefrem havde skikket Dem Depecherne og Decorationen som er meget vakker. Et smukt Emailleret [?] Kors af Guld med Indskrivning, Gud og Kongen, hængt ved et vidt moiret [?] Baand med Røde Kanter. Det bæres i Knaphullet paa Hjertet. De kan ikke troe hvor glad jeg er, og at man hædrer min fortjente Ven Thorwaldsen, er som om man hædrede mig selv. Det vil giøre en god virkning paa det Italienske Publikum især i vore Tider.

Bed Hoyer for Guds Skyld at tilgive at hans Breve ere ubesvarede; men jeg har ikke forsømt at skrive for ham til Indflydende Mænd i Kjøbenhavn. Men for at skrive til Akademiet som jeg agter at giøre maae jeg have et Brev fra Hoyer som jeg skal paa kraftigste understøtte; men han maae bede og ikke fordre; thi Hoyer har begaaet deri en Forseelse at han ikke har taget hans Quartaler naar de var forfalden; derved har han foraarsaget et Tab af meer end 5 a 600 Rd formedelst at Coursen er imidlertid saa skrækkelig siunken.

Lev vel. Bed Hoyer at skrive til Akademiet jo før jo hellere, og at forestille paa bedste Maade sin Trang –

Deres oprigtigste Ven
B[aron] Schubart

Hoyer[s] Beregning medfølger.

Archival Reference
m2 1810, nr. 6
Last updated 07.01.2013 Print