The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1963 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

1.8.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen is grateful for the commission for the Alexander Frieze and two caryatids for Christiansborg Palace.

See Original [Translation]

Rom den 1e August 1818

Jeg har med største Glæde modtaget den Skrivelse som den Kongelige Bygnings Comission har beæret mig med, under den 20 af f.M. Intet i Verden kunde være mig mere smigrende, og tillige behageligere end at beskiæftige mig for min Konge, og mit Fædreneland, og den Maade paa hvilken Hs Majestæt har værdiget at antage det Forslag, som Hs Excellence Geheim Raad Baron v Schubart giorde paa mine Vegne til Hs Høyhed Prinds Christian, opfylder mine kiereste Ønsker.
Desværre traf Comissionens Brev mig Syg, men dette Brevs Indhold har opmuntret mig, og jeg vil ufortøvet begynde paa dette betydelige Arbeide som Hans Majestæt har bestilt hos mig. Til Cariatiderne har jeg to skiønne Stykker Marmor, og paa disse skal strax blive begynt, til den store Fris har jeg skriven til Cararra om det fornødne Marmor, saa jeg haaber at kunde fuldføre dette Arbeide i tre Aar, og hvad Betalings Terminerne angaaer, da kan disse fastsættes efter Kongens og Comissionens Velbehag. Da nu den Godde Baron v Schubart har betroet mig at han har ansøgt om en Kongelig Tilladelse, at tilbringe næste Vinter i Kiøbenhavn, og tillige har foreslaaet mig at have den Glæde, i hans Sælskab at giøre en kort Reise til Fædrenelandet, saa har jeg med største Fornøyelse dette hans Tilbud antaget for endnu engang føren jeg døer, at giensee mine Danske Venner, og det Kiære Fødeland. Jeg vil imidlertiid foranstalte alt til at ingen Tid tabes her i mit Værksted, og at dette saavel som flere betydelige Arbeider som jeg har under Hænder kan gaae deres Gang som om jeg selv var tilstæde.

Jeg beder Comissionen at være fuldkomen overbeviist om, at ved at antage det bestilte Arbeide, i et Øyeblik hvor jeg har saa mange og saa vigtige under Hænder, har jeg ingen anden Hensigt, end den at kunde overbevise min Konge og mit Fædreneland om, hvor inderlig jeg er Dem hengiven, og hvor gierne jeg ønsker at Dannemark maatte besidde mit yndlings arbeide. Jeg skal udføre noget som kan være værdigt at pryde vor skiønne Konge Borg

ærbødigst
A Thorvaldsen

General Comment

There are three drafts of this letter:

  • First draft in his own hand dated 1.8.1818.
  • Second draft in his own hand dated 1.8.1818.
  • Third draft written by a copyist dated 1.8.1818.

Archival Reference
m28, nr. 12
Document Type
Document, autograph
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 377-379.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Commission for Christiansborg · Purchase of Marble · Journey to Denmark, July-October 1819 · Thorvaldsen's Illness 1818 · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments
Persons
Christian 8. · Frederik 6. · Herman Schubart
Works
Last updated 19.02.2020 Print