The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 353 of 10247
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Medio april 1804 [+]

Dating based on

Brevet er skrevet efter Thorvaldsens modtagelse af brevet fra Fonden ad usus publicos, der er dateret 6.3.1804, men først approberet 14.3.1804 og derefter afsendt fra København. Regner man en brevekspeditionstid på minimum 14 dage og antagelig mere (se referenceartiklen om postekspeditionstider), må Thorvaldsen have modtaget Fondens brev i begyndelsen af april 1804. Hertil kommer, at Thorvaldsen skriver, at han “med første Post” vil svare Fonden. Hans svarbrev er datereret 24.4.1804, og da det af nærværende brevudkast fremgår, at han svarer Schubart, før han skrev tilbage til Fonden, må dette brevudkast til Schubart være skrevet medio april 1804.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen writes that he has received a grant of 300 rix-dollars from the Danish King. He thanks Schubarts for having supported him. Thorvaldsen’s health has been so poor that he has hardly been able to work, and he has only recentlybeen strong enough to finish some works. His doctor has recommended him to travel, and in the near future he plans to go to Naples with Count Moltke, who has commissioned a Bacchus and an Ariadne from him.

See Original [Translation]

Med denne Post har jeg modtaget et Brev, der har gjort mig usigelig megen Glæde og, giver mig den bedste Forventning for en lykkelig Fremtid. Man har ej blot værdiget det lidet jeg har kunnet frembringe i Kunsten en Opmærksomhed, der langt overgaaer mine dristigste Forhaabninger, men endog forskaffet mig Hans Kongelige Høyhed Kronprindsens Velvellie, og gjort Forestilling om mig til Hans Majestæt, som har ladet mig tilkjændegive sin Naade og Tilfredshed og tilføyet en Gave af 300 rd.
Det kan kun være Dem, ädleste Hr Baron! paa hvis store Godhed milde Omdømme jeg har havt saamange Prøver at jeg skylder denne Lykke. Vær forvisset om, at det altid skal blive min innigste Bestræbelse at fortjæne saa megen Godhed. Med første Post tænker jeg at tilkjendegive at bevidne min aller underdanigste Taknemmelighed for Commissionen.
Men allerførst maa Deres Exelenz tillade mig at takke Dem, som den første Aarsag. –
Med mit Helbred gaaer det maadeligt. Jeg har længe været plaget af henfaldet i en Følesløshed, saa jeg saa godt som ikke kunde arbejde; nu har jeg begyndt igjen at faee nogen Lyst dertil, og har faaet Modellen til Greve Bernstorfs Buste, og Greve Moltkes og og nogle andre Modeller færdige. Men Arbejdet griber mit Nervesystem altfor voldsomt an. Doctoren og alle mine Venner raade mig at gjøre en Rejse. Jeg tænker derfor at modtage Greve Moltkes saa gode Tilbud, at følg[e…] for hvem jeg skal gjøre[...] som har bestillt en Bachus og en Ariadne hos mig, til Neapel. Det eneste som her holde mig[...]
Da Deres Exelens med saa megen Godhed indbød mig, afholdt Prindsesse Gallizin mig, som var den første der bestilte noget Arbejde hos mig efter Deres Exelens. Nu er jeg igjen saa lykkelig at Greve Moltke, af hvem jeg har nydt særdeles megen Godhed i denne Vinter, og som har bestillt en Bacchus og en Ariadne hos mig, vil tage mig med til Neapel. Det eneste som holdt mig tilbage var Tanken, at det jeg maaske ved at blive her kunde finde Lejlighed til ved en eller anden liden Tjæneste at vise min Erkjændtlighed mod Deres Ex. En Lejlighed jeg paa ingen Maade ville undgaae lade unyttet. Men da det endnu gaaer an at jeg kommer til Neapel nogle Dage før end De tager [...]

General Comment

Draft letter in an unknown hand. Fragment. There is an even smaller fragment of the same letter by Thorvaldsen himself.

Archival Reference
m28, nr. 116
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis NN [+]

Comment on amanuensis

Koncipisten er endnu uidentificeret, men kaldes af hensyn til senere sammenligning nr. 2. Koncipisten er identisk med den hånd, der hjalp Thorvaldsen med brevudkast af medio april 1804 til Fonden ad usus publicos.

Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 219-220.
Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons · Letter of Thanks from Thorvaldsen · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Illness 1803-04 · Thorvaldsen's Works, Commissioning
Persons
Christian 7. · Frederik 6. · Jevdokija Ivanovna Golitsyna · Heinrich Kohlrausch · Adam Gottlob Detlef Moltke
Works
Last updated 24.04.2015 Print