The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6574 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt segl med prikmønster.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 18 Nov. 34. og ROMA 1 DEC. 1834

15.11.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: A / Monsieur le Chevalier Thorvaldsen, Conseiller d’Etat de Sa Majesté le Roi de Danemarc / Commandeur de l’Ordre de Danebrogen & & / Rome / franco 12x

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original
Høivelb. Hr Etatsraad Thorvaldsen. Kiøbenhavn, d. 15 Nov 1834.


Høistærede Ven!

Paa mit Forslag udsat den herværende Konstforening i forrige Aar en architectonisk Opgave, nemlig: “at benytte de endnu staaende Partier af Fredrikskirken (Jardins Marmorkirke paa Amalienborg) for deraf at udvikle og fuldende en architectonisk Composition, og tillige i Forening dermed at benytte Pladsen”. Til at løse denne Opgave indløb kun eet Forsøg, men dette, bestaaende af otte Tegninger, har vundet Censorernes Bifald. Forfatteren er Professor Hetsch. Hans Idee gaaer ud paa at anvende bemeldte Levninger til at opføre et Museum for Sculpturarbeider. Bedømmerne vare: som Architecter: Bygmester Friis, og Ingenieurobrist Quaade, som Kunstkiendere: Baron Rumohr og Professor Hoyen, paa Sculpturens Vegne: Prof. Freund, og som Opgavens Foranlediger var jeg anmodet om at tiltræde. Seer De nu, gode Etatsraad, det er det første Skridt til at faae et musæum Thorvaldsenianum i Stand. – Bindesbøll, som nu er i Rom, havde forresten allerede i Sommer en Composition færdig i samme Øiemed. – Nu er det vist nok hert[i]l lettere, at levere Tegninger og Udkast, end at skaffe Fonds tilveie til at opføre Værket; men ogsaa hiint er nødvendigt, ligesom det overhovedet for Sagen er gavnligt, at den bestandig paatænkes.

Men skal enten det ene eller det andet Forslag, eller maaskee et ganske nyt realiseres, saa maae vi have Mesteren for Kunstsagerne hos os. At bringe min høistagtede Ven dette til Gemytte, og gientage en ofte giort Bøn, et ofte fremsat Ønske, at De snart ville komme til Kiøbenhavn, hvor De i mange Henseender kunde gavne Kunsten og dens Dyrkere i Fædrelandet meget, – derfor har jeg meddeelt Forestaaende.
Iøvrigt beder jeg mig bevaret i Deres venskabelige Erindring.

med Venskab og Hengivenhed
Deres Collin

Archival Reference
m19 1834, nr. 68
Subjects
Requests to Come to Denmark (1820-1838) · Thorvaldsens Museum on the site of the Marble Church, proposal for · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Persons
Gottlieb Bindesbøll · Hermann Ernst Freund · Frederik Ferdinand Friis · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · C.F. Rumohr
Last updated 15.03.2016 Print