The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5977 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

29.12.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Christian (8.) Frederik Is pleased that Thorvaldsen intends to come to Copenhagen in the spring of 1833. His coming will be an encouragement to art and to his friends. Both Frederik VI and Christian (8.) Frederik want Thorvaldsen’s rooms and studio at Charlottenborg to be arranged in the best possible way for him. He wants to know when the finished works will be ready for shipment to Denmark and would like the entire Alexander Frieze to be ready. Personally, he wants Thorvaldsen to “try to do everything possible” for the portrait statue of Caroline Amalie in marble to be ready for shipment.

See Original

Kiøbenhavn d. 29 Decbr 1832.

Hr Etatsraad Thorvaldsen! Med særdeles Glæde har jeg af Deres Svarskrivelse til Slotsbygnings Commissionen erfaret at det er Deres fulde Hensigt til Foraaret at foretage Rejsen til Kiøbenhavn.
Jeg giør de varmeste Ønsker for at intet skal hindre Udførelsen af en Rejse som vi ville see imøde med glad Forventning, og som vil tiene til nye Opmuntring for de skiønne Kunster og Deres Venner i Fædrenelandet. – Hs. Majestæt Kongen ønsker ligesaameget som jeg at alt skal indrettes saaledes at Deres Ophold her ret kan være Dem behageligt, og naar jeg forud erfarer Tidspunktet De agter at gjeste os skal vist alt og navnlig Deres Bolig paa Charlottenborg med dertil hørende Attelier være i Beredskab til Deres Modtagelse.
Personligen ønsker jeg intet meere end at bidrage til Deres Tilfredshed hos os.
Lige vigtigt ville det være at vide nøjagtigen naar de af Deres Haand færdige Arbejder kunne modtages i den italienske Havn som De maatte angive. Jo flere Arbejder der kunde indsendes jo ønskeligere, og deriblandt synes mig om mueligt hele Frisen, Alexanders Triumf, for at den heelt kunde opstilles i Slottet.
Hvad mit personlige Ønske angaaer at see min Gemalindes Portrait Statue færdig og hidsendt ved samme Lejlighed da er jeg forvisset om at De vil søge at udrette hvad mueligt er for dette Ønskes Opfyldelse.
Jeg seer med Længsel Deres nærmere Yttring i saa Henseende imøde og nævner mig, med særdeles Højagtelse, H. Etatsraad Thorvaldsen, Deres

Min Kone lader
Dem meget hilse
og glæder sig til at see Dem her.

forbundne og velvilligste
Christian Frederik
Archival Reference
m17 1832, nr. 128
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 472-473.
Subjects
Cancelled Journeys to Denmark · Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Portrait Statue of Caroline Amalie · Reliefs, Classical Mythology · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Works, Reminders for · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Caroline Amalie · Frederik 6. · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 25.04.2017 Print