The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4294 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Hansen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er sendt over Hamborg med poststempel fra den 25. september, tillige er det stemplet den 11. oktober. Antagelig er lakseglet skåret ud, da der er et 5 cm kvadratisk hul i brevet.

17.9.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur Monsieur / le Profésseur Thorvaldsen, conseiller d’État / de sa Majesté le Roi de Danmark, chevailler / de dannbrog. x:x: / a Rome

Abstract

C.F. Hansen has read a letter from Hermann Ernst Freund concerning the forthcoming transportation of Thorvaldsen’s art works. He is now worried that Christ in plaster, cf. A82, two candelabra and Baptismal Angel Kneeling, cf. A112, will not be on board the ship Therese when it arrives to Copenhagen spring 1828.

See Original [Translation]

Hoystærede Herr Etatsraad

Meget ærede Ven;

Jeg giver mig herved den Frihed at lade Dem vide at Etatsraad Withs Skib er afgaaet herfra til Algier i forige Uge, og vil i Januari Maaned være i Livorno, for at indtage de Sager, som De hoystærede har haft den Godhed at sende fra Rom der hen, for at bringe dem hertil. Jeg blev meget bedrøvet da Prinds Christian Sagde mig at have faaet Brev fra Freundt der underrettede ham om at vie kunde vente med Withs Skib de 12 Apostler til Frue Kirke i Gibs, samt de 2de. Cariatider i Marmor til Slottet, mens meldte intet om Christus Figuren i Gibs, ey heller om de 2de Candilabre og Daaben, hvilket alt er høyst nødvendig førend Kirken kan komme i Brug. Naar De altsaa min Ven vil unde en Gammel Veteran, der snart maa forlade denne Verdens skue Plads den Glæde, at se det af sine Arbeider ferdig, der har den Lykke at Prydes med saa vigtige Arbeider af Deres Mesterhaand, Saa Glæd mig med den Efterretning, at ieg kan vente samme med dette Skib. Jeg yttrede nylig min Fryt for Kongen, om sammes Udeblivelse, da Freund ey havde nævnet disse Ting, Og allerhoysamme befalede mig at melde Dem hvor kiært det vilde være ham, at faa samme, for at kunde faa Kirken i Brug, da der er truffet saadan Foranstaltning, at naar vie senere er saa lykkelig, at faa Christus Figuren i Marmor, saa kan samme uden Vanskelighed omskiftes, og min Glæde vilde være fuldkommen, naar ieg kunde opleve dette Oyeblik, da vær Aar, ja vær Maanet er at ansee som Tilgift, naar man har oplevet det halvfiersendstyvende Aar.
Den af Dem saa ypperlig udtænkte Prydelse af Kirkens Portal, maa ieg nok lade mig noye med at see i Indbildning. Imidlertid kan ieg dog melde Dem, at ieg har været betænkt paa, hvorledes Basrelieffen i Frontongen af tynd Bronce kunde anbringes, saa at Gesimsen ey vilde lide af lasten.
De 2de. Basrelieffer, Daaben og Nadveren, har Skibet faaet med, tillige med den ommelte Kasse med Bøger.
Formodentlig kommer den Dem af Navn vist ey ubekiendte Herr Schlick til Rom, han har været her igien, og giordt Blæst paa nye nu er han Reist til Paris, og det heder at naar han først har Beæret det Franske Akademie med sin nærværelse, vil han Reisse til Rom. Jeg haaber han vil være noksom bekiendt der, saa det ey vil være saa let at føre Academiet St. Luca, der ved saa mange leyligheder har vist at hævde sin Agtelse, bag Lyset, som det har været tilfældet ved det Pariser.
Mange Hilsener fra Malling og Hetsch, samt mine Børn, og i sær fra mig, der med sand og skyldig Hoyagtelse har den Ære at forblive

Kiøbenh. den 17de Septemb. 1827

Deres ganske hengivne Ven og Tiener

CF Hansen

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m12 1827, nr. 113
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Commissions, not Accepted and Unrealized · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Académie Royale des Beaux-Arts · Accademia di San Luca · Christian 8. · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · G.F. Hetsch · L.N. Hvidt · Peder Malling · Benjamin Schlick
Works
Last updated 22.05.2019 Print