No. 4323 af 10318
Afsender Dato Modtager
C.F. Hansen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet er sendt over Hamborg med poststempel fra den 25. september, tillige er det stemplet den 11. oktober. Antagelig er lakseglet skåret ud, da der er et 5 cm kvadratisk hul i brevet.

17.9.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur Monsieur / le Profésseur Thorvaldsen, conseiller d’État / de sa Majesté le Roi de Danmark, chevailler / de dannbrog. x:x: / a Rome

Resumé

C.F. Hansen har læst en underretning fra Hermann Ernst Freund angående den kommende hjemsendelse. Han er nu bekymret over, om Kristus i gips, jf. A82, to kandelabre og Dåbens engel knælende, jf. A112, vil være at finde på handelsskibet Therese, når det vender hjem til København i foråret 1828.

Se original [Translation]

Hoystærede Herr Etatsraad

Meget ærede Ven;

Jeg giver mig herved den Frihed at lade Dem vide at Etatsraad Withs Skib er afgaaet herfra til Algier i forige Uge, og vil i Januari Maaned være i Livorno, for at indtage de Sager, som De hoystærede har haft den Godhed at sende fra Rom der hen, for at bringe dem hertil. Jeg blev meget bedrøvet da Prinds Christian Sagde mig at have faaet Brev fra Freundt der underrettede ham om at vie kunde vente med Withs Skib de 12 Apostler til Frue Kirke i Gibs, samt de 2de. Cariatider i Marmor til Slottet, mens meldte intet om Christus Figuren i Gibs, ey heller om de 2de Candilabre og Daaben, hvilket alt er høyst nødvendig førend Kirken kan komme i Brug. Naar De altsaa min Ven vil unde en Gammel Veteran, der snart maa forlade denne Verdens skue Plads den Glæde, at se det af sine Arbeider ferdig, der har den Lykke at Prydes med saa vigtige Arbeider af Deres Mesterhaand, Saa Glæd mig med den Efterretning, at ieg kan vente samme med dette Skib. Jeg yttrede nylig min Fryt for Kongen, om sammes Udeblivelse, da Freund ey havde nævnet disse Ting, Og allerhoysamme befalede mig at melde Dem hvor kiært det vilde være ham, at faa samme, for at kunde faa Kirken i Brug, da der er truffet saadan Foranstaltning, at naar vie senere er saa lykkelig, at faa Christus Figuren i Marmor, saa kan samme uden Vanskelighed omskiftes, og min Glæde vilde være fuldkommen, naar ieg kunde opleve dette Oyeblik, da vær Aar, ja vær Maanet er at ansee som Tilgift, naar man har oplevet det halvfiersendstyvende Aar.
Den af Dem saa ypperlig udtænkte Prydelse af Kirkens Portal, maa ieg nok lade mig noye med at see i Indbildning. Imidlertid kan ieg dog melde Dem, at ieg har været betænkt paa, hvorledes Basrelieffen i Frontongen af tynd Bronce kunde anbringes, saa at Gesimsen ey vilde lide af lasten.
De 2de. Basrelieffer, Daaben og Nadveren, har Skibet faaet med, tillige med den ommelte Kasse med Bøger.
Formodentlig kommer den Dem af Navn vist ey ubekiendte Herr Schlick til Rom, han har været her igien, og giordt Blæst paa nye nu er han Reist til Paris, og det heder at naar han først har Beæret det Franske Akademie med sin nærværelse, vil han Reisse til Rom. Jeg haaber han vil være noksom bekiendt der, saa det ey vil være saa let at føre Academiet St. Luca, der ved saa mange leyligheder har vist at hævde sin Agtelse, bag Lyset, som det har været tilfældet ved det Pariser.
Mange Hilsener fra Malling og Hetsch, samt mine Børn, og i sær fra mig, der med sand og skyldig Hoyagtelse har den Ære at forblive

Kiøbenh. den 17de Septemb. 1827

Deres ganske hengivne Ven og Tiener

CF Hansen

Generel kommentar

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Arkivplacering
m12 1827, nr. 113
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Bestillinger, ikke antagne og urealiserede · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Presentskibe og tributbetaling til Barbareskstaterne · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsens værker, fragt af · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Académie Royale des Beaux-Arts · Accademia di San Luca · Christian 8. · Frederik 6. · Hermann Ernst Freund · G.F. Hetsch · L.N. Hvidt · Peder Malling · Benjamin Schlick
Værker
Sidst opdateret 22.05.2019 Print