The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 434 of 10246
Sender Date Recipient
Nicolai Abildgaard [+]

Sender’s Location

København

31.1.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Abildgaard discusses the payment for the transportation of the crates Thorvaldsen has sent to Copenhagen. The marble busts of Agrippa, A759, and Cicero, A760 and A761 have not been sold. They are in Abildgaard’s possession while the bust of A.P. Bernstorff is in the care of C.D. Reventlow. Abildgaard inquires how much he has to pay for the busts of Homer, A751, and Raphael, A752. Thorvaldsen’s copy of Pollux has been damaged during transportation to Copenhagen. Abildgaard commissions a portrait bust of Jacob Baden, A863.
He asks if Thorvaldsen intends to stay in Rome. If not, he will provide a residence and a studio for Thorvaldsen at the Royal Academy. Thorvaldsen will soon receive commissions for Christiansborg Palace. Abildgaard wants to know how Thorvaldsen’s father may be supported.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn 31te Jan. 1805.

Gode Ven!
for længe siden havde ieg ønsket at kunde besvare Deres seneste af 6te Augusti f.a. men da der til denne Dag ingen har indfunden sig med nogen anviisning fra Dem, har ieg icke kundet betale noget ifølge Deres forlangende. Dog skulde ieg ønske De vilde underrette mig om, hvormeget ieg skal betale, da man ellers kan kræve af mig, hvad man finder for got. Deres hiemsendte gruppe af Bachus og Ariadne har Academiet betalt fragt for, og Rothe har betalt 62 rd i fragt for hans Faders Buste, og for det øvrige har ieg betalt fragt og omkostninger, men hvad ieg har betalt, veed ieg icke mere, da ieg icke har tænkt mig nogen gotgiørelse, alt hvad der staar i min magt har ieg giort, og skal bestandig giøre for Dem. Den Portefeulle med Kobbere De skriver om har ieg ladet efterspørge, men icke faaen, eijheller den Bog med Raderte Landskaber. alle Deres Buster staar hos mig endnu lige som ieg fik dem, untagen Bernstorffs, som ieg har laant til Grev Reventlow, i haab om, at flere saa den i hans Stue end i min, og at De følgelig kunde faa den betalt, men Bernstorff lever icke mere, hans Buste er altsaa ligegyldigt og den er hos Reventlow endnu. men Rothes Buste hvad skal den koste, saa vil ieg tale med Sønnen derom for at faa den betalt, og lad mig vide hvad ieg skal betale for Raphael og Homer De har haft det Venskab at sende mig. at den store Kasse med Deres Kopie efter en af figurerne paa Monte Cavallo var aldeles sønderslagen, har De formodentlig erfaret ved Hornbec. imidlertid staa alt som ieg modtog det. ieg har med en leutnant som Kronprindsen lader Reise til Rom, for at blive Maler, sendt Dem en Masque og et Malet Portrait af avdøde Professor Baden, hvor af man ønskede en Buste i Marmor, men man vilde gierne vide, hvad den skal koste.
Nu noget andet, tror De at blive bestandig i Rom, hvad De svarer mig herpaa bliver imellem os. ieg har haft den Tanke, at naar Weidenhaupt Døer, som nu er meget svag, da at see om ieg kunde forbeholde Dem hans boelig og Værksted til De engang kom hiem. troe icke, at Italien bliver, hvad den nu er, og De kunde moske blive nødt til at gaae derfra, mig synes det var i alle tilfælde got at have mere end et tilflugtsted, De maa jo og blive gammel om De lever, og hvad da. imidlertid er det avgiort at De skal giøre nogle Statuer i Rom til Slottet, hvortil De i dette Aar vil faa Ordre. imidlertid vil ieg bede Dem overveje mit venskabelige forslag.
Var det icke muligt, da De er bekiendt i Carara at ieg derfra kunde faa omtrent 20 kobik fod hvid Marmor en quareé hvoriblandt stycke af 4 a 5 fods lange, der sendes til Justisraa Frisches Commissionair i Livorno, som Hornbec kiender, da saa snart ieg imodtager et beviis for at det til vedkommende er avleveret skal betale hvad det koster uden ophold.
Hvad giør man ved Deres Fader. ieg har i flere Aar understøttet Deres Moder naar hun trængte til min Hielp og endelig betalt hendes Begravelse, og Deres Fader er endnu i samme tilstand, og hielper ham, med hvad ieg nogenlunde kan, men De vil selv indsee at denne Hielp er utilstræckelig, svar mig ligesaa venskabelig her paa som ieg skriver i denne anledning, De veed det kommer icke videre, imidlertid skal ieg med fornøyelse giøre alt hvad ieg kan. at det er mig en sand glæde at see og erfare De er bleven en udmærket duelig Konstner, og at det gaar Dem vel, behøver ieg vel icke at forsikre Dem om. glæd nu snart Deres ærlige ven med et par ord

Abildgaard

[tilføjet i margen:] Hils alle, som vil Hilses.

Archival Reference
m1 1805, nr. 1
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 4-6.
Subjects
Commission for Christiansborg · Gotskalk Thorvaldsen's Admission at Vartov 1805 · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1798 and 1802 · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Artistic Environment in Copenhagen · Portrait Busts, Historical Persons · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen and Raphael · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Parents · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Copies after Antiquity
Persons
Jacob Baden · A.P. Bernstorff · Frederik 6. · H.M. Frisch · Christian Hornbech · Christian Ditlev Reventlow · Andreas Bjørn Rothe · Tyge Rothe · Carl Christian Seydewitz · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen · Andreas Weidenhaupt
Works
Last updated 29.01.2018 Print