The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4039 of 10246
Sender Date Recipient
Kirkebygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med et L og et uidentificeret motiv.

28.11.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Cavallier Alberto Thovaldsen / Scultore celebre / Palazzo Tomaso, Via Sistina / a / Roma
Tilskrift: Til / Hr Etatsraad og Professor Thorvaldsen / Ridder af Dannebrog og af Jern-/Krone Ordenen
Poststempel: DANNEMARCK PAR HAMBOURG

Abstract

The Building Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen, is looking forward to receiving the sculptures for the church. They want to know how much it will cost to pack and ship the works to Leghorn for the planned transportation to Denmark in the spring of 1827.

See Original

Naar Hr. Etatsraaden modtager disse Linier, vil De efter al Formodning allerede have erholdt Brev fra Commissionen for Christiansborg Slot hvilket Brev med sidste Post herfra er afgaaet.
Det vil have underrettet Dem om, at Hans Majestæt Kongen allernaadigst har befalet, at i næste Aar skal udsendes en Fregat til at afhente fra Livorno de af Hr: Etatsraaden forfærdigede Kunstsager, som ere bestemte til Christiansborg Slot og til Frue Kirke her i Staden, og at denne Fregat skal være færdig til herfra at afgaae ved Fartens Aabning.
Med ovenmeldte Brev fra Slots Bygnings Commissionen fulgte tillige et Brev fra mig undertegnede Hansen, hvori jeg yttrede mig om det Specielle, som kunde angaae Kunstarbeiderne for Frue Kirke.
Undertegnede Commission, som ved denne Leilighed med Høiagtelse tilbyder Hr: Etatsraaden sin venskabeligste Hilsen, har til Indholdet af ovenmeldte tvende Breve dette at tilføie, at den paa det Bedste anbefaler Kirkens Sag med Hensyn til de for den bestemte Kunstarbeider til Deres Omhu og Forsorg, og glæder sig ved at kunne see den Tid imøde, da Kirken, som nu er istand til at modtage og prydes med de Skatte, som fra Deres Mesterhaand kunne ventes, derved vil blive et Mindesmærke baade for Deres sjældne Kunst og for Deres ædle Iver til at tænke og virke for Fædrenelandet og dets Ære.
Man er forvisset om, at ligesom Kirken vil have sine Hovedprydelser fra Deres Mesterhaand alene, saa vil den ogsaa blive i Norden et værdigt Minde om Deres udmærkede vidtomfattende Talenter.
I Henseende til Omkostningerne, som De formoder at kunne medgaae til Indpakning og Forsendelse til Livorno af de for Kirken bestemte Kunstsager, saavelsom hvad angaaer anden Pengesag disse Kunstsager vedkommende, da udbeder Commissionen sig Hr: Etatsraadens Yttring i behageligt Svar jo før jo hellere, paa det at man her ved Anviisning eller paa anden Maade kan foranstalte det Fornødne.
Commissionen for Frue Kirkes Gjenopbyggelse den 28 Novbr. 1826.

Malling CF Hansen Lassen

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m11 1826, nr. 83
Thiele
Omtalt hos Thiele III, p. 293.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Frederik 6. · C.F. Hansen · Caspar Friderich Lassen · Ove Malling · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 27.04.2015 Print