No. 937 of 10318
Sender Date Recipient
Hans West [+]

Sender’s Location

Rom

7.7.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Christian 8.
Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Rom, 7.juli 1810.

Naadigste Herre. Hvor gierne vilde jeg ikke takke Deres Høihed for Deres bevaagne Skrivelse af 7. f. M. ved en underholdende Udsigt over Gienstandene her; men jeg er ikke skikket til at samle dem; thi jeg har faa Øieblikke, der ikke ere ledsagede med Smerter, og disse forenede med Eensomhed, 600 Mils Afstand fra sit Hiem, Udsigt af en mørk Fremtid, Giroco Vinden, som neppe lader een aande og meget mere forplumre ganske mine Koncepter.
... Saadan er min Tilstand, saa at Mismod lettelig træder til og giør mig det umuligt at forlade Roms i det ringeste for fremmede usunde Luft for at søge Neapels Søeluft, Bade og den berømte Dr. Meyer. Imidlertid er min Gikt meget mildere, da jeg ved at holde mig hiemme undgaaer Forkiølelser, men det andet Tilfælde er tilstrækkeligt, og hvad enten det skyldes til den stærke Hede og Echaufement eller til standsede Hæmorrhoider, saa er Udsigten lige mørk. Jeg nyder altsaa ikke Roms Herligheder, mindre det selskabelige; thi om jeg kan røre mig en Time inden Solens Nedgang, da er det alt. Jeg tog mig den Frihed at tilskrive Deres Høihed med Kam. Raben, hvilket jeg haaber er tilhændekommet. De vil da og see en Prøve af Høyers Arbeider; jeg har ladet ham give mig en Beregning over Transport Omkostningerne af hans Sokrates. Expediteuren har giort et Overslag, at det vilde koste 70 Piastre herfra til Hamburg, en Piaster er omtrent en Specie. Høier takker Deres Høihed underdanigst for Deres Beskyttelse, hvilken han allerede føler i et Brev, som han igaar modtog fra Academiet. Han er nu snart færdig med en liggende Venus i naturlig Størrelse. Den flittige Lund stræber at fuldføre sit store Malerie, inden han i August tiltræder sin Hiemreise i Selskab med Frue Bruun, der er meget lidende af Smerter i Hovedet og øret, saa at hun er næsten stokdøv, og som har det Uheld, at hendes troe Kammertiener ikke kan ledsage, fordi hans Kone, som er hendes Kammerpige, befinder sig frugtsommelig, saa at han ikke vil forlade sin Kone i disse Omstændigheder. Fru Bruun saa sygelig, som hun er, har derfor ikke tordet tiltræde saa lang en Reise med sin vakre Datter Ida, uden nogen Beskyttelse, og oppebier saaledes Lund til med. Aug., da han har lovet at være færdig. Han vil blive en god Lærer ved Academiet, da han har den Gave at kunne communicere; han har desuden en god Deel Tegninger efter de gamle Mestere, som vil blive ham meget nyttige som Lærer. Wahl er der nok ingen Haab om. Han blev flyttet fra Montenero til Pisa for at være under Lægens umidelbare Øine, men man havde intet Haab. Stub arbeider meest for Portraitet, er vist ikke uden Talent, men har forsømt, som jeg saa tit sagde ham i Kbhvn., at tegne efter gode Mestere, saa at han maattet giøre her, hvad der burde have været giort, inden han kom hid. Man vil strax skrive Bøger, inden man faaer fuldendt sine Læreaar, men han er et vakkert og flittigt ungt Menneske, har og malt en Amor, der holder en Sommerfugl efter Thorwaldsens Tegning. Som Portraitet saaledes bliver hans egentlige Fag, saa har jeg søgt at bane ham en anden Vei til at blive nyttig for det Almindelige saavelsom for sig selv, hvortil hans Forfatterlyst og ædle Selvfølelse vel i Begyndelsen havde at indvende, men ved nærmere Overlæg fandt tienlig; det nemlig at lære hos den store Mester Palmaroli at restaurere. Som jeg allerede nøie kiender denne Kunstner, der har aftaget det store Fresco Malerie af Volterre, for hvilket Keiseren giver ham 1000 Piastre, der har istandsat Lucien Bonapartes Galerie og stedse restaurerer for Cardinal Fesch, saa havde jeg allerede modtaget hans Løfte at ville veilede Stub og betroe ham sine arcana saavel i Fremgangsmaaden som i den Kunst at luttre og forædle Farverne for at naae de Gamles Reenhed og Kraft, saa at man vanskelig skal opdage, hvor han har retoucheret; dertil kommer, at hans Farver ikke hensættes med Olie som i Frankrig og Nederlandene, men med Vand og Mastic, saa at Farverne ikke kaste sig og giøre Plet, naar Olien indtørrer, men hans Arbeide er tørt strax og kan strax overtrækkes med Vernis. Da saaledes begge nu ere villige, staaer det kun tilbage, at jeg bliver saa vel at kunne bringe Stub til ham. Prof. Thorwaldsen er sand Patriot, ønsker sig ofte i det ringeste for en kort Tiid tilbage til Danmark; men har stedse nye og ufuldendte Arbeider, som holde ham. Hans 4 Basreliefs til Slottet blive heel prægtige. Han overtræffer meget Canova i Stiil. Nu tegnes hans Døbesteen af de berømte Brødre Riepenhausen for at stikkes. Hans colossalske Buste, som jeg har bestilt, er nu afstøbt i Gibs og vil snart udarbeides i Marmor. Noget saa udtryksfuldt, saa ligt, saa kraftigt har De aldrig seet, naadigste Herre, det er en Jupiters Blik, og det er Kiød. Fyrst Poniatowsky, der kom og saae til mig, da jeg ei kunde imodtage hans Indbydelse, og gik efter min Tilskyndelse op til Thorwaldsen for at see dette Mesterarbeide; han blev saa forundret, at han sendte mig strax Architecten Antonini for at bevidne mig, at han kiendte intet nyere saa kraftigt, saa skiønt, at det var Antiken værdigt. Et saadant Vidnesbyrd af en saadan Kiender er noget værdt. Om ikke Thorwaldsen havde saa meget ufuldendt, og han slider ikke for Penge og Rygte som Canova, men arbeider, naar han har Lyst, og da gaaer det fra Haanden, saa lagde han strax Haanden paa en Gruppe, som jeg har tilraadet ham, hvilken alene vilde være nok, naar udført med hans Aand, til at give ham et Navn, om han ikke allerede havde det, en siddende Jupiter med sin Ørn ved den ene Side og Ganymedes ved den anden, der skienker for ham. Han er mellem Roms egne og fremmede Kunstnere anseet som et af de første Kunst Genier, der lever; men han er reent Natur Menneske, uden Opdragelse, uden at kunne skrive noget Sprog taler han Italiensk, Fransk, Tydsk og Dansk; og Mythologien undtagen læser aldrig andet [end] Genieværker, Peder Paars, Kierlighed uden Strømper og sligt. Han er daglig min Trøster og jeg har hver Dag en Dansk at spise med mig. Med Dags Posten har jeg tilskrev et Hr. Bosschaert i Bryssel og anbefalet J. P. Møller. Jeg er sikker paa, at han vil giøre Alt for ham. Jeg fordølger ikke for Dem, naadigste Herre, at min Plan var at samle mig et Dusin udsøgte Malerier paa mine Reiser, der skulde trøste mig i mine Svagheder og see mig døe, om jeg lever at naae mit kiere Fædreneland, hvor jeg hellere vil pines omringet af Venner end være lindret her uden dem. Jeg attraaer intet i Verden uden Roe og Hiertelighed, og det kan man ikke finde i et omflakkende Liv. Jeg eier nu en Magdalena heel Størrelse nøgen af Albani, troe mig, det er Kiød, et deiligt qvindelig Legeme. Lærred 2 Al. h., l Al. 10 Tom. br. En stor og ædel Madonna med det diende Barn, halv Corpus af Rubens Træe. l Al. 9 T. h., l Al. 6 T. br. Directeuren af Dresdens Galerie, Maleren Grassi tilstaaer, at han aldrig saae Rubens saa ædel, saa sublime. En Madonna della pietá med to opløftede Hænder af Guido L. l Al. h., 19 T. b. et guddommeligt Hoved efter Niobes Gruppe, kiøbt i Bologna, saavelsom en siddende Madonna heelt Corpus, der gives Jesus med et Kors i Haanden til en Capuciner af Tizian l Al. 4 T. h., 19 T. br. Et lidet Landskab med en Hyrde og en Hiord af Georgione (rar) L. 16 T. h., 12½ T. br. I Florents kiøbt. Il salvatore, Frelseren i Getsamene Have; blot Hoved af Carlo Dolci L. 15½ T. h., 13½ T. br. Mater dolorosa Pendant til forrige, disse to Stykker ere bekiendte i Florents for C. Dolcis skiønneste Product, og hverken noget Galerie i Rom eller Museum Napoleon eier noget af ham, der kan maale sig hermed. En Søehavn med en volcansk Øe med mange antike Taarne og Bygninger af Salvator Rosa L. 18 T. h., l Al. br. Af lige Størrelse, Pharao, der hører Joseph udtolke sin Drøm af Nicol. Poussin efter Raphael i Logerne, et kostbart Stykke i Stiil og Udførelse, bedre end Raphaels Elevs Arbeide i Logerne. En liden Madonna med Barnet af Schidone, hvis Arbeider ere høist sieldne. T. 1l. T. h., 8 T. br. Et nydeligt allegorisk Stykke, en staaende Diana og siddende Mandsfigur i et yndigt Landskab med 4 Amoriner af Albanis Discipel Carlo Cignani. L. 10½T. h., 8½ T. br. Og nu kommer Perlen. Madonna (hele Figurer) bekronet i Himmelen af Fader og Søn, den hellig Aand svævende over hende i en Gloria omringet af himmelske Musici, Engler og Engle Hoveder i alle Kroge, 54 i Tallet, af den sieldneste Mester Dominichino giordt paa Kobber kun 11 Tommer i Tvermaal. Fyrst Poniatowsky, der er saa fornøiet med mit Valg, anseer dette Arbeide som en stor Sieldenhed, og Palmaroly erklærer, at han aldrig har seet noget saa fuldkomment saavel i Sammensætning og Stiil som i den fine Udførelse, saa at der ikke er Tvivl om, at han har malt dette underfulde Arbeide som et Studium for en intenderet Plafond, den han ikke har levet at udføre, hvilket baade den runde Form og Lyset i Midten fra Glorien forraader. Endnu af samme Mester paa Kobber blot 11 T. [h.], 8 T. br. to Portraiter ikke mindre udførte. Hans Beskytter Pave Pio 5. Borghese, siddende i heelt Corpus i sin Bærestoel i fuld Costume, og Cardinal Borghese, som hedder Scipione Cafferrelli og blev adopteret Neveu af Paven, hvorved hans uhyre Rigdomme gik over til den Borgheseske Familie, der har brugt dem saavel, at Prinds Aldobrandini Borghese, nu i Paris, har solgt disse hans to Forfædres og Velgiøreres Bijoux [og] Portraits med hans øvrige Samlinger, paa Palaiet nær, som ingen vil kiøbe, og hvor nu Chev. Blakenhagen med Familie fra Riga boer. Men Dominichino var Pave Borgheses Maler og udførte for ham den berømte Dianæ Jagt, som nu hænger i Paris hos Prindsesse Pauline. Her har De nu, naadigste Herre, noget saa nær min Historie, hvortil dog hører, at om jeg lever at naae Fædrenelandet med denne min lille udkaarne Samling, saa skal den ikke sælges efter min Død, men forblive i min Søns Livstid usolgt til en Erindring om mine Glæder og mine Bestræbelser. Jeg savner kun nu en Caracci, af lige Qvalité og saa Punktum. Thi min Lomme kan ikke taale det; jeg har beregnet, at jeg slipper ikke hiem under 24,000 Rd.s Opofrelse paa denne Reise… Vore danske Litterati Brøndsted og Koes, der ved Schubaert have erholdt Pas fra Constantinople at bereise de græske Øer lige [til] Constantinople, ere afgaaede fra Neapel til Otranto for at faae Leilighed til Corfu, ledsagede af 3 Artister, Baron Stackelberg, Liflænder, Maler i Figurer, riig, Landskabsmaler Link fra Nurnberg og Baron Haller fra Wurtemberg, Architect, ogsaa riig. Hvad tør man ikke vente sig af saa oplyste og videlystne unge Mænd, om ikke den onde Feber, Pæst og Fienden knække deres Mod …

General Comment

Brevet er afskrevet fra Linvald & Fabritius, op. cit.

Other references

  • Axel Linvald & Albert Fabritius (ed.): Kong Christian VIII.s breve, 1796-1813, 2. bind, København 1965, nr. 451, p. 162-166.
Subjects
A Free Man. Thorvaldsen's Continuance in Rome · Criticism of Thorvaldsen's Works, Positive · Artistic Environment in Rome · Weights and Measures · Marble Carving · Museums and Art Collections in Rome · Portrait Busts, Contemporary Persons · Cost of Living · Social Life in Italy · Self-Portraits by Thorvaldsen · Statues, Classical Mythology · Thorvaldsen and Canova · Thorvaldsen as Jupiter · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Works, Commissioning
Persons
Carlo Antonini · Wilhelm von Blanckenhagen · Friederike Brun · Ida Brun · P.O. Brøndsted · Antonio Canova · Józef Grassi · C.F. Høyer · Georg Koës · C.G. Kratzenstein Stub · Jakob Linckh · J.L. Lund · J.P. Møller · Stanisław Poniatowski · Brødrene Riepenhausen · Otto Magnus Stackelberg · Bertel Thorvaldsen · Johan Georg Wahl
Last updated 11.04.2021 Print