The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1858 of 10246
Sender Date Recipient
Per Daniel Amadeus Atterbom [+]

Sender’s Location

Rom

16.3.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af Svea, hvori brevteksten er publiceret, se Atterbom, op. cit.

Erik Gustaf Geijer [+]

Recipient’s Location

Uppsala

Abstract

The orientation of the Nazarenes towards the past is explained in terms of a speculative German national character; the French and the English are said to paint complacently. Some imitate individual masters or combine several of them, others copy, and then there are the natural geniuses. The English see Thorvaldsen and Byron as natural geniuses because they appreciate what is full of life and beauty, but they do not appreciate depth.

See Original

Den 16 Mars.

[...]

...[Nazarenerne] återvänder till det sköna och väsentliga i ett längesedan förflutet, hvars herrligaste, men också sista, frukt var den oöfverträfflige Raphael. Att en åsigt, som genom sin motsats till de flesta samtidas begrepp om konst och dess bestämmelse, nödvändigtvis till en början måste yttra sig med ett revolutionerande lynne, först hos tyska konstidkare skulle tändas och utvecklas, följer av den spekulativa, historiska och religiösa rigtning, som är själen i Tysklands nationalbildning. Bland Italienarna ha de hittills blott vunnit en Maltesare till lärjunge. De andra, äfvensom Fransoser och Engelsmän, fortfara med mycken beqvämlighet och sjelftillfredsställelse att måla statuer, coups de theatre, nakna flickor och gaeliska töckenbilder. Somliga förgrubbla sig på Guidiska ätherfärger och Mengs’iska idealer, andra äflas att i eklektiska compositioner sammandestillera tre eller fyra mästares (t. ex. Raphaels, Titians och Correggio’s) olikartade storheter, en talrik mängd repeterar oupphörligt Davids fransyska tragedier, några tro sig vara i besittning av den pura Naturen, samt yrka med höga rop på kraft och naturgeni. Det sista, nemligen enligt sitt begrepp därom, förmena sig Engelsmännen till ett utmärkt mått hafva upptäckt hos Thorvaldsen, hvarföre de ock värdera honom ungefär ur samma synpunkt, som de upphöja sin nyaste modeskald, Lord Byron, till ett non plus ultra bland alla skalder på jorden. Tvifvelsutan äga Britterna sinne för allt, som på ett djerft och öfverraskande vis är lefvande och ursprungligt: men de flesta tyckas dock sätta det sköna och det stora blott i uttrycket av en ovanlig kraftansträngning. Om philosophi, religion och poesi kan hos alla dessa egentligen ej vara fråga, hvarken i principerna, eller i den känsla som leder deras utöfning.
Annorlunda Tyskarne. [...]

General Comment

Denne tekst er et uddrag af et brev, som oprindelig blev trykt i tidsskriftet Svea i 1820, jf. Atterbom, op. cit. Teksten er skrevet af herfra. Der citeres kun de dele af brevet, der har med Thorvaldsen at gøre.


Teksten findes også trykt i Böök, op. cit. med ortografiske og redaktionelle ændringer.

Svea trykte også Atterboms breve fra 14.3.1818 og 23.3.1818.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Per Daniel Amadeus Atterbom: ‘Bref ifrån Rom’, in: Svea. Tidskrift för vetenskap och konst, tredje häftet, Upsala 1820, p. 197-198.
  • Fredrik Böök (ed.): P.D.A. Atterbom. Valda skrifter, vol. 6, Stockholm 1929, p. 122-123.

Subjects
Idolizing Thorvaldsen · Nazarenes (Lukasbund)
Persons
George Gordon Byron · Jacques-Louis David · Anton Raphael Mengs · Bertel Thorvaldsen
Last updated 17.09.2018 Print